2016WCA亚洲魔方锦标赛

日期: 2016-10-01~03
地点: 北京朝阳
链接: 2016WCA亚洲魔方锦标赛 2016WCA亚洲魔方锦标赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
三阶    初赛    
分组No.打乱
A#1
B L D' F' R U' D' B D F2 D2 R D2 L' F2 L2 B2 R L'
A#2
F' L2 R2 B' D2 B L2 R2 D2 L' R B' D' F R2 U' L R B' L'
A#3
L2 F L' F2 D2 B' D F B R' L F2 D2 B2 D F2 D'
A#4
F' R2 L2 U B2 D R' B U2 B2 R U' R2 U R2 U' F2 U' L2
A#5
U L2 U' B2 D R2 B2 D' B2 L2 D2 R' U F2 L B L2 D2 L' U'
AEx#1
R L2 D2 F U' R F L' U' L D F2 U2 B L2 U2 F2 U2 D2
AEx#2
D' R' B' R D R F2 R F2 U' F' L' F2 L' D2 R L U2 F2
B#1
U D2 R' U2 F' R' L' D2 B' D F2 D' F2 B2 U' L2 U' F2 B2 D2
B#2
R' U2 R U2 F2 R B2 D2 B2 U R B F' U' B' R' F R D 
B#3
B' L2 U' R U2 F2 L F2 D' R L B L2 F U2 L2 B2 R2 U2
B#4
D2 R U2 R F2 L2 U2 L' B' R' F L2 R F2 R2 F2 U' B2 R 
B#5
U F2 D' B L U L2 B L' F' L2 U2 L2 B2 D2 B U2 B U2
BEx#1
D2 R2 B U2 F' L' B L U F2 D' R F2 U2 L' D2 B2 R' D2
BEx#2
L2 F' L2 F' R2 B R2 B2 L2 R F' D B F' U2 B' F2 U' R 
C#1
F2 D' R2 F2 R U' B' R2 L B' R F' D2 B' R2 F2 L2 U2 B' D2
C#2
R2 B R F R2 U B' D2 R2 L B2 L2 F2 U B2 D R2 U2 F2 D'
C#3
L2 D2 B2 R2 U2 B2 R2 D2 B F' U B2 R' F2 L' B2 F' U L B2
C#4
R2 F R' D L' B' R' L D2 F' L' B2 R F2 R' B2 R' F2 R2 D2
C#5
L2 D2 F2 L2 U' R2 U' R2 U' L2 R' F R2 D L' U' B' F' D' F'
CEx#1
R' L' F L U' R2 F B' U' R U2 L2 F2 L2 U2 F' R2 U2 D2
CEx#2
F2 L2 U' L2 U' R2 U' L2 R2 B' L U' B' R' D F2 L U' L2 D'
D#1
R' F' B2 U B2 D B2 L2 U F D2 R2 F2 B2 R U2 L U2 B2 R2
D#2
L' U2 L' B2 L' U2 L F2 L' B' F' D U2 R' U' B2 R F L' F2
D#3
R2 D' B2 D R2 U F2 D2 R2 U' B' R' D L2 B2 F2 D2 L' B' D' L 
D#4
B2 R2 D2 R2 B R2 B' F2 L2 D L' B F2 U B2 L2 B' F' R B'
D#5
U' D' L2 B R2 F L' F R U2 R2 L2 F2 D' B2 R2 B2 L2 U2 B2
DEx#1
F L2 F R' U' F R B D R2 F' B2 U2 L2 D2 L2 D2 F2 U 
DEx#2
U B' L F' R F' U2 L2 U L' F' B2 R L' F2 U2 R2 D2 L2
E#1
D2 U B2 U F2 L2 U F2 R' F2 L2 F2 D B R B' F2 L R'
E#2
F R2 U D R F R2 U' F2 L' F' B' D2 F' U2 F' U2 R2 L2
E#3
B2 F2 D' U R2 F2 R F' D2 R D2 L2 B2 L D2 F' D U2
E#4
L' D' F' B U' R' F2 B D R2 B R2 B2 D2 R2 L2 B2 D2 B'
E#5
B L2 B U2 B D2 R2 D2 F2 L' D2 F' D2 R B D B' F2 D 
EEx#1
F2 R F' U R2 B R' U' D' F2 B' D R2 U' B2 U' D2 L2 U' R2
EEx#2
D' L D R U' B' D2 R2 B2 D2 L D F2 D2 F2 R2 U' B2 U 
F#1
D2 U2 B2 R' D2 F2 R2 F2 L' F2 R D' F' U' B2 R B' D' U R'
F#2
R2 F2 L2 U2 F' D2 L2 D2 B2 F' D' L' D2 L2 R' D' L2 U R B 
F#3
F2 L2 R2 U2 F' R2 B2 F' D2 B L2 U L2 B' L D F' R2 F 
F#4
F2 U2 F2 U2 F2 L2 D2 R2 U' B U F R B2 L' F' L2 B U F'
F#5
L' F2 L B2 D R2 D2 F R F D2 R' L D2 F2 R2 L F2 L2
FEx#1
B2 D R2 U B2 R2 U' F2 U2 R' B L' D' B2 R2 D2 L' F U2 R 
FEx#2
R2 D L2 D B2 D B2 U B R U' F2 R2 D F' D' B2 D2 F2
G#1
R' L2 D' F2 L' F R2 B' R F2 U' R2 L2 F U2 R2 F' R2 B2 R2
G#2
L2 B2 D2 U2 R2 D2 L' U2 L' B R2 U' B L B' L B2 D' B2 R'
G#3
L U D2 F2 R2 B' R' B U2 F' U D B2 R2 D' R2 U R2 B2
G#4
L B' U R' F D' F U2 L2 U' L2 F R2 U2 B' L2 F R2 U2 D2 F 
G#5
B2 L D' R2 U2 D' L B U' F' R2 B2 L2 U F2 D' B2 D2 R2 D2
GEx#1
U' L F' L F D2 F2 U2 F R' L2 B2 U L2 B2 L2 U L2 U' F2
GEx#2
F2 L U2 L2 U2 F2 L2 R' B' U' F' R2 F L' R' F2 D' B2 U2
H#1
U2 L R2 U2 L B2 R' U2 B L' R B L U2 B' L2 F2 D F 
H#2
R D L' U2 R2 D2 F U R' U2 F D L2 F2 L2 D' R2 B2 U2 D'
H#3
D' L2 D2 F2 U' F2 U' L2 F2 R' B F2 L D B2 U' B2 R D' B'
H#4
R2 U2 L2 F2 D2 B F U2 L R' B D' L D2 B2 D' F2
H#5
F' U' D' B' L B' D F' B D' R2 D' R2 L2 U' F2 U R2 U 
HEx#1
F2 R' U2 L' U2 L2 B2 R2 U2 F2 R2 D L' U' B' D U2 F R U2 F'
HEx#2
U B2 U B2 D' L2 R2 U' L2 F U B' R2 B' D F L B' D'
I#1
B U' R F R F2 R' B2 D' B U2 R B2 R U2 R' U2 R' U2 R2
I#2
U R2 D2 L2 U' R2 U' F2 U2 L2 R2 F' D R' B R2 D' B' L D2
I#3
R2 D2 L' F2 R' B2 R' F2 L U' F L' F2 U' F U' R D' U 
I#4
U2 R2 U R' D' B R2 F' U' B2 D F' L2 F' L2 B' R2 B2 R2
I#5
F2 L B2 L B2 L2 D2 L' F' L' D U L2 F2 R' F R2 B' L 
IEx#1
U F' B' R B' R B U' B' D F' U2 F B L2 U2 D2 B' L2 F2
IEx#2
F2 L' B2 F2 U2 R' B2 L' B2 F2 D' B U B2 L' R F R U' B' U2
J#1
F2 L F2 R2 F2 U2 R' D2 L2 R' D R2 F R U B L' D L 
J#2
F U2 F U2 F2 L2 R2 F' R2 D2 F2 D' R' D' F' D2 L F R U'
J#3
B' L2 B U2 R2 F2 U2 F D' L' B2 D U R D' B' R2 U2 F 
J#4
R' F' U2 B L D' F D2 R2 B R2 U L2 U2 L2 F2 U' R2 D F2
J#5
D R2 D' B' L' D B' D F U' D L' U2 L' U2 F2 L F2
JEx#1
B' L U' F D2 R2 B R' U2 B U2 F' D2 F' L2 B' U2 B2 D2
JEx#2
B' U2 B D2 F L2 U2 B D2 F' L B2 L R' F D R2 F' L'
K#1
B U D' R B' U2 D' L2 U' B D2 L F2 U2 L U2 B2 L D2
K#2
U2 B2 L2 D R2 D R2 D B2 U2 B2 R' B2 F2 D' F' L' B' R B'
K#3
U L2 D B' U R F2 D R L F' L' D2 F2 L' B2 L2 D2 R2
K#4
U' F2 R' F B D2 R2 D R D2 F2 U B2 R2 U L2 U' R2 F2 U2
K#5
R' F U L2 D' F' L U2 D R' D2 L' F2 B2 R' F2 U2 D2 L F2
KEx#1
U' B L' F2 D B U2 R' B' R2 B2 U F2 U2 L2 B2 D2 L2 D R2
KEx#2
F2 R2 D' F2 L2 D' F2 D B2 R' F L D' B' D' U' R2 F U2 F2
L#1
U D2 F' R' D' L F2 U2 D' B2 L' F2 L' D2 R U2 R' D2 L 
L#2
F' R D R2 D' B2 L2 F L2 U L D L2 F2 U B2 U F2
L#3
D F2 L' B' D' R U' B' D L' U2 L2 D2 R2 D2 F2 B' D2 L2 B'
L#4
R' B2 D2 R D2 L' U2 B2 L U' F L F R2 U B D U F'
L#5
B U2 L2 F D2 B2 U2 B' L2 B2 F' L' D L U2 F2 D L D' R'
LEx#1
B2 R2 B2 D L2 D' U L2 R' B R' D2 F' U2 F2 U2 R' U B'
LEx#2
U F B2 L B' L D' L' D R' B2 L D2 R' L2 F2 U2 F2 U2 R 
M#1
U F L' F U' R2 L' B D R L' U L2 D R2 L2 D' F2 U' F2
M#2
R2 B2 L U2 L U' F L' B' U L' U2 D2 B2 U B2 L2 F2 B2
M#3
L2 U2 B2 R F2 D2 R B2 F' R' U2 L D' F R' D2 R U L 
M#4
F R2 D2 R2 B' R2 D2 F U2 F' U B' F D2 R U B D L U'
M#5
D2 L2 D2 R2 U L2 R2 U' B2 L U F2 L F' U B' L2 F2 D'
MEx#1
U2 B2 U2 B' U2 B L2 U' B D2 L' B2 D' F' U2 B' F' L2
MEx#2
L2 U2 R2 B D2 U2 F' D2 F2 R B' L R D' F2 L' R B2 F2
N#1
F2 D' B2 U2 F2 U' F2 R2 D2 R' B' D' F2 L2 F' L U2 F' U' R2
N#2
L2 U' F2 D L2 F2 R2 D' U B' U2 R2 D2 R B' L F D' U' R 
N#3
L2 F2 L U2 L R2 F2 U2 L' D2 B R' F R D2 L' F2 D' R' U 
N#4
D2 F' D2 R' U' R' L D' L D2 L' F2 L2 F2 R2 F' L2 F L2
N#5
U' L2 B L' F' B L F2 U D' F' D2 L F2 B2 D2 R L2 B2
NEx#1
B2 U2 R B2 L2 R' U2 R B2 D' R2 B U F2 L F2 L2 R' B R'
NEx#2
B2 D2 L2 D2 L' U2 R D2 U2 L' D2 F' R' B U F' D U F' U 
O#1
B2 U2 B' U2 L2 D2 L2 F L D B2 L B L2 B' U' L2 F' R 
O#2
U' L' D' R L2 B R U R' B' D B2 L2 U' F2 R2 D R2
O#3
F D R2 F' R D B U' B' R2 B' U2 L2 U' L2 D2 B2 R2 U 
O#4
R' U2 R L' B R' U' L U' D R' L' F2 U2 L U2 B2 L' D2 L2
O#5
U2 B' U2 B D2 B2 U2 F2 D L2 R' D' L2 D' R F2 L' F' L 
OEx#1
L D B2 D' B' D2 R' F U F' B' U' R2 U F2 U' L2 F2 B2
OEx#2
R L' B' U' L2 F' D R' B' L' F2 L2 F U2 F' L2 B2 U2 B' L2
 
三阶    复赛    
分组No.打乱
A#1
F2 U' B2 R2 D' L2 U2 R2 B2 L2 F2 L F' L' U' R F2 D U R2
A#2
R2 F' D' R U' F L U' R' F U2 D2 L' U2 L D2 F2 R 
A#3
F B' L2 U R' F' R' U' L2 D2 R' B U2 F2 D2 F L2 B L2
A#4
B2 R' U2 R D2 L' R' U2 B2 D2 U L2 F L U2 B D B' F2 U'
A#5
D2 B2 F' L2 D2 F' D2 B U2 R D2 L' B' R F2 R2 D' U B2 F 
AEx#1
B R' F D2 F' U' F2 L B R2 F' L2 B2 D2 L2 F' R2 F 
AEx#2
L2 U2 R2 D B2 D L2 U2 F2 R' D2 L' B' L' F2 D2 U B F 
B#1
L2 U R2 D' U' L2 U L2 R' U' F2 D' L' D2 L U' B' U R'
B#2
B2 R F2 R' U2 F2 R U2 F' D' R U' R' F' R B2 D2 U2 L'
B#3
B' R2 U2 B2 D2 B D2 B U2 F2 D' R2 D2 F R' D F' L F R'
B#4
F' R' D R U' D2 R' B R' F2 L' F2 U' B2 U R2 U B2
B#5
F2 D2 U2 L2 F' L2 F' R2 B2 D2 F D L U B F' U B F2 R 
BEx#1
F2 D B2 R' D' L D' B' L U' R F' B R2 B U2 B' D2 L2
BEx#2
F2 R D2 L U2 R F2 D2 F D' L U' B F' L' D' R2 D2 F2
C#1
L2 U R2 D2 R2 F2 D U' F U' L' B' D2 L2 U F' L R' F'
C#2
U2 F' R2 D2 B L2 F2 D2 R2 F2 U B L' B' L' F U2 L' D B'
C#3
B2 U' L2 B2 D' F2 R2 F2 U' L' U F D2 U L2 F2 D2 L' B'
C#4
L2 D' L2 U' B2 U F2 D' B U2 B' L' B L2 D' L R' D2 B' R2
C#5
L2 F' R U2 L' D' F D R2 D' F L2 F R2 F' R2 U2 F2 D2
CEx#1
U R2 D' L2 B2 F2 R2 U' B' R2 D' B2 D' F' R U' B' U2 B U'
CEx#2
L2 U B2 D' U' B2 R2 B2 L B' R2 U2 R' F' U B' D2 L' D R2
D#1
B' D B' D L' U D' L F' L B L2 D2 B2 L2 U B2 D' F2
D#2
B' D2 B' R2 U F' R2 L U B' R2 F2 B2 L' B2 L F2 L U2 L B2
D#3
F U2 R U' L' D R' U' F D F2 L2 B R2 F' L2 F U2 B2 L2
D#4
B' R2 F U2 L2 F U2 F' R2 D' L' B' F' D' L' R B' D' L F'
D#5
L U2 L F2 D2 F2 D2 L' R B R2 D' R2 U L' D' U2 L' F L'
DEx#1
L2 U2 L2 D R2 U2 F2 U' B2 F D F2 D2 R U2 R' F2 R' F L'
DEx#2
F' U R D L F2 B U' R B' L2 U2 L2 D2 B2 D2 B2 R' D2
E#1
B2 R2 D L2 D' L2 B2 D2 B2 F R D' F2 R' B' D L' U R 
E#2
D2 L2 F U2 F2 L' B2 D F L F2 R2 B2 U2 R' B2 L' U2 R2 U2
E#3
F2 R2 B2 D L2 B R' B' U2 L U2 B2 R2 L2 D B2 R2 L2 U 
E#4
L2 F2 D R2 D2 U' R2 B2 U2 R' U' L D F' L' R2 B2 R U2 F'
E#5
D2 F2 D2 B L2 R2 D2 L2 B F' U2 R U' L R U2 R U' B 
EEx#1
U' R L2 F' L2 D L B2 R' D2 B L' U2 R' B2 L' B2 R' D2
EEx#2
L2 U2 F2 L2 U L2 B2 F2 U' B' R D' U R D' B2 L B' D'
F#1
F' R2 B R2 D2 B D2 L2 D' R' U R2 B2 R2 B' D R D2 L 
F#2
U2 R2 B2 R F2 L U2 R B2 R' U2 F R' F2 D U F' L U2 R 
F#3
L2 B R2 D2 F' L B' L B D' L2 F2 U2 R2 F2 D2 R2 D' B2
F#4
R' F' D2 B' R L B R2 B' L F2 D' F2 B2 U L2 F2 L2 D2 L2
F#5
R2 D' L2 U B2 L2 U' B2 R' F U L B2 F2 L2 U' B' D2 B 
FEx#1
R U2 F2 D2 R2 F2 R U L2 U F U R' U B2 R2 F' R'
FEx#2
B' U L' B' L' D' R B2 D R2 B' D' R2 B2 R2 F2 D' B2 D'
G#1
L' D' F2 B' U2 D B' R' D L F R2 F' L2 F' L2 D2 L2 D2 B'
G#2
R2 U B2 D R2 U' F2 U2 B2 D2 B D2 U' L D' U2 B' F L' R'
G#3
D2 B2 U2 R F2 D2 R' D2 R D2 F2 U B' L D' L F' L2 U' L2
G#4
U B2 U' F U2 D L' U' L U' L2 B2 D2 F' B2 U2 B R2 D2 R2
G#5
L' B2 D2 B2 L' F2 L2 B2 R' F2 D' R2 U' B' L R' F' R' D2
GEx#1
U' R2 U2 L2 R2 F2 U R2 D F D2 R B2 U B' D R2 U L2
GEx#2
R2 B' U2 B' R2 F' L2 U' R' D2 F2 U2 B2 L2 D' B2 R2 U L2
 
