Ruihang Xu (许瑞航) wins Guangzhou Good Afternoon 2020