Baiqiang Dong (董百强) wins Guangzhou 3x3 BLD and FMC 2020