三阶    半决赛    
分组No.打乱
A#1
B2 R' B2 R2 U2 F2 D2 L' B2 F' R2 B2 D2 B L U R D' U 
A#2
B' L D F U2 D2 B D' L D F2 L2 D2 R F2 B2 L' B2 L2
A#3
U' B' L2 D' B R' F2 D2 F' D' B R' U2 R' D2 R B2 D2 F2 L 
A#4
B' D2 F' B' R' L' F2 D L' B2 U D2 F D2 B U2 L2 D2
A#5
B L2 B' U L' B2 R2 U B' D' F' R2 D' B2 U D R2 U 
AEx#1
B' D' B' R' B L F2 D B2 U2 F' L2 U2 L F2 D2 F2 R2 D2 L 
AEx#2
F2 U' L' F R D F L F B U' F U2 D2 B U2 F2 B R2 D2
 
三阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
L F2 L2 D F R D R' L U2 L U L2 F2 D' B2 R2 D F2 U 
A#2
D2 B L' D R F' L2 U' F U F' U D2 R2 U' B2 U F2 D 
A#3
F U2 B' D2 B L2 B R2 D B2 F2 R' D2 L' B D' F' R2 F2
A#4
F' R2 B R2 D2 L2 D2 F2 D R' B' F' L' B' R' B U2 F D2
A#5
U B2 R2 U' L B L2 B' L' F R D F2 R2 L2 U' L2 D2 F2 U'
AEx#1
U2 F' U2 L2 R2 B D2 R2 B' D' R' U L' U2 R2 U' F D2 B' D2
AEx#2
U F2 L2 B2 R' F2 U' F R' U' F2 U2 L2 F D2 B L2 F 
 
二阶    初赛    
分组No.打乱
A#1
R' F R2 U R' U' F R U' R' U'
A#2
R' F' R' U2 F' U2 F U' R U' R 
A#3
R' F U2 F R2 F2 R U R U2 R'
A#4
U2 R' U2 F' R' U2 R2 F' U' R2 U2
A#5
R U' R2 F' U2 F' U' R2 U' F' U'
AEx#1
U R' U' R U R' U' F U' F U 
AEx#2
R' F R2 F' U2 R' U2 R U' R2 F 
B#1
U' R2 F R U2 R' U R2 U2 R2 U'
B#2
R2 U2 R U R U' R2 F U' F' U2
B#3
U2 R U' F R2 U' R2 F' U2 F' U'
B#4
R' U' R2 F' R' U2 R' U R2 U' R 
B#5
U R' F2 U2 F R2 U' R' U R' F 
BEx#1
R U2 R2 U' R2 F' U R U' F' R'
BEx#2
R' F U' R F U' F' U2 R2 U' R'
C#1
R F' U2 F' U' R2 U2 F U R U'
C#2
U F' U2 F R U R F' U' R2 U2
C#3
U2 R2 U' F U' R' F U2 R U2 R'
C#4
F U' R U2 R U' R2 U2 R F' R'
C#5
R U' R2 F U2 R2 F U' F R2 F'
CEx#1
U' R' F U' F' U' F U' F' U2 R 
CEx#2
R' U R U' R2 F' U F' U2 R U 
D#1
U2 R' F R2 U2 F' U' R2 F U' F 
D#2
U' R U' R2 F R2 U' F' R2 U2 F'
D#3
R' U' F R2 U' R' U2 F2 R U2 R'
D#4
F R2 U2 R2 U2 F2 U' R U R U'
D#5
U2 R U' R2 F R' F' U' F R' U'
DEx#1
U2 R' F' R' F R U' R' F U2 R 
DEx#2
R' U2 F' U' R2 U' F' R2 U2 F' U 
E#1
U2 F R2 F R U2 R U2 R2 F U'
E#2
R2 F' U2 F U2 R' U' R U' R U'
E#3
R U' R2 F U' R2 U' R2 F U R 
E#4
U' R' F U' F2 U' R U R' F R 
E#5
R U2 R2 U2 F U' F2 R2 U2 R' U'
EEx#1
R U2 R U2 R' U' R U' R2 F R 
EEx#2
U' R U' F' R2 F' U2 F R2 U2 R'
F#1
R' U F' R U2 R' U' F U' F R2
F#2
U' R F' R2 U2 F U' R2 U' F' R2
F#3
U2 R2 U' R U R' F U F U2 F 
F#4
R' F U' F U' F' R2 U2 F' R U2
F#5
U R' U2 F U' R U2 R' U R2 U'
FEx#1
U R U' R2 F' U' F' U' F R2 U'
FEx#2
U' R U2 R F' R' U' R' U' R U2
G#1
R' U' R U F R U2 R F' U2 R2
G#2
U R' U' F' U2 R U' R F' R2 F'
G#3
R' U2 F' R U R U' F' R' U2 R'
G#4
R' U2 F U2 F U' R U2 R' U R2
G#5
R' F2 R U2 R' F2 R U' R U' F'
GEx#1
R' F R2 U R U2 R' U R' U' F2
GEx#2
R U' R2 U' R2 U2 R' F' R U R 
H#1
R U' R2 U' R F U' F2 U' R U 
H#2
R' F R U R' U' F U2 F U' R 
H#3
R' F R U2 R' F U' F' R' U' R 
H#4
U R' F R' U R' F U2 F R U2
H#5
R' F' R2 U' R F' R U2 R' U R'
HEx#1
U R' F U2 R2 U' R' F' R U' R'
HEx#2
R' U R' F R2 U' R' U R' F U2
I#1
F U2 F U' F R U' R U' F' R'
I#2
U2 R' F U' R U R' U2 F2 R' F 
I#3
R U' R' U' R' F R2 F' R2 U2 R 
I#4
R' F R2 U2 R2 U F U' R U R2
I#5
U2 R U2 F' R2 F' R U' R' U2 F 
IEx#1
U R' U2 R F' U' R U R' U2 R 
IEx#2
R' F R U2 R F' R' U' R' U2 F2
J#1
F' R2 U' R U' R' F' R U' R U'
J#2
R' F R U R' U R' U' R U' F 
J#3
R U' F' R2 U2 R U2 R' F' R F'
J#4
R' F R2 F2 U' R U R' F R2 F'
J#5
U R' F U2 R2 F R2 U' R2 U2 R 
JEx#1
U R U' F' R2 F R2 F' R2 U2 F'
JEx#2
R U' F R2 U2 R' U R U2 R2 F'
K#1
U' R' U' F U F' R U R' U2 F 
K#2
R F R2 F' R2 U' R U R' U R 
K#3
U' R2 U' R2 F U2 F R2 F U2 R 
K#4
U' R U2 R2 U2 F U' F R F U2
K#5
U' F' R U2 R' U2 R U R U2 R'
KEx#1
R' U R2 F R U R' F2 U' R U'
KEx#2
F' R U2 R' F R U2 R U' R' U2
L#1
U2 R U2 F' U' R2 U R' U' F U2
L#2
U2 R' F' R2 U2 R2 U2 F U R U2
L#3
U R' F2 R' F U2 R U2 R U2 R2
L#4
R' U R U' R' F' U2 F' R2 U2 R'
L#5
U' R2 F U R U' R U' F' U' R2
LEx#1
R' F' R2 U' R' U F' U' R U R 
LEx#2
R' U2 F R U' R U R F' U' R2
 
二阶    复赛    
分组No.打乱
A#1
U' R' F U' R2 U' R2 U' F R' U 
A#2
R' F' U2 R U2 R U' R2 U' F R2
A#3
U' R' F' U' R2 U R' U2 F U' F2
A#4
U2 R U2 F' R' U F' R' U' R U2
A#5
R' F U F U R U' R U2 R' U 
AEx#1
R U' R2 U2 R U2 R U' R' F R 
AEx#2
U2 R F' R' U R' U F' U2 F' U'
B#1
R U' R U R' U' F R U2 R U2
B#2
U2 R' U' F' U2 F R2 F R' F U'
B#3
U' R' F R U2 R' F U2 R U2 F'
B#4
R' U2 R U' R' U2 F U' F2 U' R 
B#5
R2 F R U R' U' R F U' F R2
BEx#1
R U2 R2 U2 F R2 U' F' R F' R'
BEx#2
U' R' U' R U F2 R U' R' F U'
C#1
R' U2 R2 F U' R2 U2 R' U' R' F 
C#2
R' U' F R' U' F2 U2 F' U' F U2
C#3
U2 R U' R' U2 R' U F R' F R 
C#4
U' R U' F U' F U2 R' U' R U 
C#5
U' R U2 R2 U' R2 F' U2 F' U R 
CEx#1
R U2 R2 F U' F' U F' U2 R U 
CEx#2
R U' F U' R U R U' F' R2 F2
D#1
R U2 R F' U2 R2 F U2 F U' R2
D#2
F U2 R U' R U R' U2 F R U2
D#3
F R U2 R' F U' F' U2 R U R 
D#4
R' F' R U' R' U' R' F U' F U2
D#5
R' U' F' R F R' F U' R2 U' R2
DEx#1
R U' R2 F U' F U' F U2 F' U'
DEx#2
R' F2 U' F' R' F U' F R2 U' R'
 
二阶    半决赛    
分组No.打乱
A#1
R U2 R2 U' F2 R2 U2 R' U R U'
A#2
R' F' R U R' F U2 F R U2 F 
A#3
R' F U' R F U R U R U' R'
A#4
U' F R U2 R' U2 F R U R' F 
A#5
F U' R2 U2 R' U2 R' U' R2 U2 F'
AEx#1
R' F' R2 F' R' U2 R U2 R' F R 
AEx#2
U R' U F' R U2 R' U R U' R'
 
二阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
U R2 U2 F U' R2 U2 R2 F U' R 
A#2
U2 F U' F U' F U R' F R2 U'
A#3
R' U2 F' U' R U' R U R' F' R2
A#4
R' F U' R2 U' F' R2 U' R2 U' R2
A#5
R' U R' F2 U' F R2 U2 R' U' R 
AEx#1
U2 R' F U' F U' R2 U' R2 U' R'
AEx#2
R F' U' R2 U' R U' F R' F U2
 
四阶    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
L2 B2 U2 R2 D2 L2 B' F2 D2 R' 
F' U2 L' F2 U' B2 D B' L D2
Rw2 Fw2 L2 D' B' Uw2 D2 F L2 Uw2
D2 Fw2 Rw B D L2 U2 Fw2 Rw Fw'
Rw' Fw2 R2 B2 L2
A#2
B2 U2 L' U2 F2 R2 L  B2 L  B2 
U R F' B D' B L' B D2 L'
Fw2 D' Fw2 F' Uw2 R2 F2 Uw2 F' U
F R2 Rw' D Fw2 D L2 Fw' Uw U2
Rw2 L2 F' R Fw'
A#3
R  U2 L' U2 R' F2 R  F2 D2 L' 
R' F' D' R2 D L R' D R2 U2
F2 Fw2 Rw2 L' U' D' Fw2 B2 U' R
Uw2 L Fw2 R Fw' Rw2 R' Fw2 Uw2 Rw
F2 L2 Uw' Rw2 Fw' L
A#4
D2 L2 D  R2 B2 U' F2 B2 D' F' 
U' D2 R' D B L D2 L' F' L2
Uw2 Fw2 F Rw2 L2 R' F R' F R'
Fw2 B' R2 Uw F' L' D2 F Fw' Rw
L' Uw' D' B2 F
A#5
F2 R  F2 R  F2 D2 U2 L  B2 D2 
F' R' D2 L F2 D' R' B' R2 U
Fw2 L B Uw2 B' L' D2 L' Fw2 L'
D2 R' F Uw' B' Rw2 L2 U B2 Fw
R' Uw' F' D2 Fw2 Uw'
AEx#1
L2 B  R2 D2 F2 U2 B  F  R' F 
U L2 B F2 L2 U2 L2 U B2 Rw2
Fw2 Uw2 L U R2 Uw2 R' D2 Rw2 L
R' Fw Rw2 F' U' L' D2 Fw Uw Fw
L Uw2 R B'
AEx#2
F  U2 D2 F' D2 F' U2 B  D2 R' 
F2 U2 L2 F L2 U' F' B U Rw2
F R2 F2 Rw2 Uw2 Fw2 U D2 B2 D2
R F Rw' D' L Uw2 Rw B' D' Fw'
D R' U Fw'
B#1
B2 F2 U  B  R2 D  R  U' F  R 
B U2 R2 B' D2 R2 D2 F2 U2 B2
L2 Uw2 L F Uw2 L Uw2 B Uw2 R'
B Rw2 B U2 D' F Uw' L' U Rw
R F' Uw F' Uw2 Fw2
B#2
B  R' D  L  D' F  R2 U' D' L' 
B2 D2 R' F2 R' F2 R2 B2 D2 L
Rw2 U' F Rw2 F D' Fw2 U L2 B
Rw2 U Rw' Fw2 Rw2 D' B D2 Fw L'
Uw2 U' R2 Uw F' R'
B#3
U2 R2 B2 U2 B' R2 L2 U2 F2 D 
B' U' B' R D2 U2 F' L2 F' U
Fw2 R' B Uw2 R2 Fw2 B' L D2 L'
Uw2 B L Uw D' U' L' Uw2 R2 Fw
R Uw Rw L Uw2 B2
B#4
B  U' R  D  F  B  R' B  L' F 
R L' F2 R' B2 D2 B2 R2 F2 R
Fw2 L' Fw2 B' Rw2 B2 L' B2 F2 Uw2
Rw2 F R' Uw' L Fw2 D' B2 R L2
Fw Uw2 Fw R' Uw' Fw'
B#5
R  D  F2 B' U  F' D2 F  R' L2 
F2 U2 F2 D' F2 R2 U' L2 U2 Fw2
D' Fw2 Rw2 B D2 B Uw2 B F2 D'
B' L2 Rw D2 U F' U Uw' Rw Fw2
D2 L2 F B2
BEx#1
B  U' R2 B2 U2 F2 D  R2 U2 B 
F2 R D2 L B2 R' U2 L' U2 L
Rw2 D' R2 Fw2 Uw2 B' U' L2 B' Rw2
U Rw B' R D' R' Fw' Rw' B' F2
L Uw' U
BEx#2
B  U' F2 R2 U  F  D' U2 L  U' 
R' U2 B2 D2 U2 L2 D2 L B2 L
Fw2 D L F2 U Rw2 Uw2 Fw2 U' L
Uw2 L Uw2 Fw F2 B U' L' U Uw'
L2 R' Fw' Rw D' Fw
C#1
U' B  R2 U' F' U2 L' U2 D  B 
R2 U2 B' R2 U2 F2 L2 D2 F R2
Rw2 Uw2 D L2 B F Rw2 R2 U R2
Uw2 F' Rw' F Uw2 Rw2 B' Fw' Uw2 Fw
R' Uw2 D2 F
C#2
U2 B2 L2 U2 B2 F' R2 U2 F2 U 
L' D' L2 U' B R B' L U' Fw2
Rw2 R2 Uw2 D' L2 B R2 Fw2 U Rw2
U' Rw' D' F2 U Rw' F2 R Fw Rw
L2 Fw Rw' R'
C#3
B2 U2 F2 D  B2 D' B2 F2 D  L2 
F U2 R' B D' B U R B' U'
Uw2 F' D2 Fw2 B2 L B' Uw2 F Rw2
F2 U2 L' U' R Uw' F' Rw2 Fw Uw2
F' U2 Fw2 Rw Fw B2
C#4
D2 B  R2 U2 B  L2 D2 L2 F2 R2 
F2 D L R2 U2 F2 D L2 U2 R
Rw2 Fw2 F' B Rw2 U F2 Rw2 U' F'
Rw2 B2 Rw' R' B2 Uw2 Rw B Fw' Rw'
Uw2 Rw' D F2 R'
C#5
D2 L2 R2 B  U2 F2 U2 R2 U2 B' 
D' F' U' L B D R2 D U F2
Fw2 D' L2 Fw2 D' Fw2 Uw2 F U Rw2
Uw2 L2 D2 Rw Uw2 D2 Fw' Uw' Rw D'
L' B L' B2
CEx#1
L  R2 U2 R  D2 F2 L  U2 R  F2 
U B' L' D R' D B R' F L
R2 Rw2 B R' Uw2 R' Fw2 Rw2 R Uw2
R2 B L Uw' Rw2 D F' Uw2 L2 Fw'
R' B' Rw' Uw U L
CEx#2
R  L' U2 B' D' B  D2 F  R' B' 
L2 U2 B2 L2 F' R2 D2 F2 L2 Uw2
F' D2 R Uw2 B' Uw2 B2 L' B Rw2
Fw2 F Uw' Fw2 U2 R B' Uw D2 Fw'
D' Rw2 Uw Rw'
D#1
B2 U  B' U' R' U  R2 B  D  R 
B L2 U2 F' D2 R2 F B D2 Fw2
U2 Rw2 U' B U2 L2 U' Fw2 D' Fw2
Uw2 F' Rw D2 Rw' L F2 Fw' U Rw'
L2 B U' Fw2
D#2
B  D2 F' R2 D2 R2 B' F2 L2 F2 
R D B U2 L' B2 D' L2 U' B
Rw2 F D' B2 U' Rw2 D' Fw2 Uw2 Rw2
B2 Rw B R' Fw2 Rw' R Fw R D2
Rw' Uw2 B2 D2
D#3
D' F' B2 U' R' D' F2 B  L  R2 
F2 B2 U2 L2 F B2 L2 R2 B' L2
Fw2 Uw2 U2 Rw2 B' L2 Uw2 L' B' Uw2
F2 R2 Uw Fw2 F2 Uw U' Fw Uw' R
U R U2 Rw2
D#4
F2 U  B2 D2 R2 F2 U' F2 D  R' 
F' L2 R2 F2 D2 R' D' U B' Uw2
L2 R' F' Uw2 L' F Rw2 B' R Uw
D U' Fw2 R Uw2 Fw D2 R' Fw Uw
Rw F L'
D#5
U' B' D  F' U' L' D2 F2 L2 F 
B2 U' B2 U' L2 R2 U' B2 D' R2
Fw2 Uw2 Fw2 D F' Rw2 U2 D F' U2
Fw2 R2 Rw' U F' R F B' Uw' B
F2 Rw' B2 Rw'
DEx#1
R2 B' R2 B  L2 F  R2 F  L2 F2 
D R2 L' F2 R2 D F' L U Rw2
U' Fw2 U B' L2 U F' Uw2 Fw2 D
F2 Rw' B2 Rw' B L2 B Fw R Fw'
Uw' L U' B2
DEx#2
D  U  B' U' L' R2 D' R' D  R' 
F B2 U2 F L2 U2 B L2 B R2
Fw2 U R' L Uw2 L2 Fw2 D R Uw2
B2 Fw Rw2 F' U2 Fw F2 R D' B
Uw' Rw' R' Uw D2
E#1
D2 F  D2 B' F2 L2 F' L2 R  B' 
D' R U' F' D' L' R' B' F2 Uw2
F' D F Rw2 Fw2 B U Fw2 Rw2 F2
L2 F' Rw' Uw2 U' B U Fw Rw2 Uw'
Rw Fw2 F D'
E#2
F  R2 F' R2 F  D2 B  U2 R2 D' 
R' D2 B L2 B2 U D' R B Fw2
R' Fw2 D2 L' D2 Rw2 F U2 Rw2 L2
D2 F2 Uw Fw2 Uw F U B' Rw U'
B' Uw2 L Fw Rw'
E#3
F2 U' L2 B2 U' B2 L2 D2 R2 B2 
L' F R F' D2 B D' F U F
Uw2 Rw2 F' U2 Rw2 U2 B' U' B D'
Rw F2 D U L' Fw U B2 Uw' F'
Rw U2
E#4
F2 L' U' B' R' F' L  B' U' R 
D F2 R2 D2 L2 U' B2 D R2 D2
Uw2 Rw2 F2 D' Rw2 L' Uw2 U' R Uw2
R2 B2 L' Fw F U2 Fw U' Rw' Fw
Uw2 F Rw' B' U'
E#5
L  D2 F2 R2 D2 L  U2 B2 L' D' 
R' F' R2 D R2 D2 U L2 B Fw2
U2 L Fw2 Uw2 Rw2 B D2 R B R
Fw2 F Uw' Fw2 D' B2 Rw2 U2 Fw' Rw
L2 U Fw2 U2
EEx#1
D' L2 U  F2 U2 R2 L2 F2 R2 L' 
F2 B' U2 R2 D F D L2 B2 U'
Uw2 R Uw2 Fw2 U D2 Fw2 L2 F2 Uw2
L F2 Fw L' F B Uw2 Fw2 Rw' Uw2
U' Rw L' Uw' B2
EEx#2
R2 D  R' D' L  F  U' R  B' L2 
F2 L2 D2 L2 D2 U B2 U2 F2 D'
Rw2 D' R2 Uw2 L' Uw2 L2 B2 D Fw2
B2 U Fw B U F Uw2 F2 Uw' B
L Fw' Uw Fw2 F2
F#1
R  D2 U2 L' U2 L  B2 R2 F' R 
L2 B' D B2 F R2 D' L F Rw2
Uw2 U Fw2 F' Rw2 B' L2 U' D' R2
U2 Rw' B2 U' R' U2 Fw L' R D'
Rw' Uw' R Fw2
F#2
L  F2 L' F  B2 L2 D' F  U' F 
B2 L2 R' B2 R B2 D2 B2 R F2
R2 Uw2 R2 F' Uw2 B' L2 Fw2 F' R'
F2 Rw2 F2 B' Uw' F2 B R Fw2 R
Fw Uw F2 Uw2 F2 D' F'
F#3
F2 U  R' F2 R' B  D2 L  U  L 
U D2 L2 B2 U B2 R2 F2 L2 F2
Rw2 Uw2 F' B2 D' B2 U Fw2 L2 D'
L2 B2 R U Rw U B' Uw B' R2
Fw' Uw2 D2 B
F#4
U2 L2 D2 L2 D  F2 U' R2 F2 L2 
B' L2 D B D' L' U R' D' F
Rw2 F Uw2 D' F' D U' Fw2 F' Uw2
D' L2 Rw Uw2 R Fw2 Rw' D2 Fw D'
F' R' Uw' L' Uw
F#5
F  D2 L2 R2 B  U2 F  B2 R2 B 
D' L F' L F U2 R F D' L'
Uw2 Rw2 B' L' Fw2 R Fw2 Rw2 D2 B'
U2 R' Uw' D R F2 R2 Uw' D B'
Fw' R' Uw2 Fw Rw'
FEx#1
F2 R2 F2 L2 D' B2 U2 B2 L2 B 
R B' L' B2 D' U' F2 R L U2
Rw2 F' U' Fw2 B2 D Rw2 Uw2 Rw2 U
Fw2 U L' Uw2 Rw B2 D F Rw2 Fw'
D' Rw' R' D' Fw2
FEx#2
L  D2 R' U2 B2 L' F2 L2 D2 L 
D B L B' D2 F U' R2 U2 F
Rw2 Fw2 U F' B2 U D2 Fw2 R2 D
R2 U' Rw U' D' B' Rw' Uw2 U Rw
Fw Uw L2 Fw D
G#1
U2 L2 B2 L' B2 D2 R2 F2 R' B 
D' R' U D' L' R' D' L' B D2
Fw2 D2 Rw2 R B2 D Rw2 Uw2 R Fw2
Uw2 U2 R Fw Uw2 B' R' F' U' Fw'
Rw F U2 Rw F2 Rw'
G#2
R' D2 B' L' D' F  U' R' F' U2 
L2 U' F2 L2 B2 U L2 D2 L2 D
Rw2 B Uw2 Fw2 D2 B U L2 U Fw2
B D' Rw F' D' F2 L Uw' Fw2 Rw
F' Uw U Fw' R2
G#3
U2 R' D2 R2 F2 L  D2 U2 F2 L 
D' R' F' D2 R2 D B L' F2 R
Uw2 B L2 Fw2 L2 Uw2 L' D2 B' R2
F2 Uw' R' B' Uw Rw2 F Fw Rw' F2
U2 Fw D2 L'
G#4
R  L2 U2 B2 L' F2 R  D2 L' F2 
D2 U' R D2 R2 D' B L2 D' R
Rw2 B' R Uw2 R Fw2 D2 F L2 Uw2
F Rw2 Uw R2 Uw2 B Fw' Rw U' F2
Rw U2 L R'
G#5
B' L2 F  R2 U2 L2 F' U2 L2 U2 
R D U2 L2 B2 D2 L F' D' Uw2
B R2 Uw2 F Rw2 Fw2 R F' D2 R2
D2 Uw L U' F B' Rw' U2 R Fw
F' Uw Rw2 F
GEx#1
L' U  B' U  F' R2 F' R2 L  D' 
R' D2 L2 U2 F2 L2 B2 L F2 R
Uw2 R' Fw2 L D' U2 R Fw2 Uw2 B2
D2 U' Fw L2 U R U2 Fw2 U B2
Rw U Rw2 Fw' L
GEx#2
L  U' B2 L  D2 B  F2 R  F2 R2 
D2 L2 U2 R2 D' F2 D L2 U Fw2
Rw2 R2 Uw2 D B' U2 Rw2 D' F' Uw2
D2 Rw' D B2 R Fw' R2 D' Fw2 R'
Fw' Rw' U'
H#1
L2 F' L2 U2 L2 B' L2 D2 B' U2 
B' L F2 U' D' B2 U' L' F' U'
Uw2 Fw2 F' Uw2 D' F' U' F' Rw2 U'
B D F' Rw' F2 D L2 Uw B Rw'
D2 R' Uw' U L2
H#2
U2 D' F' L' U  L  R2 B2 U' R 
F2 U2 R F2 B2 R2 F2 U2 R Uw2
Fw2 R D L B2 Uw2 U' Fw2 D U2
Rw2 Fw U R2 L' Uw2 U2 Fw' Uw D2
Rw' Uw' D Rw'
H#3
U  F2 D2 R2 U  L2 U' B2 D2 L 
F U2 F2 U2 L B' D2 R2 L U'
Fw2 Rw2 D B Rw2 Uw2 U' Rw2 D B2
U' R2 Rw Uw2 F2 R2 B' Uw Rw D
Fw' F' Rw
H#4
L  B2 L2 U  R' U' R' F2 R2 B 
D R2 D' B2 R2 F2 L2 D' Fw2 D
R Uw2 U L Fw2 B2 U Fw2 U2 R'
U2 F U' Fw' R L Fw' Rw Uw R
F' Uw' Fw'
H#5
B  U2 R2 B2 R2 D2 R2 U2 R' F 
D' B D2 R' D B' D' Uw2 F' L2
U Rw2 U B' Rw2 B' L2 U Rw2 D'
Rw D' B2 Rw2 B2 U R2 Fw' L2 B2
Uw' Fw2
HEx#1
U' F  B2 L' F2 U' F2 L2 R  B 
U2 B2 U L2 R2 B2 U L2 R2 D'
Rw2 F' R2 Fw2 L2 D' Rw2 D' L2 D
B' D2 F' Rw D' F2 B D Uw' B'
R2 Fw Uw' Fw2 Uw' R2
HEx#2
U2 B  R2 B  L2 B2 U2 L2 F' R2 
F2 U L U2 F B' L F U R2
Uw2 Rw2 Fw2 R2 F Uw2 U2 D' Rw2 D
U F' U' Rw' U' Fw2 L' U' Fw Uw
R2 B2 U' Rw' B L2
I#1
F2 L  D2 R  B2 L2 U2 F2 L' B 
F2 U' B' L' U2 L B R' D Fw2
Rw2 L' R B' R Fw2 Uw2 D2 F' L'
Uw' D' Rw2 F Uw' D2 F2 Rw' Fw' Uw
L' U' B2
I#2
F2 R' B2 L2 U2 L  U2 B2 L  D' 
B' R' D L2 B D' F2 L Rw2 D
Rw2 B' F2 D Rw2 F U' Fw2 F U2
R2 Rw' Uw2 L' R2 F L2 D' Uw R
Fw2 Rw Uw' B
I#3
L2 F' U2 F  D2 L2 B  F  L  D2 
F2 L B U' L D' L' F' U2 Rw2
Fw2 D' R' D' U Rw2 L2 Uw2 L' D'
L' Fw L' D U2 Fw F' Rw' Fw' L2
B F2 Rw B
I#4
F' U2 L2 D2 L2 B  R2 U2 F' U2 
L2 R D L B' U2 F' D' L2 B'
Rw2 U B Uw2 Fw2 U2 Fw2 B' U2 D
F' B Rw U B L2 D B2 Uw Fw
Rw2 F2 U2 Fw' L'
I#5
B2 U' L' D' B2 U' F' L' F2 D 
R' D2 L2 R D2 R' B2 F2 U2 Rw2
D Fw2 B' F' D L2 Fw2 U B L2
D F' Rw' Uw2 L R' U Uw' Rw R2
Uw Fw' B Rw2 Fw2
IEx#1
L' B  D2 B' D  B' R  U' B  U 
B2 R2 F2 B2 R' B2 L' D2 L F2
U2 Rw2 U B2 D Fw2 Rw2 U2 L D2
U Rw2 U F2 Fw R2 Uw2 D Fw' Uw
Rw D Fw' F Uw' R2
IEx#2
D' F2 U  B2 R2 D' F2 U2 B' L' 
F U' F2 D2 B2 U' F' B' Rw2 D'
R2 Uw2 F' U2 Fw2 F' U' Rw2 B2 Uw2
L2 Rw U2 F' B' Rw Uw' F D' Rw2
F' Uw' Rw
 
四阶    复赛    
分组No.打乱
A#1
D' R2 L2 B' U2 F  U' B' D2 R' 
U B2 L2 U' D2 F2 R2 D2 B2 Uw2
F Rw2 B2 D2 Rw2 F L2 Uw2 U Rw
Uw2 Rw' B' F2 D' L' R' Fw L2 D2
Rw' Fw2 F
A#2
D2 F2 D2 R' B2 L  B2 U2 B2 F' 
R' B2 R' D F' U' D B' D2 R
Rw2 Fw2 R2 D2 B Rw2 D' F2 U D2
Fw2 B U Rw U L' B2 F Fw' L'
U Rw' R Uw' L2 Uw2
A#3
B  D2 L  B  U2 B2 R2 F' L  U 
F2 D2 F R2 U2 D2 B Uw2 B2 Rw2
L' D2 B Rw2 R2 B R' Fw2 R' Uw
Fw2 D F' L2 Fw' Rw2 D' Fw Rw' B
F2
A#4
F2 D  L2 R2 D2 R2 F2 L2 R2 U' 
B2 R F2 U D' F2 R' F U' B
Uw2 F Uw2 Rw2 B' F R Fw2 Rw2 B'
R2 D2 B' Uw' F R' Fw2 Rw2 Fw' B2
Uw F Rw2 D2 Rw L2
A#5
U  D  L' D' R' F2 R' F' R  B 
L D' R2 L2 D L2 U' D2 L2 D2
R2 Fw2 Uw2 F' Rw2 R2 Fw2 Uw2 F' U2
L2 D L2 Fw2 R B2 Rw L2 D2 L
Fw Rw Fw2 Uw' Rw F Uw' F2
AEx#1
L2 U2 L' U2 L' D2 B2 U2 F2 R' 
U R D2 F' L' D' F2 L' B' L2
Uw2 Rw2 F' U F2 D' F2 Rw2 U' L2
Fw2 Rw2 B2 Rw' D2 Rw Fw2 D2 Uw Rw
U2 B2 Uw' Fw2 U2 R2
AEx#2
D  R2 F2 U2 R2 U' D2 B2 D2 R 
U' D2 L R B U2 F' R F2 D2
Fw2 Rw2 R' F' Uw2 F L2 Fw2 F L2
F2 B' Uw' F' B R' L Fw' Rw' B'
Uw' F2 Uw R2
B#1
D2 U2 R2 U2 B2 L  D2 B2 D2 U2 
R' B L2 D U2 L2 D F' L2 Rw2
B' U' Rw2 D L2 B D2 Rw2 U' Fw2
B2 U2 Rw' Uw2 R D' Uw Rw' B' Uw'
L' B' D2
B#2
R' U2 R' F' U' B  R2 F  D' L2 
F2 L' B2 D2 R2 B2 F2 U2 R Fw2
Uw2 F2 U B' F2 U F' Rw2 F U
Rw R Uw2 B Rw' R2 Fw F2 Uw Fw2
Uw' D' B'
B#3
L2 B2 D2 U2 R' F2 R  D2 L  B2 
F2 D' B' R' D2 F R U B F2
L2 Fw2 L U2 Fw2 F2 R2 U' R' D2
Fw2 R2 D R' Fw' D2 U Rw2 B2 Rw
D2 L Fw' L2 Uw U2
B#4
R' D2 R' F2 R  B2 R2 U2 R2 L' 
U' L' F2 U' R L F' D B Rw2
Fw2 D2 L F' L2 Uw2 F R U2 B2
Uw2 Rw2 Uw B2 Uw' U R2 Rw' Fw Rw
Fw L F2
B#5
F2 U  R2 D  L2 D' R2 U' D' F2 
R' F' U' L' F' U B D' F' B2
Uw2 Fw2 B L B' Uw2 B Uw2 R2 F
L' B2 U F' Uw' U' F Rw' Fw2 U'
D' Fw' U2 L2
BEx#1
U2 B2 F2 L2 D  B2 R2 U2 R2 D' 
U2 R D' L2 D F2 D' F L2 D
U Fw2 Rw2 Uw2 B' D2 R2 D' Fw2 F
Rw2 B2 L2 D Rw' F2 Rw F Rw2 B2
Uw' Rw' Fw' F2 R2 D2 L
BEx#2
F2 D2 L' B2 U2 R  B2 D2 L' B' 
L2 B' U L U B' R2 L2 D' B'
Fw2 Rw2 F' Uw2 B' Rw2 R2 U' L2 B'
Uw2 B' Rw Uw2 B2 Rw2 F' U2 R2 Fw'
Rw' Uw' F' L' Fw
C#1
L  U2 B2 L2 D2 F2 U2 L' B2 U' 
R' D' F L' B' R' B R2 B' D2
Fw2 R' F Uw2 R2 D2 R' Uw2 B' F'
Rw2 B2 Uw' B U2 B U2 R' Fw U2
Fw Rw' B' Uw Fw' D'
C#2
D2 R  D2 B2 R' D2 R2 B2 U2 F' 
D' U2 F B R' U F2 R D' B
Rw2 Uw2 R' Fw2 B2 D2 L' Fw2 F' L
B' R' B2 Uw' R2 B2 L' D R2 Fw
Uw D Rw2 Fw' R Fw'
C#3
R2 F' L2 B2 U2 F' U2 R2 U2 B' 
U2 R' F2 D' B2 U F2 B' D R
Rw2 F D Rw2 R2 B D Rw2 F' Uw2
F' L2 R' D2 Rw B' D2 R Uw Rw'
L B Uw' Fw' F2 Rw
C#4
R2 F  U2 F' L2 D2 B' U2 B' L2 
F D L F2 R D2 B' U' F' L2
Fw2 Uw2 R2 F D Rw2 F D2 U' B'
D' U2 R' U F2 Rw Uw2 Fw L R2
Fw D R2 Uw F'
C#5
D' U' R2 F  R' L2 D2 R' U' B2 
F2 L' U2 L2 D2 R' B2 U2 B2 Fw2
L' U2 Fw2 L' U2 Rw2 R' D F2 U2
L' B Rw2 L' F' R Fw Uw Fw L
Uw2 U Fw' D
CEx#1
D2 L' B2 R' B2 R2 F2 L' D2 R' 
B R B2 U2 F U B2 L' F' U
B Uw2 F L2 F' L B2 Rw2 F' Uw2
F' L D2 R Uw' F Rw2 U R Uw'
B2 Fw R Uw2 U' B' Rw
CEx#2
U2 F  U  R  F2 U  F' U' R' B2 
D2 B L2 B U2 F L2 B' F2 R2
Fw2 Rw2 B' D Rw2 U D2 B' Uw2 L2
U L2 F Rw' F2 U D' Uw' Rw' F2
R B Rw2 Uw F'
 
四阶    半决赛    
分组No.打乱
A#1
R2 D2 F2 D2 U2 R' D2 F2 B2 L 
F2 U' L D2 L F' B2 U' R2 F'
Rw2 D' Fw2 Uw2 B2 L Fw2 D R Uw2
U' R2 L' Fw D2 Fw' B2 D' Uw' L2
U Rw Uw' Fw2 Uw
A#2
R2 U2 F2 D' R2 U  D2 B2 R2 B 
R D' L U' R B U2 D L B'
Fw2 U Rw2 B' D Rw2 F' Rw2 U2 F'
D L2 Rw' U2 L2 D R D2 Fw Rw'
R2 Fw2 R U' D
A#3
U2 L2 B  L2 U2 B  L2 D2 F  B2 
D L U2 B2 L' F' L2 U R2 Uw2
R F B2 Rw2 F' U2 D2 F2 D2 Rw2
Uw' B2 D' Rw2 B Rw2 F2 Fw' Uw' Rw2
U' Rw2 U2
A#4
F  U2 B' L2 F  L2 B2 U2 R2 F 
D' L F L2 U B2 L2 D' L' F2
Uw2 R' F2 Uw2 L' D2 F B Uw2 R
D2 Uw Rw2 Uw R2 U2 B2 Rw D L
Fw' Rw2 L2
A#5
F' R2 B  U2 B2 R2 F' L2 B2 U' 
D2 B2 U2 B' L U' D' L R' B2
Fw2 Rw2 Uw2 U' F2 D Rw2 D2 R2 B
U' R' D2 B Rw' B' Uw2 Fw D' B
Rw' L' Uw F Rw2
AEx#1
D2 F  U2 B2 U2 F  R2 B  U2 B 
L' F2 L U' B' F2 R2 U2 D F'
Rw2 Fw2 U Fw2 B F2 D' F Uw2 Rw2
F2 R2 Fw2 L' F' Rw2 Uw' Rw' U Fw'
Uw2 D' Rw' Uw
AEx#2
L2 D  U2 B2 L2 B2 L2 B2 U  B' 
D' L2 B2 D R D F L B2 Fw2
Uw2 D F' Uw2 B' L2 F' D Rw2 F'
Rw2 F Rw D' L2 Fw2 R2 D Fw R
U2 Fw Rw' Fw U
 
四阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
F  U  L' F' D  B' R' D  L  F2 
L2 B2 U2 F' R2 U2 B' U2 Rw2 Uw2
B Uw2 R2 D2 L' F' Uw2 U2 Rw2 F2
Uw' Fw2 F L U2 D' Rw' U' Fw2 Uw
Fw' D2 Rw'
A#2
U2 D2 F' L2 U2 B  R2 U2 B  R 
U L' F' B L2 D' R2 B R B2
Fw2 Uw2 U' B2 D' L' Uw2 F2 Rw2 R2
D' Rw2 F U L2 Fw' U2 R' Fw' Uw
B2 R Uw' Rw' Fw2
A#3
D  L2 U' F2 R2 L2 D' R2 F2 D' 
B' R' B' D U' R' F' R2 D' B'
Fw2 Uw2 B' U' Rw2 R2 F' B' Uw2 Rw2
B U2 D Rw' F2 R D Rw Uw Fw
L2 Uw2 Rw' Fw2 R'
A#4
L  B2 R' F2 D' B  L  F  R' F' 
L2 U F2 R2 D' L2 U B2 D2 R2
B2 Rw2 U Rw2 R' Fw2 L' U2 B2 Uw2
D' Rw2 R' U2 Fw R' B Rw2 Fw L'
Uw' B' L Uw' U' Rw' B2
A#5
L2 R2 F2 D2 L2 D  U2 R2 U' F2 
D2 B' L F2 L R' F' D F' R'
Fw2 D Rw2 U F' D' F2 Rw2 D' F
U' Rw2 F Rw' Uw2 B' L B2 Fw Rw
L' U' Fw' Rw2 U D'
AEx#1
D  B2 R2 B2 L2 F2 U2 B2 D  L 
D B D' L' U2 L' F2 U2 L' Fw2
Rw2 R B' Uw2 U2 F R F2 Uw2 B
R2 Uw' Fw2 U' L U2 B' Uw Fw' Rw'
Fw D2 U' B'
AEx#2
L2 U2 F2 U2 L' F2 D2 R2 B' L2 
F D' R' F' L D2 B2 R' L2 Fw2
Rw2 U2 R' B' Rw2 D2 L Uw2 B' D2
Rw2 L' Uw' F2 U Rw2 U' Fw' Rw Fw
F' U2 Rw' R'
 
五阶    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
B  Fw D2 R2 Rw2 D' Dw Bw2 F' B 
Fw2 Rw2 Fw D' L2 Lw2 R' Uw B2 R'
D2 Lw D' Rw' Lw' F Lw Bw' Lw' Dw'
R Rw' B' L' U' L R' Uw F' L'
Rw' R Lw' Dw' Lw' F L' Fw2 Uw F'
B' Dw Rw B' Uw R Bw Uw' Bw R'
A#2
L  Rw F' Rw2 Lw' D  F' Dw2 U' Rw2
Bw2 L2 R' Rw Lw' Fw2 Lw' L R2 Uw2
L Fw' R L' Fw D2 Fw2 R2 Bw' B2
Dw F2 Bw2 R' D U Uw Fw L2 Bw'
Lw B U' Uw' Dw' Rw2 R2 Fw' U2 Uw'
R L2 Bw2 Dw2 L' U Fw R Uw2 L2
A#3
Lw Fw2 R2 L  Dw2 Rw2 L' R2 Uw' Fw'
F Bw2 B' R2 Lw D' B' Rw Bw L
R' F Fw2 U' Lw Dw2 F' Dw2 B R'
Bw Lw Dw' R' L2 Bw Rw' U Dw' Fw2
Bw2 Rw2 L' Uw B' Rw Bw2 B' L Bw'
U R Rw2 Bw L2 Bw R Bw Fw' B'
A#4
F2 L2 D' Lw L' D2 B2 D' Bw' D' 
F2 U' Dw' Bw2 Lw2 D2 Rw' D2 Rw2 U2
Dw' Bw' U2 Lw' Uw U' B Uw F' Bw'
Lw' F2 Lw Rw' U' D' B2 Dw2 Bw' Lw2
L' R' Dw D2 R' Rw2 B' Lw' Bw2 R
Uw2 Rw Bw' Dw2 Rw2 R B2 U B' R2
A#5
B' Lw2 B  Dw D' Uw' F2 Bw' R' Rw 
Lw2 Dw B2 R2 Lw2 Uw2 Dw' Fw' Rw' Uw
Rw Uw' D B' Lw Fw Uw2 D Bw' L'
Fw' F' Lw2 D F2 Bw' Dw Bw D2 F
Uw2 Bw' Dw2 B Rw2 D' Bw L' U F'
Rw R Dw2 Bw2 Uw' Bw2 B' Rw' Bw2 D2
AEx#1
Lw' F' Uw2 F2 B' D2 B2 U2 F2 R 
L U2 F' Rw2 Bw2 U2 Dw' F2 B' Fw'
Bw' D U2 L2 D' R' U' B' Bw2 Uw'
U' Dw2 Fw' L' R Bw' B' L' Rw Uw'
R' B' R' Dw' Fw Uw' L' B2 Fw Dw2
Uw' Rw2 Lw2 Uw2 D2 Fw' U' F2 Bw' Dw2
AEx#2
Rw' Uw F2 U2 Rw2 R' F  R' D2 Lw'
Bw' R Uw' F2 D2 Uw' L2 Bw' Fw2 D'
R2 L F L' F' R Lw Fw' R U
L2 F' L R' Uw U' Dw' R Lw' L'
Rw' Fw2 Lw L' F2 Lw' D' Dw' R' B
Fw2 Dw' U Bw2 Uw2 L R' Bw2 Uw' D
B#1
L' R2 Lw2 Rw2 B  Fw Uw2 F2 D  U 
Lw' F2 Bw' Uw F' R2 Uw F U R
D' B D2 U2 Rw' F' Dw2 Fw' B L
F2 Bw Lw' Uw' U2 L' Lw F' Dw Lw2
Uw2 U2 Lw' L' Bw' D Rw U2 Uw Rw
Uw' L Bw' Lw' D Lw' B Bw U Dw'
B#2
B' Lw' R  Rw2 Uw D' R2 Uw Bw R' 
Bw2 Fw R D Dw' Fw L2 R D2 F2
B2 Uw L Lw2 D2 Bw2 R' Uw2 Fw L
Uw2 D' Lw' U2 Uw2 B2 F2 Dw2 Fw2 L2
U2 Lw U2 D' F2 Bw' Rw F' R' Uw2
B Rw' F Dw Bw' F2 Lw' F Uw' Bw
B#3
B' L' U2 R2 B  U2 Lw L2 Bw R2 
F' Bw2 Lw' Fw2 B F2 R2 L2 Lw' B'
Uw' Bw2 Uw L' Dw2 B F Uw' Bw' Dw2
U2 Lw' Rw' F2 R' D L' R Uw' R
Dw' Rw B' Fw2 U2 F Lw Dw' D2 Fw2
R F2 Rw2 Bw D2 U Bw L Rw2 Fw2
B#4
Uw2 Dw' F2 U' Rw' Fw Rw B' F' L' 
D Uw2 B' Uw' Fw Uw2 D Rw Lw' Bw2
Uw' U2 Fw2 Rw' D2 Dw' U' Fw2 D Dw'
Bw' Fw' F U2 F' Uw F2 L' B' Fw2
F2 L2 D2 Rw U2 L Dw Lw' U' D
B2 L Uw U' Lw R2 Bw' Rw R2 Bw'
B#5
Fw Lw2 F2 U  Dw Uw Lw Rw' R  Uw2
B2 Rw2 Uw Bw' Lw Uw' Fw Bw2 R2 U
F R' Uw L' B' Fw D2 Lw2 Fw R2
F' Lw2 Fw' L' Uw U2 Lw2 Dw' Uw2 R
Bw' R2 Rw L2 Fw Lw D Dw L' R'
D2 L' Dw2 Bw' R Fw Lw2 R B2 Dw
BEx#1
R  Bw2 L2 Uw2 D' Rw Dw2 Fw2 D' Uw2
Bw2 Fw' U F2 Bw2 Fw2 R2 U Dw' Uw2
L' Rw B2 Dw' Fw2 Uw' R Uw' Rw2 Bw
L2 Lw' Rw Fw' Rw' Bw2 B Rw2 Lw Uw'
Fw L2 F2 Bw' B2 Rw Bw' Dw' Uw' Fw2
D F2 U2 Rw' L' R2 Bw' U' Bw2 F
BEx#2
Uw2 B2 L  Bw D  Dw Rw Fw' Rw' D 
F2 Rw' Dw2 D2 Fw' Lw Dw Bw' L' U2
Uw Rw2 Uw Lw L B' Dw Rw2 L' U'
Uw2 D Lw2 Fw' Dw2 F' B Rw Fw2 U2
Bw2 Lw' Fw2 F R Lw2 Uw2 F' Dw B'
U' B2 Fw' Lw' B Uw F' Uw Dw Bw2
C#1
R2 B' D  B  F2 D2 Bw Uw Dw D 
F' R Lw2 L2 Rw D2 U' R2 U' Lw2
Bw2 Lw' Fw2 Uw2 L' Uw Dw' Rw Uw2 Fw'
Rw2 R L' F2 Rw' Fw Dw' Rw Uw B2
Rw2 Fw Dw' F2 D2 Rw' L2 Lw Dw2 L2
U2 Dw2 D2 R2 Dw' Fw2 B' Rw' Bw' F'
C#2
Dw Fw' Rw' F  D  F  R' D' Uw2 Dw'
U' Lw U2 F' R' F2 Rw Uw' Rw2 R2
B2 F Dw2 L U Uw' B' D' Lw U
L Rw Bw' F Uw Fw' D2 B2 F' Rw2
L' F U' R2 L Rw' Lw' Uw F2 Uw'
Rw L' Uw Dw Lw' Uw' F' Bw Dw R
C#3
L2 U' Rw2 Uw' Rw B  F' Rw' B  Rw2
Lw2 Bw L' Dw' Lw2 R Uw2 L2 Rw2 Bw'
Lw2 B' Uw2 U' Lw B' Fw Rw D B2
R' D' Lw F' L2 D2 Rw2 B' U Fw2
Bw' Dw' Uw2 Bw U2 Fw' B L' Uw2 D2
Bw' Rw' Lw2 B' Rw2 Bw2 Rw2 F' Lw' B2
C#4
Fw' R' F2 B2 Uw Fw' Bw2 Rw' D2 R2 
F' R' F2 Lw Dw' F' L2 Uw' L2 Dw'
Lw' D Lw R2 F2 L Bw Fw Lw' L
Uw2 R' Uw' D' Rw' F2 Rw' U2 Lw2 Uw
R U2 R' L2 U2 B D2 Dw' B Fw
Dw' U2 D2 F D R2 Lw B Bw F2
C#5
Lw2 R' Dw' Lw B' Dw' L  Fw2 D' Dw 
Uw' Rw D2 Uw' Rw F' B2 Lw2 D F'
R' Uw' R' Uw2 D2 F B2 R D Bw2
D2 R' Lw' D' Fw' Uw2 F' B R B'
U2 Bw U Rw2 Bw2 L' Rw2 Bw2 U2 L
Uw' D' U Lw2 D Uw Fw2 F2 Rw2 D2
CEx#1
U' Fw' U2 Uw' Rw' Fw R2 Uw Fw2 Lw 
F Rw' Lw' F2 Rw D2 Fw2 Lw2 Bw' F
R2 U B2 R' Bw' B' Lw Bw F' Rw2
Lw Dw2 L B Rw' Uw2 D2 Fw' L2 Dw'
D2 R' B R' L Uw Fw2 D2 R Fw'
Bw' L' D' Dw2 Uw2 F' L2 Lw2 F' D'
CEx#2
L' R  Uw Bw' R  Uw R' L' Fw R 
U D2 L D' F2 B' R' Bw F U2
R2 D2 R' B2 Lw2 U Bw' Lw' D' Uw2
U2 L' R' Bw' D Lw2 F' B Lw' D2
L2 Dw B' Dw R2 Rw' U' F2 U' Fw'
Uw' Bw2 U' Fw Rw2 B2 Rw' Dw Fw2 Lw'
D#1
Dw Rw L  Fw R' Lw' D2 Lw L  Uw'
L' Bw Uw Bw' L2 D' R' Dw' B' L
D Bw2 Rw Bw U' B2 Dw2 F B L
Bw' U R Dw' D Uw Bw' F' Dw2 U2
Uw Rw2 L' Bw2 Rw U' Rw' Uw U2 D2
F' Fw' D' Lw' Fw B Uw' R2 Fw F2
D#2
R' Bw2 Fw' U  D  Uw2 B  U2 Rw2 U2 
Uw Dw Rw Uw' U2 Lw2 Bw2 D Lw Fw2
U' Dw2 L2 Lw Uw2 F' D Dw B2 D'
Dw L D U2 Uw F2 U' R' Bw2 B'
R U R' Lw' Fw' R Uw Bw Uw2 Dw2
L2 F2 Uw' B' U B' Lw Uw2 D2 R
D#3
D2 Fw' U' D2 Bw Rw2 U' Bw2 Dw2 U 
Uw' R' Uw U2 Lw Fw2 F2 U' Lw2 D
L' Bw2 Dw' R2 Fw' Lw2 Fw' R Lw2 Rw'
Bw2 D U2 Uw2 B' Fw L D F Fw
Lw2 Bw U Dw2 L' Fw' F D' Fw' Uw
U Rw D R2 Fw2 Rw2 R2 F B2 Fw
D#4
Rw L2 Dw Fw Uw Lw' F' L  Uw2 U2 
F2 Bw D R' Dw' B D Uw R2 Dw'
Fw U2 Bw2 Rw' Lw Bw' Uw2 F R Dw2
Fw' F' Rw2 Bw' Uw Dw2 Fw' Bw D' Fw2
R' Bw' R2 B F' L' Dw' R B F2
U B R Uw B' R Uw Dw Lw2 Uw'
D#5
B2 Uw2 R2 Lw U2 L2 R  Dw Rw D 
B' U Dw2 Uw Lw Rw2 B2 R2 B' Uw
U' B D Dw Lw' F Uw2 Rw2 L2 Uw'
Dw' B2 Rw Fw2 B' Dw U' B' Uw Lw'
Dw B' Dw' Uw2 F2 Fw' Dw2 Bw' Dw L'
B D' F D' Lw2 D2 U R' L' B
DEx#1
L2 Fw2 Uw' Dw2 Lw Bw2 Uw' Lw D2 B 
Dw U' R2 Bw' Rw U2 D2 Lw D U2
Bw' L Dw Bw F2 Lw2 B L D Bw
Uw' F Fw2 U D2 Lw2 B' R L U
Uw' Bw' B2 Lw2 R2 D2 L2 F B2 Uw
Fw Uw' Bw' F' Uw2 Lw' F' Fw' Bw U'
DEx#2
F2 Fw2 Lw2 Fw2 B' L2 B' Lw Dw2 Fw2
R' F' D' R' B' Fw2 D' L2 R B'
L' B' U' L' Bw' R2 B Fw' Dw' Uw
B' Uw' B Bw2 Lw2 F Uw2 Bw Dw2 Rw'
Bw D Uw' R' Rw2 F' Fw Lw F2 Bw
Dw' Lw Uw2 L' R Fw Uw L2 B Dw2
E#1
B  Lw L' F  L' Dw' D  B' Lw F2 
Fw2 Lw' R Uw2 Dw Fw Uw B L' Dw'
L' Uw' D' Rw U D2 B2 Fw2 U Rw'
D2 Lw' Bw2 R Dw' R2 Rw' L' Fw B2
R' Lw B' Dw2 U Bw Rw' Dw Lw Uw'
Dw' Fw2 Dw2 Rw2 L' Bw2 R2 Dw D Rw
E#2
Lw' R' F' Rw2 D' Rw Lw2 Fw F' Dw2
Fw2 Rw' Lw2 R F Lw L' D' B' Fw2
Bw2 U2 Dw Bw' U R Rw' Dw' R2 B
L Bw' Fw2 F2 Lw2 F' R2 U Bw' D
F' Lw' R' U2 Uw2 Rw2 R U2 Uw L
R2 F2 Fw B Rw2 Lw2 Uw2 Fw D F'
E#3
Lw2 L' R  U2 D2 Uw Rw B  Dw2 Bw2
Rw Dw Bw' Uw2 B' L2 Lw Bw2 L2 B'
R2 Bw2 Uw F Bw R' Bw2 D' Lw' Uw2
B' Bw2 Fw2 D' Fw B2 Uw Rw B2 Fw2
Bw2 Uw Dw2 R' U Rw2 B Rw2 U Dw
Lw Fw2 L2 Dw' Fw' B2 Bw' F L2 Rw'
E#4
B' L2 Dw Uw2 Fw' F' L2 U  B2 R' 
Lw Rw Dw2 Fw D' U2 B' Dw' R L2
F2 Dw L Bw' R' F' U Lw2 U Uw'
L' Dw D Fw Dw' D2 U Bw' R2 D
B U' Rw U Uw2 Lw F B Lw F'
U Lw' D2 Uw Lw Dw2 U Lw' D Uw'
E#5
U  B' U  B' R' D2 Lw2 U  F  D' 
Lw R Bw Dw2 Uw Fw2 Lw' D' Bw Uw2
F' Uw' Dw Rw U' Bw' Uw2 L' Bw Fw2
R U2 F' D' Rw' B Dw' R' Dw' Bw2
B Uw' B' Bw2 Rw Fw L Lw2 U' L
D' Bw2 Fw Uw' Rw D' L Fw2 R Dw
EEx#1
D' Bw Lw' F' Uw' Rw U  D' R  Fw2
Uw Bw' D2 R B2 L Fw2 Rw2 B2 Bw'
Fw2 R Bw2 Dw' Bw2 B Rw2 Bw' Rw Lw'
Bw B' Dw2 F2 L2 B Lw2 D Dw' R'
U2 L F' Fw' B2 L Fw F2 B' R
U2 F' Rw' Fw Lw2 Rw2 B2 U' Dw' B'
EEx#2
Rw' Fw Dw D2 Bw' R  L  U  F  U2 
R2 Lw2 F' L2 Bw2 Uw2 Rw' B Lw2 Fw2
B2 L2 Bw' D' Lw' B2 D' Uw Fw' Uw
R U Fw Rw Lw' Fw2 D' Lw' F L
Uw' L U' F' D' Fw2 Uw D Bw' Dw2
R' Uw' L2 Lw Fw2 Bw2 Rw' Dw L2 Rw
F#1
L' R' Uw Rw R2 U  F2 D' L' Dw 
B2 Bw2 L Rw2 Lw2 Dw' B R Fw' D2
F U2 B' F2 Rw' Uw R' B' Rw2 R2
Fw' B' D Uw L' Fw2 U Lw' Bw2 F2
L' B' Dw2 B2 U2 F2 Rw Dw' Uw2 R2
Lw' B' Dw' Rw' Bw Fw2 D' Rw Dw' Lw'
F#2
D' Rw2 Bw' Rw' Dw' D  Fw2 L2 Lw D2 
F2 Fw' B' Uw' Fw Bw Dw D2 L2 Fw
U' Bw2 Fw' D' U Dw2 Uw' Lw2 Uw2 L2
Bw' U' Dw Lw2 B2 D' L2 R2 D' Dw
L2 Bw2 Uw2 R' U2 B2 L' Rw U' L
R' Fw' B Lw2 Fw2 R2 U' F Bw U
F#3
Uw2 Bw' B' D  F  Uw' Bw Fw2 B  U2 
R Fw2 Dw2 B Lw' Uw F Lw2 L Uw'
Fw2 Bw L' Bw' R2 Dw' B' R' Dw' L
Rw' B' Rw' F' D2 Uw2 R' Rw2 Bw' Rw'
U Uw' F2 Lw' Uw' F U' Bw' U2 Uw
Dw D2 Lw2 D F U' L' R' Fw' U2
F#4
L' B  Dw D  L' B2 Uw2 R  D2 F 
Dw' R' Dw' D2 Fw2 Rw' Lw2 U' Bw2 Uw'
B U' L F2 Rw D U2 F' Bw' Rw'
D Bw2 Fw Rw2 B' L U' Fw2 L2 Rw2
F B2 Rw' L2 U' Rw' U Dw2 B F'
Rw' Fw Bw' B2 U Fw' R' Uw2 Lw' Uw2
F#5
U' L2 F' Fw' Dw' Uw L2 Dw' F2 Rw'
U Fw B' L Fw2 U2 Uw' Lw' Bw2 L2
R2 Bw' Fw2 F' Dw' F D' Uw2 Fw B2
Rw' U Bw2 Fw U F' Bw' Fw' R2 Rw
Lw' U L' F' Lw L2 D' R2 U F
Dw2 Rw L2 Uw' Fw U' L2 Bw' B2 Lw'
FEx#1
Bw' L' D  Dw' R' Dw' U2 F  Lw' Bw'
R L2 Uw Bw Dw2 L' Dw Fw' Lw' D
Rw R' Uw2 U' Dw2 B2 R2 D2 Lw2 Fw2
L2 Bw2 Uw Fw B' Rw F' Dw' Rw' F
Fw' R D2 Dw2 F' Uw B' U2 Fw' Dw2
F Uw2 B2 Fw Bw2 Uw2 R2 Rw2 Dw2 B
FEx#2
U' Dw D  Bw' D  Fw' Rw Lw' Bw' Fw 
D2 Uw2 R2 Uw' R Lw2 Rw' Fw' Uw2 Fw2
Bw2 L Bw' B2 L' Uw' Fw2 L' B' F2
Dw B' F Rw' Lw U' F2 Dw2 Lw' Rw
U2 B' U' L2 Uw L2 Lw' Dw2 Fw' B2
D Bw2 Dw2 U D2 F2 Dw2 B2 D' U2
G#1
L  Rw' Uw2 R2 Uw B2 Dw2 F  L2 R' 
D2 L Bw' L2 R2 Bw2 Uw D2 Fw R'
Rw2 D U' Dw' B2 Bw Fw' D R D2
F Fw2 L D L Lw U2 L Lw2 Dw2
Rw2 B Rw' D' Rw Fw Uw R' L Rw'
Dw2 F' Rw' Bw' Fw' Dw2 Fw2 Bw' U2 Dw
G#2
R' Rw' F' Dw2 D' Rw R2 L2 Bw2 Lw2
Uw U Bw' B R D2 Dw2 F R Lw'
F2 Uw2 Bw' Rw2 Fw U2 B2 Fw D R
Bw Dw' U2 L2 U2 R U' F Bw Dw
F B2 Rw' Lw' F' Dw D' Lw2 D Rw2
L Bw Rw2 R Dw F' Fw2 Lw2 B2 R'
G#3
D  Rw B  D' U' Lw2 R' F  Dw B' 
Fw F' R2 L Lw2 Fw2 L F2 L' Bw'
Lw' Fw2 D2 F2 Lw' R Dw Rw' D2 Lw
Uw2 L' R2 F2 Dw2 R' Lw F' D Lw'
Rw2 Dw' R' Bw2 F2 L' Uw' L' Lw U2
B Dw' U Uw F2 Lw' Dw D2 F U
G#4
Dw' U  Fw' Dw U' B' Fw Rw Uw2 B' 
L' Dw L' B Uw2 B2 Fw Bw' F2 Rw'
Fw' Bw' R' Uw Fw2 U Bw2 Uw Lw2 Uw2
Dw F2 B' Fw Bw2 Dw' Rw Bw2 U2 F
Lw D' B' Fw2 Dw2 Lw Fw' Rw Fw2 Bw2
Dw' R D F' L' Dw Fw2 Bw' F' D2
G#5
Bw Dw Bw' Uw D  B' Dw Fw R' Fw 
R L F' L Uw' L' D' B2 Lw R'
B' Uw' Rw' B F' R2 D2 Fw' R Bw2
D R2 B Bw Fw2 Lw' Dw2 Bw2 Dw' B2
U2 F U2 F2 L' Uw Lw D Rw2 R
Fw2 Rw D' L2 Bw2 B' Uw2 D2 R2 L
GEx#1
Lw D  L  Lw2 B' Bw' F  L' R2 Dw'
Lw' Fw2 R2 Fw U2 Lw' D2 Lw U Rw2
Fw2 Uw Fw R' Rw2 Fw2 Lw' Bw U2 Rw'
Dw' F2 Rw' L' Fw' Lw L2 R2 F' U
Lw2 Rw U R Fw Bw Lw2 D F Rw2
Fw2 L2 Dw' U2 F2 Uw2 Bw R' Uw' Lw2
GEx#2
Fw2 F2 L  Bw' Lw' Fw' R  L' Bw Uw 
Bw D' Fw' Uw B' U' L Dw' B Uw
F Fw2 Dw2 L R' Dw' L' F' Fw' D
L' R2 Uw2 L Rw2 Lw2 R Bw Dw R'
Lw2 B2 Bw Uw' F' U2 B' F2 Uw' R
Fw2 Lw Rw' F2 Dw' Uw' B R Rw2 Dw2
H#1
D  L  U  F' Dw L' B2 F' Fw' R 
Rw' Lw2 Fw2 Dw' Uw Bw' Uw Bw Fw2 Rw'
D2 R2 Lw' Bw' Uw' D Bw U F' Bw'
U' L Uw2 B F2 D Uw2 R' Fw2 B2
Uw Bw L' U R Fw' L2 Fw Bw F'
Lw' Bw' Rw U' B' Fw L' Bw' Fw L'
H#2
U  Lw' Bw2 D' Fw' Bw' D' U  L  Rw 
Lw' Bw' B Lw2 B Lw Rw' Fw' Rw2 Uw'
Lw' B2 D Dw Rw Fw Bw2 Lw' Rw' U
Uw Lw Uw2 Bw' Uw2 D' Lw2 Uw' Bw F'
Fw2 R' Bw2 D' L2 Uw2 L Fw' B' U
F2 B' Lw' Fw2 B U' Fw B' D2 L2
H#3
Fw' F2 Lw' Rw2 Dw F  Bw' R' Lw2 Uw 
L2 B' Lw2 Bw2 U' B' F' Bw2 Dw' R
Lw2 U2 F L Dw2 Bw' U' L2 Rw Lw
U2 L' Lw2 Uw' B2 L' D2 L' Dw' B2
L2 Uw' Bw' R' Dw Fw2 Uw2 B' L2 Uw2
R2 Uw' Dw' Lw' Rw' B' F2 L F Dw
H#4
F' L2 D  U2 Dw' B  D' Fw2 Lw2 Dw2
Lw2 L B2 F' Lw Fw Uw' B2 Lw R'
Dw2 B Uw2 Lw2 U2 Fw2 U' Bw' Dw2 F
Rw2 L2 Lw' R Uw2 Bw' Dw2 F Fw2 U'
Bw2 D U Lw' Fw U2 D Bw' Lw2 U2
B Dw2 Rw' F2 D B' Fw' Rw2 L' Bw
H#5
B  Lw R2 Rw' Bw2 Dw' Lw2 D2 Lw2 Rw'
Uw' D' Lw' F Lw2 Bw2 Fw2 U Lw Bw
R Fw' Dw F Uw' Fw' Lw2 Bw U' Bw
R B Rw2 Dw' F2 R2 Dw' Bw D B2
Rw2 F2 D Bw' Uw D' Fw' R2 Fw' B
Lw D2 Rw2 B' L' Fw2 Lw' Dw Rw' D
HEx#1
L' F' D' Dw' F2 Fw Rw U' D  Rw2
Dw' Uw2 Rw B2 R' Dw2 L' Lw2 F Fw2
Bw' L' B L' U2 Dw Rw2 U' D' R
Rw' F Lw2 Uw2 Fw' B' Rw F2 R' Rw
L' F' Lw U' B' Rw2 Uw2 Fw B2 U'
Lw' F' D Dw2 F' Dw R2 Dw B L'
HEx#2
Rw L' U  B' Dw2 F2 Fw' L' Uw F 
Dw2 L U Fw2 Bw' F' Lw L' F' Dw
Rw R2 Fw Uw2 Rw D L2 R2 Dw2 F2
Fw2 Dw Rw Uw2 U' F2 Lw F2 Dw' L2
B' R L Lw F' Bw' Fw Uw' Fw2 Lw2
Uw Fw' B' U2 Fw Rw Lw2 D2 L2 Lw'
I#1
L' Fw2 Bw D2 Dw R' Dw Uw2 D2 B 
Uw R' U' Rw Dw Uw Fw' L Fw' B
U' F Uw' Dw2 U Bw2 L2 Bw2 Lw' L'
Fw2 F2 L' Fw2 F D2 Bw2 L' R2 F'
Lw F' Bw' Dw2 U2 Rw2 U' Uw Rw' Lw2
D Dw L' Fw' D Bw' Fw B' Rw D
I#2
U' D  R' Dw' B  Uw' Lw Fw' Bw' L 
Fw' Uw' Bw2 U Dw R Fw U L' Lw2
Uw R2 Bw2 F L' Dw' Rw Uw Dw' F
Lw U F2 Dw R Rw' F B R' F2
L2 Bw' F' Lw2 L Uw' Fw' Lw2 F L'
Lw F B2 R' B' Uw2 U2 Dw2 R2 B
I#3
L' Lw F  L2 Dw2 F' B  Rw' R' U' 
Rw R' L' Fw F2 Bw B' Uw U' Fw2
F' Rw L2 Fw Bw U2 R2 B R Rw2
D Fw2 Lw' F Fw2 Lw' D' R2 Uw U
Fw' Dw2 R Dw' R2 L2 U Fw' Dw' B2
F Bw2 Dw' Rw' Fw Rw' F2 B2 L' U
I#4
Bw Lw Fw F  Uw2 U  Bw Uw' U2 L' 
Uw Fw2 L2 U2 R' B' Fw Rw U2 F
U Uw D' Dw2 Bw L D Dw' Uw2 Lw'
Fw' R Lw2 F' Lw' Bw' B' U L Lw'
Fw2 Uw2 Dw B Fw2 Dw' L2 D R' L'
D2 Rw2 R Bw R U Uw2 Dw' Rw Bw'
I#5
Lw' R' F' Lw Fw Dw' F2 L2 R2 D' 
R' D' Lw Fw' L' Lw2 R' D' L2 Bw
U' B' D' B' Uw2 U' Rw Uw Fw2 Rw
F2 R' Rw2 L' Fw U Uw2 Lw2 R' U2
Dw2 Lw2 Uw F D' Uw2 L B2 U L2
Lw2 Dw Fw2 L B2 L' Fw2 U' Rw F'
IEx#1
Dw Uw' Rw' Fw Bw' Uw B  Rw Dw' B' 
Uw' F2 L Rw' Uw' Bw Dw' U2 F2 Bw
R Dw' B' F L2 Lw' B L Dw B
D U2 Fw Uw' L2 R2 Fw' U2 Dw Rw
Dw Lw2 Rw Dw' Rw2 Uw2 Rw R Bw' Fw
Lw' Rw' Bw D' Rw Bw U Uw2 D' B2
IEx#2
Rw D2 L2 Rw2 D' Fw' Lw L  Uw2 Dw2
R D L Uw D Rw Dw B2 Lw' Dw2
Fw L U' Fw R' Bw2 B2 Lw2 Fw' B'
Lw' B L' B Uw2 Dw2 Fw' Bw2 Lw' F'
R' Rw2 Bw2 B2 R2 Fw' Dw2 D2 Lw' Bw
D Rw Fw2 B2 Uw Bw' U F Rw Uw
 
五阶    复赛    
分组No.打乱
A#1
B2 Fw' L  B' L  R  Bw2 Uw' R  L 
Fw2 Uw' L' Bw' Fw R' B' U' Lw' Fw
Rw' Dw' B2 Uw2 U L' Uw' U B Lw2
Bw F' R' D Bw Uw' L B U' B
Fw2 U' R B F' U2 Lw' Bw2 D Bw'
D L2 Rw' U B D' Bw B R Bw'
A#2
Bw B' U2 Uw' F' R' Dw L' Bw' F2 
U F2 Lw2 F Bw' B2 Uw Lw Uw2 Bw2
B Rw U' L2 Uw2 Bw' R2 B' Bw2 L
Uw Dw2 R' Uw Dw' Rw2 L' Lw2 D Dw'
F2 R2 Uw' Dw D2 L2 Dw Rw D' Fw'
Uw' F2 Dw F Rw2 B F Fw Uw' Lw
A#3
L2 Rw2 U' Rw' Bw' U' F2 Fw2 U  Uw 
Bw2 Lw' Rw' Fw' D2 Dw' Lw2 R2 Bw2 Fw'
L D2 B D F' R D' B' Uw' B'
U2 Rw2 U2 Rw U L Fw' U D B
Uw2 L' Lw2 Uw R2 D2 Bw Dw2 Rw2 Bw2
F' Uw D' L' F2 Uw' Lw2 Uw2 B' Rw
A#4
Rw' F  D2 Fw Lw2 L' B  R' B  U2 
Dw' Bw' R Bw' Dw' F2 U2 Fw' Dw2 F
Bw Rw R' Uw' L' Bw' Uw R' Uw R2
U Lw2 Bw F2 R' Rw' Bw D2 B' D
Lw2 Dw F2 Uw2 D Bw2 Dw' Uw R2 Rw
D2 Uw2 L Rw' Dw2 B Bw' Fw' Lw' Uw
A#5
L2 R2 D  R2 Dw' D  F  Lw2 U  Uw 
Bw U R Dw R Rw2 Bw' Fw2 Uw Fw2
Dw2 R2 Fw Dw2 U2 Lw Bw Rw Fw2 Lw2
Dw U' D' Fw2 L R' Lw2 Rw' U' B2
Fw' Bw' R2 Fw' D2 Dw2 Fw' U' Fw2 Uw'
Dw B Dw' Bw2 F2 D Lw' F2 Dw2 F2
AEx#1
F' R' D  Bw2 L2 Dw R2 L  F2 B' 
Fw' U2 F2 Uw2 F' Lw Bw' B Dw B2
D Bw2 Uw D' Dw2 F2 Dw L2 Fw2 U'
Lw2 D Bw Uw' Fw L2 Lw2 Dw Rw2 B2
Dw2 Fw' R' Bw2 R' Dw' Lw' Uw Fw2 U'
Fw' Bw' U' L' B2 Fw F2 Dw2 Bw2 Rw'
AEx#2
D' R2 Fw Uw' R  Dw Fw2 D  Uw2 Dw2
Bw2 Lw' Uw2 Fw' U' Fw2 B2 R' F2 Dw'
F2 Lw2 D' Lw' Uw' Dw2 U' Bw F Dw'
Rw2 Dw2 Rw2 Bw D2 U2 Rw Uw2 R2 D
U Rw2 F2 L' U' B Dw2 L D Lw'
Dw' F Dw' D2 Fw2 Lw' F2 D2 Fw2 R2
 
五阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
Lw2 R  L' Bw2 U  Bw' Dw R' Dw2 Bw 
B Fw2 Dw Lw2 F2 B' Uw Fw U2 Bw
R2 B D' Rw2 Bw R' U2 Dw2 Fw Uw
L B' Fw2 Rw F2 Rw Fw2 Bw2 Lw Uw2
U2 Lw Fw F' Uw' B' L' Fw2 B Lw
Dw2 Fw' Lw2 Fw Dw Rw' Dw2 Bw2 F Lw
A#2
R' Lw' F2 D' F' R' Uw Dw Lw R2 
U L R Lw2 D U Dw Uw R2 U2
Bw' Rw Bw R2 F' R2 L2 Dw2 D' L2
Uw2 B Uw2 R U2 Rw Lw U2 Lw' U2
Bw2 R2 Lw Rw2 F' Uw Lw' Rw' Uw2 Rw
Lw' D2 U Dw2 Bw2 Fw D Uw' Dw F'
A#3
D2 Uw2 Lw2 Dw' Uw F2 Uw Bw F2 B' 
U2 D2 Dw Fw' R Rw Dw B D2 Fw
Uw2 R Rw2 F' Uw Lw U2 Rw Fw' R2
Bw2 D' Rw Bw2 Uw Dw2 Bw Dw' L' Bw'
Fw L B' R' Uw2 Dw' U Bw Fw' R2
F2 Lw2 Uw2 D Dw2 Fw2 Dw2 B Uw' Lw
A#4
U' Uw Dw B' Lw2 Uw2 Rw Lw' Fw2 Rw2
Uw U Fw F2 Bw Rw' L Fw Dw' Rw'
D2 Bw' R Bw2 Rw D' R Rw2 F2 Rw'
Bw2 Fw U2 B' Dw' L Lw' Rw2 U2 Fw2
Rw L Lw' D Uw' R' D R Lw' Bw
L2 B2 Bw' Dw Lw' D Fw' D2 Dw L2
A#5
R2 Fw' U2 Lw2 R2 B' R  Bw' Rw' Uw2
Rw F2 U2 B2 R2 F' Dw' Fw L' U2
Fw2 Bw' L2 Uw' Rw D2 Dw' B' Rw Lw'
L D' U' Dw2 Rw2 U2 Fw' B2 Dw2 Bw2
R2 Fw' Bw L2 F U B2 Rw L U
D Bw2 Lw' R' Uw2 B2 Fw Dw2 Bw2 R'
AEx#1
Lw2 Rw' Dw' D2 L2 B  Bw' R' Lw' Rw'
D' Dw' Bw2 Fw2 L R' B Dw Rw' Fw
Bw' B' D2 B2 L2 Rw F' Fw2 Dw' D'
Bw' U Dw' Bw D' Bw2 R Bw F2 U2
Dw2 R B2 U2 Bw' U2 Bw' Dw' F2 Fw2
Lw2 Fw2 F' U2 L Bw2 L' Fw' F2 B'
AEx#2
Rw2 L2 D  U' F  L  U2 Bw' Dw Bw 
F2 Lw2 F2 B' Fw' Uw Lw Dw' U F'
Fw2 D' F' B2 U L R2 F R' Fw2
Uw2 Lw Uw' D Rw' Fw' Lw D2 L2 U2
Uw2 Dw' Fw' F2 B R B2 D' Bw2 Fw'
R L2 Fw Bw' L R Dw2 F Uw2 B2
 
六阶    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
L2  F2  3Fw Uw' Fw' F'  Uw  Dw  R2  B  
U 3Fw' R Lw' 3Uw' Dw2 D' R Rw' Uw
Bw F2 R Lw2 3Rw' L' Uw F Rw2 Bw'
D2 3Uw2 Uw' Fw Rw2 3Rw2 Uw2 Rw Lw2 L'
B2 Dw2 D 3Uw' 3Fw Fw L' R Uw' U
D' L' 3Fw U2 R Fw2 Uw2 D' 3Fw' D2
Dw' Rw' U2 B Fw2 F' 3Fw2 Dw' B' 3Uw'
L 3Uw' Uw 3Rw' Lw B R2 Bw2 L F2
A#2
Bw  Lw  3Uw 3Fw Fw2 3Rw Fw' 3Rw Rw  Dw 
Lw' Uw2 3Fw Uw2 B' F' 3Uw Dw' B2 F2
Uw2 B Dw F' Lw' Uw Lw D2 B F'
3Rw B R2 F2 R B' Uw2 B 3Rw2 Lw2
F' B2 Fw2 3Uw' F2 U2 Uw2 3Rw' Rw 3Fw'
F B U2 F2 R2 Lw' 3Fw2 R2 3Fw' Fw
Bw Dw' R' Dw' R F' U2 Fw' R' Lw
3Rw F' L' 3Rw' D 3Rw' R2 D2 B2 F'
A#3
Bw' Fw' F'  Rw2 B2  Lw' Dw  Lw2 R2  Rw 
L F R2 Rw' Fw2 3Uw' F Uw' D' 3Rw2
Dw Uw L2 Lw R' Fw 3Uw2 Fw' U F2
Uw Dw B 3Uw' Bw' 3Fw' 3Rw2 Bw' Dw2 Bw
3Rw Lw U2 3Rw2 Lw L U' B' Lw2 F2
3Rw' B 3Uw 3Rw U2 B Bw2 F2 U Bw'
3Fw' Fw Uw2 L Fw2 Dw L2 R D' L
Dw 3Rw Rw' B2 R Bw2 L' B2 Bw Uw
AEx#1
Rw2 D  B  R2  Rw  D2  3Rw B'  Fw' L  
Fw' 3Uw Fw2 B' 3Fw2 L' 3Rw' Uw' R U'
Uw2 R 3Fw D F2 3Fw B 3Uw2 Rw2 3Uw
U Dw R' 3Rw' Uw2 D2 3Rw' Dw2 R Fw2
Dw Bw Dw' L' 3Fw U2 3Rw2 Dw' L Lw
Fw2 Lw' 3Uw2 U2 3Fw2 R' B2 3Rw' L' Fw
Bw Dw' Bw2 F 3Uw2 Uw2 Rw Uw2 Bw Uw2
L' Rw2 3Fw' Uw2 Dw2 Lw2 L Fw Dw' L'
AEx#2
L  Bw' L  F  B2  3Fw2 Rw2 Bw  F  3Uw'
Dw2 3Rw2 B D2 R2 F2 Fw' 3Fw2 L Bw'
Uw' 3Uw Dw' Lw' F' Bw Lw Bw' D2 Uw
Fw2 B' Bw F Uw Rw2 Bw2 D2 Fw Bw2
R' 3Uw2 U2 3Fw2 3Rw2 Dw U2 Bw' 3Uw' B2
3Fw Bw L2 Lw2 F' Fw2 Lw Fw D' Rw
Bw F' 3Rw 3Uw2 Dw' 3Rw2 Fw B Rw2 3Fw
D2 Lw Rw' 3Fw2 D2 F 3Fw2 L2 D2 3Uw2
B#1
U2  3Fw2 Lw  Fw2 B2  Lw2 B2  3Uw' U  Dw2 
R' D2 Dw2 F2 B 3Rw Fw2 3Uw Dw2 L2
B' Uw2 Bw Dw2 U' R 3Fw' U2 3Uw F2
R' 3Rw' U2 D' Fw Uw2 F2 Lw' Dw Bw2
3Fw2 B' R2 3Fw2 Uw' L2 Uw' Rw' Dw2 R
3Uw Rw' B2 L2 U Uw Rw' 3Uw Lw Bw'
Rw' L 3Uw 3Fw' L' Rw2 Uw2 Dw Bw2 Dw
Uw D 3Fw L' B2 U' R Rw B 3Uw'
B#2
Uw  B  3Fw2 L2  F  B'  R'  Lw  D  Dw 
3Uw L' 3Uw Bw2 3Fw Rw' Bw' D Rw' Bw'
Uw2 Bw Rw2 R' D Lw Fw D 3Uw' Dw2
Bw2 R Rw Bw Fw Lw2 3Uw 3Rw' L Fw
B' 3Rw R 3Uw2 Uw' 3Fw D Uw2 L' Dw'
Uw D' 3Fw' Lw' U2 Dw Fw2 U2 D2 Dw'
F2 Lw' Rw' Dw' 3Uw' Uw2 Lw2 U2 B2 R2
Dw2 Bw2 Fw' F2 B' Uw D2 B Rw U'
B#3
Uw2 L2  Rw' Bw2 Lw  F2  B  Uw  L'  Dw 
L' Rw U2 Dw Fw Lw2 F2 U' L' D'
L2 F' Dw Uw 3Rw2 U Rw' Uw B2 Dw
Uw2 Lw2 R2 3Fw2 B' Lw2 R Bw 3Rw Uw'
3Rw2 L' 3Uw Lw' 3Uw' Uw2 U2 D2 Bw' B'
3Rw2 3Fw' B2 Lw 3Fw B2 Fw Lw2 D2 Uw2
Fw 3Rw2 3Fw2 Bw2 Fw2 3Uw2 3Fw2 Fw2 B2 L
3Uw2 3Rw' B R2 Lw' F 3Fw' Uw2 Rw2 3Fw
BEx#1
Dw' 3Uw' F'  Bw2 3Uw' Dw  Lw' 3Uw' U'  B  
Bw2 F Fw 3Rw' U2 F2 3Uw Bw' Rw Bw
D2 R2 Dw2 B' 3Uw2 3Fw2 B' U L2 Rw'
3Uw Rw2 Dw' 3Uw F2 Rw2 3Fw' Fw2 R2 Dw
Rw2 Bw2 Fw2 Dw 3Rw2 Bw' Fw Dw' Fw Bw'
3Rw' Bw' Rw' 3Rw' B F2 Dw F U Bw'
B' R2 Rw2 Uw 3Fw F L' F' 3Rw2 U'
Fw2 D R2 Lw B 3Rw' 3Fw2 B2 Rw2 L'
BEx#2
3Fw Dw' 3Fw2 U2  3Uw2 Lw  Bw2 3Rw' R2  B' 
3Uw2 3Fw B' Lw' 3Fw' Fw B2 3Uw2 F L
Bw U' B2 Bw R2 Lw2 Bw2 R' U' Rw2
B Uw' Fw' 3Fw' U' 3Fw2 B' L' Fw' B'
Uw' B Dw2 U Lw2 B L2 Lw2 U 3Uw
Fw' 3Rw Rw2 D U' L' D' L B Uw2
Fw R2 Rw2 Dw2 R' D' Uw 3Fw2 3Uw' Rw2
D2 B' Fw Bw' 3Fw2 Lw D2 Bw Dw' R
C#1
Bw' Lw2 Fw  F  B  Dw  Lw2 3Rw2 Fw  F2 
B2 Lw2 D Fw L F2 B D2 3Fw D
3Fw Dw' D' 3Rw B2 Bw' 3Uw' Dw' F' Dw
3Rw' L' 3Fw F 3Rw' U B2 3Uw2 3Rw' F'
Lw' L2 Bw2 3Rw2 F2 Lw' Fw2 Bw R U2
3Uw' 3Rw2 F2 R2 Uw2 B' 3Rw2 Dw Lw2 3Rw
U2 Dw L Bw' L' D2 U2 Dw2 R2 Dw
L D' R' Bw' L' Fw' 3Rw2 L' Uw Lw'
C#2
Fw' Rw' 3Rw2 D2  B2  F  Uw  F2  D2  Lw' 
Rw' Bw' D Uw' Rw2 L Uw L Bw' Dw2
D' Rw' U 3Fw2 3Rw' Dw' Fw' Uw' R' Dw
Fw2 Bw Dw' B L' Lw R2 B Bw Uw
Rw' Uw2 Rw Uw2 B' Uw' L D Uw' B2
Uw B' 3Rw Dw2 Fw2 R F 3Fw' Dw2 D
3Uw2 L' Uw L2 R Fw D Uw2 Bw 3Rw2
Fw2 Dw' L2 B2 Bw' D' Lw' Dw' 3Fw' Lw2
C#3
Lw  Rw' F2  U  L  Bw' Rw' L  3Uw' Uw2 
3Rw' Dw2 3Uw2 Lw 3Uw2 R Uw2 3Rw Uw L'
Bw2 3Fw U 3Uw2 3Fw Dw U' Uw2 R2 D2
Uw2 Bw2 U' D 3Uw' Bw D2 B R Dw2
U2 3Rw2 Lw' D R' D Rw2 3Uw' Bw F2
Dw' 3Fw2 Uw' B' Rw2 Dw2 Lw' 3Uw2 U2 B2
U R Fw' Bw2 R' Uw2 D2 R' 3Fw Fw
F' U2 Dw' Bw Rw 3Rw2 Fw' Lw 3Rw2 3Uw2
CEx#1
U2  L2  Bw  B2  3Fw' Rw' F'  Bw' Lw  D' 
3Fw2 B' U2 Lw' D 3Uw R 3Rw' U Rw
B' 3Uw Lw Fw Lw2 Fw B D2 R2 L2
F Fw' Rw' Uw' U' D' 3Rw' 3Fw B' L2
Lw Uw2 F2 Rw Fw Lw 3Rw' Uw 3Fw Fw2
Uw D' 3Fw' D F' B U2 B2 L' R
3Uw' 3Rw2 U 3Rw Rw Uw L' Bw 3Uw2 B'
Rw' B Rw' Fw2 3Fw' U' Fw2 F' R U'
CEx#2
Bw2 F2  Lw' D2  R'  Rw  3Fw2 B2  R'  3Uw 
Uw' Fw D L Dw' Rw R' U2 Rw' U2
B L' F2 B2 Bw2 Rw' Uw Bw B R
Rw' U' R2 F2 Lw2 3Fw' B' R Uw2 D
Rw2 3Uw2 R' Rw' 3Uw' U Dw2 Bw2 F' 3Fw'
Lw' Fw2 D Rw' 3Fw' B' 3Rw 3Uw2 Bw Uw
B' Rw2 3Uw' L' B2 Bw R B2 D2 Uw
Fw' Rw 3Rw Bw2 Rw' Bw' Rw' Lw R' F'
 
六阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
Lw  3Fw' F  Bw2 Rw2 D2  3Rw' L'  3Fw2 Fw' 
Lw2 F 3Rw2 Dw' 3Fw' Lw L 3Uw Bw' F'
Rw F2 Dw2 3Rw' Dw' F' B2 3Uw2 3Fw' Uw
D' Fw Dw' L2 Dw Fw2 U L' Bw2 Dw
D B' D Fw' R' Lw2 Rw2 L 3Rw2 B2
3Rw' D2 L' 3Rw' Uw2 F Rw L 3Fw L2
U2 Dw2 R' Lw' U Bw2 D F2 R Bw
Rw Uw' 3Fw Fw' Dw' U' D2 Bw2 B2 Lw
A#2
Bw2 3Uw 3Rw2 Dw' Rw' Uw  D2  B  Bw' Uw' 
3Fw2 Dw' 3Rw Uw 3Rw2 Dw Rw D2 R' 3Fw2
Rw Bw' D2 3Fw' 3Rw Dw2 Uw 3Rw' Lw' Fw2
3Fw B' Lw' Rw' D2 L2 Rw' 3Rw' R 3Uw
Bw F' Lw R B' 3Rw R2 Bw D' Dw'
Lw2 U' Lw Fw 3Fw Uw' Dw2 D' Rw2 D'
R' Rw2 3Fw' Dw' B 3Uw' Lw 3Rw' Fw Lw2
L B' Lw' Uw2 3Fw' L' Bw F' B' Dw
A#3
Dw  B'  D2  Uw  3Uw Fw  3Uw Fw2 Rw' 3Rw 
3Fw2 Rw2 Uw' R' Fw2 3Uw2 Fw2 3Fw F R'
L2 D2 Lw2 L2 U B D U R' F2
L' B F Dw2 U' Uw Bw2 Rw U2 Lw2
Fw' R' Lw2 3Rw D Fw' 3Fw R2 D' Dw'
U' B2 Fw Lw R2 Bw 3Rw2 D2 L Dw2
3Rw2 R2 Bw Dw2 Bw' U2 L2 Bw D R
B2 F2 3Rw' Dw2 3Uw' L U2 F' L2 D'
AEx#1
Fw2 B'  Uw  R'  B  3Uw U2  3Fw' R  Uw' 
3Rw' Lw' R 3Uw2 Dw D2 Rw2 Bw 3Rw2 F
3Rw' Dw Bw B2 U Dw' B R Dw 3Uw
Uw2 R Fw2 Uw2 3Rw F2 3Fw2 Rw' L' F
R2 Rw2 Fw Lw 3Rw Fw L 3Rw' Lw2 D
Fw' L' Lw2 Uw R Rw Dw' Uw' Lw D'
3Fw R Bw 3Fw Dw2 3Rw2 L2 Lw2 D2 3Rw2
D2 U' Fw L2 U2 R Uw' B Rw' Fw'
AEx#2
Rw2 Bw' 3Fw 3Rw2 3Uw F'  3Uw 3Fw' 3Rw Uw2 
D F2 R Lw2 F' L' Bw' Dw2 3Uw2 Lw2
3Uw' B' L2 Fw Bw2 U2 3Uw' 3Rw2 U2 R
U' 3Rw' Fw2 3Uw' F Fw 3Rw2 Dw 3Fw Dw'
Bw F Fw Dw2 3Rw2 B D2 L Dw2 B2
R Dw U2 D' Rw2 R D Rw' 3Uw2 D2
L2 3Fw' U' Rw' Dw Fw' Uw' 3Fw R' Dw'
Bw' Fw Lw' D 3Uw2 Lw' R B' Bw2 U2
 
七阶    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
R  Bw' R  Uw' 3Lw Dw' F'  Rw  3Lw 3Bw2
3Rw2 3Bw' Dw Lw Uw2 3Bw2 3Dw' L' 3Uw' Bw2
3Bw2 3Lw' R' 3Rw2 F Bw' Fw' L D 3Rw2
Fw2 3Fw B 3Dw2 Bw2 Rw R' 3Bw2 Uw2 B
Uw' 3Lw Fw' 3Lw B R' 3Bw2 B' 3Rw B'
3Dw2 3Uw 3Bw' D2 L Bw' 3Rw2 Dw 3Rw U'
3Uw2 Rw' Dw' Uw' Lw' 3Dw B2 Fw2 F2 D'
3Bw R2 3Dw F2 3Bw 3Dw F' B Lw2 3Fw2
R' 3Rw2 U 3Lw D 3Bw2 Lw 3Bw2 L2 3Rw2
3Dw' B' U' L2 Rw2 3Lw2 3Uw' 3Dw2 D' Dw2
A#2
L  Dw2 F  3Uw' 3Fw' B  L'  3Dw' 3Rw Fw 
B U2 3Rw' Bw' B F2 Rw' 3Uw 3Lw Dw2
U R Lw Bw Uw' 3Rw 3Lw2 B' Rw F2
Fw2 Lw' 3Lw2 3Uw2 R' 3Fw2 3Lw Dw2 3Fw' F
3Dw' Lw F 3Fw2 Bw D2 Lw2 3Lw2 Bw Dw
Fw' 3Lw2 Rw' 3Uw2 L Rw' 3Uw' Fw 3Bw2 3Rw2
Bw' 3Uw2 Bw2 F Rw2 Fw' 3Dw Dw2 F2 3Lw'
B Fw F2 Uw' 3Lw D 3Fw 3Rw' Lw2 F2
Dw U2 R' Lw2 D' B2 3Fw2 3Bw Fw2 Dw2
U' L B' U' R' Dw' Lw' 3Uw B F2
A#3
B2  Dw2 3Bw' Lw2 3Uw' R'  D2  Dw2 U2  Rw2 
Fw2 3Uw2 L' 3Bw' D' U 3Fw 3Uw' D Bw
3Bw' Fw2 3Dw' Bw' Dw2 B U2 3Fw B 3Bw
3Lw2 Uw2 Dw Rw2 Fw2 R' 3Fw 3Lw 3Dw D
Lw2 Bw 3Dw2 D Lw2 3Bw2 3Rw2 R Bw' 3Lw2
L' 3Bw' F B' Rw' B' 3Lw2 Uw2 R 3Lw
3Fw2 Rw 3Lw' D L Fw D 3Uw' R' 3Bw2
Rw2 Fw' R' B2 Lw2 U2 Uw2 3Uw Fw2 U
D' L' B2 Uw' Lw B' U2 R' 3Bw2 3Uw'
Uw' 3Fw Uw2 R F' Dw 3Dw' 3Uw2 F2 U'
AEx#1
3Uw' L'  B  F'  Bw  D2  Rw  3Bw2 Fw2 Dw 
L 3Bw' F 3Uw2 Rw2 3Dw2 F' R' Bw' Uw
B2 3Fw' 3Rw' 3Bw2 F' B' Lw R2 Dw2 Rw
Uw 3Rw Bw Rw2 3Dw 3Rw2 Dw2 3Rw2 U 3Lw
L' 3Dw 3Rw2 B' Bw2 3Dw 3Fw2 Lw Fw' Uw
Fw' Dw Lw2 R 3Bw' L' B2 3Rw2 F2 Bw2
Lw U Lw2 L 3Uw Bw' 3Dw' 3Lw2 3Rw2 U
Dw' D 3Uw2 Uw L Uw' Fw2 Bw2 Dw' 3Uw
Bw U2 3Lw U2 Dw2 Bw L' Lw2 3Uw 3Bw'
3Rw' 3Uw2 Bw' 3Lw2 3Dw Fw L Uw2 B Fw
AEx#2
Fw2 L2  R'  D  Bw' 3Uw 3Lw' Fw2 R  L  
3Bw Fw2 R2 L' Bw 3Fw Uw' Bw2 3Lw' 3Fw
Bw 3Dw' Rw' 3Rw 3Bw2 Fw2 Rw 3Lw' 3Bw2 3Rw'
U F 3Lw2 Bw Fw' 3Fw2 3Dw2 3Bw D2 Bw
3Dw2 Dw2 D Bw2 3Bw' R' Dw' 3Uw2 D2 Lw
Fw' 3Uw2 Lw F' Dw' 3Rw' 3Dw Lw U2 3Rw
F L2 3Fw Fw 3Dw' F B 3Fw 3Lw Uw2
R Uw2 Fw Uw' R' 3Fw F' D2 B' Bw2
3Uw2 3Bw' Rw2 3Lw2 L 3Fw' B' 3Bw' 3Rw' Dw'
3Dw2 Uw2 3Rw Lw Rw' 3Lw2 D' R' Bw B2
B#1
3Dw' 3Bw' 3Lw' Rw  3Fw2 D2  Dw  F2  3Fw2 B  
D2 3Bw F U2 3Rw2 3Dw 3Lw' 3Bw 3Fw2 B
3Lw' 3Rw 3Uw' R' 3Rw' 3Fw D' Lw2 3Bw 3Rw2
R' U' D2 3Lw' U' Fw2 U2 Bw2 U Uw2
L Uw' B' Rw2 Bw2 3Bw2 B' Uw' 3Uw' F
L' 3Rw 3Lw' Lw F' U2 3Uw' 3Dw' 3Lw Lw2
3Fw F' 3Bw B2 3Uw' 3Rw' Dw R' 3Fw Dw'
3Bw2 Lw' 3Bw Dw2 Rw' Fw2 Lw L F2 B'
3Lw 3Fw' B 3Uw2 R' F2 Rw' U2 Fw' F2
Rw D' Dw' 3Rw D' Dw2 3Bw R2 Rw U
B#2
3Rw' Uw  3Fw2 Uw' U'  3Lw' D2  3Uw Lw' B' 
Uw 3Rw2 3Fw B 3Rw2 3Fw 3Uw' B 3Fw R
L 3Lw 3Fw' Uw' 3Rw2 3Uw 3Rw 3Dw 3Uw 3Bw2
3Uw' L' 3Uw Dw' Rw2 3Rw' U' 3Fw2 U 3Dw
3Uw F Uw Fw U Rw2 F2 Uw Fw' L2
Rw F' 3Bw2 Lw2 Uw2 3Bw' R B' 3Fw2 U'
Uw 3Fw Bw' U' L2 Dw Fw' Dw' Bw' 3Lw
3Bw' Uw 3Dw2 3Rw Fw' B2 D2 3Dw 3Rw2 Lw2
Bw 3Fw2 R' 3Lw Fw2 3Dw' 3Rw2 3Dw' Bw' 3Rw2
Bw U 3Fw' B' Uw' F 3Bw D U2 3Rw2
B#3
Dw2 Lw  D  Uw  F2  3Fw 3Rw2 D2  L  3Uw 
Bw' Rw2 B' Dw' 3Fw2 R2 Uw2 L F2 3Fw2
3Rw2 Fw2 Bw' Lw2 Rw 3Uw 3Lw2 3Fw' L2 Bw'
U' Rw2 L2 B2 L' 3Fw F' 3Bw Dw2 3Lw
3Dw 3Lw' R' 3Bw' B' U 3Bw' Dw 3Rw L
B' D2 Rw2 3Rw 3Dw' Fw 3Rw Uw Rw' Uw
3Dw2 Rw' Bw 3Uw 3Dw L' R2 Fw D 3Lw2
3Bw2 L2 D' L Rw' U2 3Lw2 Uw D' L
3Dw2 U Fw' Bw' 3Rw2 Rw2 3Uw' U' D' Lw2
Dw U' F B2 3Rw' 3Uw2 3Dw' 3Bw2 Rw 3Lw
BEx#1
B  F2  3Fw2 3Rw' 3Fw' U'  3Uw' L  Dw2 L2 
F' Lw' 3Bw2 3Fw2 Fw2 3Rw' Dw' Lw2 3Lw2 D'
Rw' Dw2 Bw U2 D2 B D2 Uw' L R
3Bw' F2 3Uw' 3Fw' U' Rw2 L2 D' 3Lw' 3Fw'
3Bw F2 Lw2 Fw 3Dw Rw' U 3Dw 3Rw 3Uw'
R' Bw' B D' Rw2 3Lw2 B' L2 Rw2 Bw
L2 3Dw Lw Bw' Rw' D' R2 Fw' 3Dw Dw2
B' Rw' R D' Lw 3Bw L' Dw L2 U
Bw' F' D' Fw2 Uw Lw 3Uw' Uw' F R2
Rw U' Bw U2 F D' 3Dw' Lw U2 R'
BEx#2
Dw2 3Lw2 Lw2 B'  Bw  Rw  Bw' Uw' Lw' R' 
Uw2 3Fw 3Uw2 Dw2 R' D2 U 3Dw2 Bw' D2
Fw' Dw 3Dw2 Bw' 3Fw' Uw2 D Bw' 3Uw Rw'
R' Bw2 3Bw2 Rw' Dw2 3Bw' R2 Uw' F Lw'
Bw' L2 Rw2 3Uw F' 3Bw' L' F2 3Bw2 Uw
B' 3Bw2 Dw Uw2 3Fw2 D Rw2 B Fw 3Dw'
3Bw D2 B2 3Fw' Fw' Rw' 3Dw' 3Rw 3Dw2 3Bw
Lw2 3Lw' D2 U Rw 3Lw' 3Rw' 3Dw' 3Uw' Uw'
U' Fw2 3Bw' Dw Lw' Uw' 3Bw' U' D Fw'
Rw' 3Dw2 Rw' D 3Lw2 Dw Rw' U' Uw2 Lw'
C#1
3Rw' Lw' 3Lw 3Bw2 3Rw' Dw' F2  3Fw2 Uw  F2 
Rw2 F' Bw' Uw2 3Uw U2 3Fw' R' 3Uw R2
3Bw2 F2 Uw 3Dw2 F B 3Lw 3Rw2 Lw' Fw'
3Lw' Uw 3Rw Uw' 3Rw2 Lw' 3Bw' 3Lw' B' Dw2
Fw D2 Bw D Fw' Rw F' R2 U2 Lw
3Bw R' Lw' Bw Rw2 3Lw' B Lw 3Fw' D'
F' Bw Lw' U2 Dw L' Fw2 Rw Fw' U
Bw2 D2 Rw2 Dw' F' Lw' Fw Bw' 3Rw2 Uw
3Bw B' D' Fw' Lw 3Bw D' 3Bw2 Rw2 B2
U F2 U 3Uw2 3Lw' Dw' Bw2 Dw 3Lw R2
C#2
D'  3Rw 3Uw2 Dw  F  Lw2 3Lw2 Dw' U'  3Dw'
Uw2 D2 Lw2 D2 3Lw 3Fw' B Rw2 R' 3Bw2
F2 3Dw2 3Fw2 3Rw2 U 3Lw2 3Uw2 R' 3Dw Lw
3Bw' 3Lw' 3Fw' Dw Fw 3Fw F' Bw U2 3Fw2
D' L' 3Uw' 3Lw D' Bw2 F' B 3Dw 3Lw'
D' F D' Bw' 3Fw' 3Bw Fw2 3Lw' 3Uw' U'
3Dw Fw' 3Bw2 F' Dw' F' B2 3Dw 3Bw F'
D 3Uw 3Lw D 3Bw2 Bw D Fw' B2 D
3Lw 3Fw R 3Lw' Dw2 Fw' B F2 Bw 3Lw'
Fw 3Dw' 3Uw' F' 3Dw' D2 B 3Lw L' Uw
C#3
F2  3Bw' 3Lw' 3Bw' Rw  F'  Dw  Lw  D2  Rw 
3Dw D' 3Rw R Rw2 3Uw U2 Rw' R' B'
3Fw' R' B D2 3Dw' Bw' Rw2 3Fw2 F' Lw
Uw2 3Uw2 Rw' D F2 B2 Uw' L2 B 3Rw'
F' 3Dw2 R2 3Fw' Rw' B U 3Fw F' D
R' B' L U2 3Lw Lw2 3Fw' L D' 3Lw'
Fw' 3Dw' 3Lw' Dw2 3Rw2 F2 B' 3Lw' U' 3Rw
R Rw' 3Lw2 3Bw2 3Dw B' F2 D Bw' Fw
B' R2 L 3Fw' 3Rw Fw' Rw Fw D2 Dw2
R2 3Uw Lw2 3Lw B R 3Bw F B' 3Fw'
CEx#1
3Bw' U'  R'  Fw2 3Dw Bw2 L'  Bw' 3Lw2 U2 
L 3Fw' U2 Uw Rw 3Uw 3Bw2 Dw' Uw2 Fw
3Uw2 Fw' 3Bw2 D U2 F2 3Dw Lw2 3Bw' Fw2
3Uw' 3Fw 3Bw' 3Dw Bw' Dw2 Rw' 3Rw2 D' 3Fw'
Bw' 3Rw 3Dw' L2 R2 F2 L2 Lw2 3Dw2 R2
F2 R B 3Uw 3Lw2 3Uw' Uw 3Bw' 3Fw Uw
3Fw U Rw' U 3Uw' R Bw2 3Lw' U2 3Lw2
Bw2 3Uw2 3Fw' D2 Fw' 3Lw2 Uw2 D2 Dw2 F
Rw' U 3Rw2 Dw2 3Uw Uw' Lw 3Lw Dw L2
3Uw2 3Lw2 3Rw Bw 3Uw Bw2 B Rw2 U2 Dw'
CEx#2
D2  Bw' 3Lw2 Dw  B  3Dw D2  L'  F'  3Rw'
Rw' Bw 3Fw Lw U 3Lw Rw' L2 3Uw2 R'
Rw' 3Bw' B 3Lw' R2 F2 Uw Rw2 L' F2
3Rw' Bw' Uw' F B2 3Rw2 L' D2 Bw' 3Lw
Lw2 D2 3Uw2 U 3Dw2 Bw Dw 3Dw' 3Fw' Fw
L U' 3Bw' Uw' Bw Fw2 3Dw2 Lw2 3Rw' 3Fw
B2 U' D L2 U2 B Dw2 D2 Bw2 Uw'
Rw 3Lw' F R L D' U F2 Bw 3Dw
U Dw 3Uw2 Fw2 3Bw2 Uw' 3Rw D F' B2
3Bw' Uw2 U2 Fw' 3Rw' Dw F2 Rw' Uw' B'
 
七阶    决赛    
分组No.打乱
A#1
D2  3Bw' Lw2 3Dw' B'  3Uw' Lw2 U2  Fw  Lw' 
3Dw R2 B Rw2 R2 Dw D' Fw2 Lw2 3Lw2
Fw2 3Bw' Rw' Uw2 Bw' 3Dw2 F 3Lw R2 3Bw2
Uw' 3Dw' 3Rw R2 Uw2 3Rw2 3Bw 3Rw2 3Lw' Fw'
B D' 3Fw2 3Lw' Rw' Bw 3Uw 3Lw Fw' Dw
3Fw' 3Bw' 3Uw Bw B2 D' L' U' 3Fw' Uw2
L' 3Dw D' B Fw L' Lw Rw' Bw U2
Fw D2 U2 Rw2 Fw Bw2 3Dw' D Rw D
B2 Bw Fw2 3Uw Fw' Dw2 Uw2 Bw2 F2 3Rw'
3Dw2 3Uw' F 3Fw' 3Bw2 R' Dw2 L2 D' L2
A#2
Uw2 Bw2 Uw' D'  F'  Dw  F  Fw' 3Fw U  
B Uw2 3Bw' 3Uw2 F' Bw' R2 U' D 3Rw2
L2 R2 Fw2 3Dw2 B2 3Dw2 L' Dw2 3Uw Bw2
3Dw2 3Uw' U 3Lw2 Rw' 3Bw U 3Dw' 3Lw' F'
B2 U' 3Fw2 3Uw2 Lw' 3Rw' 3Bw2 3Rw' R' 3Lw2
3Dw U2 3Fw' Dw2 L2 U2 3Lw2 F2 3Bw Fw2
Bw2 3Uw2 Fw' U2 3Fw D' L' B2 D2 3Rw2
Uw' Dw' Fw Rw' D 3Bw2 3Uw' 3Bw 3Uw2 3Dw2
3Fw 3Rw Dw 3Uw2 3Rw U' Uw2 3Lw F B
Uw2 Bw U2 3Bw 3Uw 3Rw 3Bw Lw B2 D'
A#3
3Uw Dw2 B  3Dw Fw' 3Bw2 D'  L  F'  Bw 
Fw' Rw' 3Lw' U' 3Bw' 3Rw 3Bw' B Dw Rw
L' Fw Dw2 R Bw' U2 R D2 Fw2 D'
3Dw 3Bw' 3Uw D2 3Fw2 Rw' R2 Fw Lw' B
3Rw 3Dw Dw2 B2 R' Dw' 3Fw2 3Dw' Lw' L'
Rw2 3Lw' Uw2 Rw' Bw Lw Dw2 3Uw' R2 F
3Lw' Bw2 3Uw' 3Rw' 3Uw L Uw2 B D F2
D' Fw2 B2 U2 Bw' U R B' Bw Fw
R2 3Lw Lw' Bw' Rw' 3Uw' F 3Fw 3Lw' B'
L' U2 Dw' 3Dw 3Bw Bw' R2 D2 3Lw D'
AEx#1
Rw' Bw  Rw2 3Rw2 F  Dw' 3Fw 3Rw2 3Dw L2 
Dw' R2 B Fw' 3Dw2 U Bw Fw' 3Fw R'
Uw Bw D' Rw2 F 3Dw L 3Rw' Dw' L'
Fw' 3Uw' 3Dw2 Lw D' Rw 3Rw' 3Lw' 3Uw' 3Dw2
Dw' F Dw F' 3Dw U' Fw2 Bw2 3Lw' Lw
R' 3Fw' B' Lw2 3Rw2 L2 R' Dw U' 3Fw'
Dw2 3Lw' 3Fw' L2 3Uw 3Fw2 3Dw2 L Lw' Bw
3Lw2 D' Fw 3Bw Dw2 3Uw2 D2 Lw' Uw U'
Lw B' 3Rw 3Fw Bw Uw 3Fw Fw2 B L2
F2 3Fw Fw2 R2 3Rw' Uw' D2 3Bw2 3Fw Fw2
AEx#2
3Dw 3Bw2 D  3Bw' Fw  Lw2 L  3Dw2 Uw' 3Lw'
B2 U' D2 R2 Dw2 3Uw' L' R' 3Bw' 3Rw2
Dw Uw' 3Bw' 3Lw2 L Bw 3Rw Fw2 F L2
3Uw2 L Fw2 B2 3Lw2 F2 Fw 3Lw2 D2 Bw
Fw2 L2 B' 3Lw' D' 3Uw2 Bw' 3Uw2 3Bw' 3Dw2
F2 B D 3Bw' B2 Bw2 3Dw' Dw2 Fw 3Lw2
B' L F' 3Uw2 L' Rw' Dw U Rw' Dw
3Lw 3Fw2 F Rw' U Fw Uw2 Dw' F 3Rw
3Lw2 3Dw 3Fw2 Rw' R' U B2 Uw' U R'
Bw B U2 3Dw' 3Rw2 Uw2 B' Lw' 3Rw' Rw
 
三盲    初赛    
分组No.打乱
A#1
R2 B2 L2 B2 U' B2 L2 D L2 D B' L D' F R2 D R2 D2 R B2 Uw'
A#2
L' U2 B2 R' B2 R U2 R' B' L' R2 D U2 L D2 U L B D' Rw' Uw'
A#3
B2 L F2 R2 B2 L2 U2 L' U2 F2 L B D2 R' U' B R' F2 U2 F' Rw'
AEx#1
L U2 F2 D2 L D2 F2 U' B' L U F D2 R2 D2 B2 U' B'
AEx#2
L2 U2 R B2 D2 L' U2 L' F2 L2 D2 B L2 U' F' D2 B2 L' D2 F' L Uw
 
三盲    决赛    
分组No.打乱
A#1
F2 U F2 D U2 L2 F2 R2 F2 D2 F D F R D' B' F U F' L' D2 Fw Uw'
A#2
L D2 L F2 U2 L2 R' B2 L U' R' F' D B' L R2 F U2 F' U Rw' Uw2
A#3
R2 D2 R2 F2 L2 B R2 F' R' D' F L2 D2 U L' D2 U B2 D Rw Uw'
AEx#1
F2 U R2 F2 U' R2 U' R2 B' R' D' F D F' D2 R2 F L' F Uw2
AEx#2
D L2 D2 U L2 B2 L2 R2 U F2 L F' D' L D' F' R' D2 R' U2 Fw Uw
 
最少步    决赛    
分组No.打乱
A#1
R' U' F L D2 L U2 B2 R2 B2 R2 F2 U' B L B' D F2 U2 B L2 R' U R' U' F 
A#2
R' U' F D2 R' U2 L2 R F2 R' U2 L B F2 R' B2 R U L' B' R B R' U' F 
A#3
R' U' F U2 R' D2 R2 U2 R U2 F2 D2 R U' R U' B F' R D2 F' R2 B' R' U' F 
 
单手    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
F' U F2 B2 R D' R F R' U L2 F2 R B2 R B2 D2 B2 R 
A#2
U' B2 F2 L2 F2 U' F2 D' R2 D2 R2 F' D2 F2 R' U2 B R2
A#3
F2 R2 D F2 R2 D' B2 D R2 B F L' U B D2 R' B F L2 R' F'
A#4
D R F' B' U' R B2 D2 F' R B2 U2 D2 R D2 F2 R D2 F2 L2
A#5
R2 F' R F D R U2 R' B U2 F2 D F2 R2 U' R2 U' R2 B2
AEx#1
R2 F2 L2 U F2 U2 B2 L2 F U B2 F2 U2 L' D2 U L2 U2 B'
AEx#2
B2 U2 L2 B2 F2 L' U2 R' D2 L D B L' R2 D B' R2 F U' R 
B#1
F2 L2 D' R2 F2 D U2 F2 D U' L F D2 U2 L' F2 L' F U' L' B 
B#2
R2 D R2 F2 L2 B2 D' B2 D2 F D L U' F' U B2 D B' U' R'
B#3
D' F' U2 F2 L2 F D2 R2 B U D2 B2 R2 F2 L' F2 R' B2 R2 B2
B#4
R2 F U' R F D2 B' D B R D2 F L2 F' B L2 F D2 F2 U2
B#5
L' B2 D2 L2 R' F2 D2 R' U' R' D2 R B L2 F' U2 R U2
BEx#1
F R' L2 U' R D' B' R L' U' F2 L D2 L2 F2 B2 U2 F2 R' B2 L 
BEx#2
R D2 L U2 F2 R U2 B2 U' L2 B L2 R2 D L' B' L2 F D'
C#1
U2 R2 D' U' F2 L2 D' B2 F2 L' B2 U' B' D U' L' D L B L'
C#2
F2 L2 U' B2 U F2 U2 F2 D' L' R' F' L' U2 F2 D' B' U' R2 F2
C#3
F2 D2 R2 U R2 U F2 U B2 R' U2 B' R2 B2 D' L2 B' U B' F 
C#4
R2 D2 B L' F2 D B2 U L' F2 R2 B2 U' D' R2 L2 U L2 U 
C#5
F2 L' B2 U L U' L2 U' L2 D' R L2 B D2 R2 U2 B2 R2 F 
CEx#1
F L2 B' F2 U2 B L2 D2 R' B' R' B' D2 L2 U' R U B2
CEx#2
F2 U R2 D' L2 D L2 F2 D L2 B2 L' F L D R B L' R' F'
D#1
U2 D L' D' L2 D F2 B U' F D' L2 U' F2 U F2 B2 U2 L2
D#2
B D2 B2 L2 D2 R2 F D2 U2 F' L' R U B2 D F' D U2 F'
D#3
L2 U2 F' L2 D2 F R2 U2 B2 L' B2 U F U2 L' U L' U' L D2
D#4
U R D2 L' U2 F B L2 D R F U' D2 B2 L2 D' R2 U2 L2
D#5
D' B' R D2 F2 D B R' D2 F2 U L2 D2 F2 L2 U2 B D2
DEx#1
B2 U F' D' F L' U2 R U' R' U2 D2 F' U2 R2 B' U2 F L2 F 
DEx#2
F2 R2 F' R D2 R U2 D R L2 D F' R2 B D2 B2 D2 R2 F'
E#1
F2 L2 R2 D2 F U2 L2 F L2 D L' F2 L' U F2 L F U' B 
E#2
U2 B' L2 F D2 R2 D2 B' F2 U' R2 U L' U L D L F' U' L'
E#3
B2 R2 U L2 D' U F2 L2 F U R U' R U2 F L B2 R' U'
E#4
U L2 U' B2 U' L2 D2 B2 U' B2 R2 F U B2 D2 L D' F U2
E#5
U2 F2 L2 D2 F' U2 F' R2 U2 L D' R2 B U B' L2 F2 L' D R 
EEx#1
F2 R' D2 L' B U' L' U2 F' R2 D' F2 L2 U2 D2 F' B2 R2 D2 L2
EEx#2
D L U R2 D' R' D B L' U' D' B2 D' R2 F2 B2 D' F2 U'
F#1
F2 U2 F D2 F R2 F' R2 F' D L U2 R2 F' R2 D2 B L U2 L2
F#2
D F2 D F2 L2 D2 B2 R' B2 R B F2 D' B2 R U L R U2
F#3
L' D R' U2 D' L B' D' F2 D' L D2 B2 D F2 U' L2 D' L2
F#4
U' R2 D U2 B2 U' R2 B R B2 D' F R' U' B D F L2 R2
F#5
F U D R' L F2 L D2 F L U R2 B2 L2 U' F2 L2 D B2
FEx#1
D2 L' B2 U2 L' B2 R' D2 L' D B L D' B' F U' F2 U'
FEx#2
L U2 B' L2 D' R U' F' B' U2 L' U2 D2 F2 L' B2 R U2 D2
 
单手    复赛    
分组No.打乱
A#1
D' F2 D L2 R2 U F2 U' L2 B2 L' F U L2 D B' F' R2 U2
A#2
F U' F L B' R F R' U R2 D B2 D2 F R2 B R2 U2 F'
A#3
R2 B D2 F' L2 B' R2 B2 U2 F' L U F2 U2 R' B2 R2 D' B' D'
A#4
D2 L2 F D2 L2 B2 R2 B' U2 R2 B D B L' B2 R' D2 F' U2 L 
A#5
F2 R2 D2 U2 R B2 F2 L B R2 D' F' L B' U2 R' U2 B2 R'
AEx#1
L2 B2 D U2 R2 D' B2 D L' F U F2 D' F' R D L R2 F2
AEx#2
U2 F2 U' R' L' U D2 L' F U R2 F2 D2 L' B2 U2 R' L' F2
B#1
F R2 F D2 F D2 R2 F' L2 F' L F U R B' F' D U F' D 
B#2
B U' D F D R2 U' L' B' R2 U D2 R2 B2 L2 F2 D R2 U' F2
B#3
U R2 D2 B2 D B2 F2 U' B L2 D' F' R' F2 D2 U2 R' U F2
B#4
R2 B2 U2 F U2 F' D2 B L2 U' B U2 R2 D L' F L2 B2 R' D2
B#5
D' R2 D' R2 B2 U2 B' D' U2 L R2 B2 L F' U L2 R'
BEx#1
L2 D2 U2 B' D2 F2 U2 L2 B' U2 B' U' B' R' B' U2 B D2 R F'
BEx#2
D F2 D' F2 D B2 U2 L2 U F U2 L2 U2 R' U2 F' R2 U L 
C#1
D2 R2 L F' D R' B D' B' U' L D2 R F2 L D2 F2 R2 F2 R2
C#2
F' L F R F' R F' D' F U R L2 F2 D2 L2 U2 D' R2 L2
C#3
D2 U2 B2 R B2 U2 R2 U2 L2 U2 L D' F U L' F D' F' R2 U F2
C#4
U D' B U D F B' D R L2 B' U2 B D2 B R2 U2 D2 B'
C#5
F2 U2 L U2 R' B2 U2 L' B' L2 F2 U L U2 B' F2 U' B2
CEx#1
B2 R2 D2 L D2 F2 U2 R2 U' L R2 D' U' R D R' F' U B'
CEx#2
B D2 F' U2 F U2 F2 R2 U B2 U' B2 L D' B2 F' L' F' U'
 
单手    半决赛    
分组No.打乱
A#1
L2 R2 B2 U2 F' D2 L2 B U2 B U2 R' D2 R2 D2 L D' L2 F' D'
A#2
F2 R' D2 L F2 R2 F2 U2 L U2 F R U' B L D R F2 R2 U 
A#3
L2 F U2 B' U2 F' L2 D2 B2 L D' L2 D2 B' U' B' R' U B2
A#4
R2 U2 B' D2 U2 B D2 R2 B' F2 L' B R U' R2 D' R B U' B'
A#5
R2 F2 D2 L' F2 R' D2 U2 R' B2 R F' L2 D' R2 U' B2 F2 R U' F 
AEx#1
D2 F2 D F2 L2 U F2 U2 B2 U L U' B2 F U' L F2 R2 B2 U'
AEx#2
R2 B' L2 F2 U2 F' L2 R' D F R2 B' U L' F' D2 L2 R 
 
单手    决赛    
分组No.打乱
A#1
B2 L U2 L D2 R U2 R B2 F' D2 R D L U' L' D' R D'
A#2
R D F' L2 B' D' L' U F2 B L' F2 B' R2 F L2 B R2 U2
A#3
F' D2 R' F' D' B2 L' D2 L2 D' L2 F' U2 R2 D2 L2 F' D2 F U2
A#4
U2 L2 D2 B2 R2 F' U2 R' F U2 L' R F R2 D' R' B2 U'
A#5
U' B2 D U2 L2 D' U' R2 U' R D' U2 R2 B D' R' B' D F R'
AEx#1
B D2 F B2 U L F2 R' B' L' U' F2 R2 U D B2 L2 U' D'
AEx#2
L F2 L2 U2 L' D2 B2 L U' F' L2 U' L' U L R U B' R'
 
脚拧    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
F2 D R' B2 D R2 B U' R L U L' U2 R2 L U2 L' F2 B2 U2
A#2
B' L2 B' R' L2 U2 L' F' R' F2 D' B2 U R2 U B2 L2 F2 U'
A#3
D2 F D' R B' R' D L2 F2 R' F2 D' R2 U2 D F2 R2 D2 L2 U L2
AEx#1
D B' R' L2 D2 R' D' B2 D' R L2 B' D2 F R2 D2 L2 B' D2 F 
AEx#2
B' U2 F2 U2 F D2 R2 B' D2 U2 L' F' R' D2 B2 D L2 U' L D 
 
脚拧    决赛    
分组No.打乱
A#1
D2 B2 D2 R2 B D2 L2 U2 B2 U R2 B' R U' R2 D' F D2 B L 
A#2
R2 D R U' B L2 B2 U L D' B' D2 F2 L2 D2 F R2 D2 F2 U2 D2
A#3
D U R2 U F2 D B2 F2 U' L' B2 D2 U' R' F2 L' R' F' R 
AEx#1
L2 F2 U' D2 L2 D B' L' D' B' D B2 R2 U' D2 R2 U L2 F2
AEx#2
D' F2 U2 L' U R' F' U' L B' L' F2 U2 D2 R2 D R2 B2 D 
 
魔表    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
UR1- DR4- DL3+ UL1+ U2-  R1-  D3+  L4-  ALL0+
y2 U6+ R3+ D4+ L5+ ALL2- UL
A#2
UR3- DR3+ DL4+ UL5- U5+  R5-  D3+  L5-  ALL6+
y2 U1- R5- D4- L6+ ALL6+ UL
A#3
UR1- DR4+ DL6+ UL1+ U5+  R2-  D1+  L4-  ALL6+
y2 U3+ R3- D1- L5- ALL1+ DR
A#4
UR1- DR1+ DL4+ UL4+ U3-  R4+  D4-  L4-  ALL2+
y2 U4- R6+ D1- L4+ ALL6+ DL
A#5
UR4- DR4+ DL5- UL5+ U4-  R4-  D6+  L4+  ALL4-
y2 U3- R0+ D2+ L1+ ALL4- UR UL
AEx#1
UR3- DR0+ DL1+ UL6+ U5+  R3+  D4-  L6+  ALL5-
y2 U5+ R1+ D2+ L1- ALL1- DL
AEx#2
UR4- DR6+ DL0+ UL3+ U6+  R3-  D1+  L2+  ALL4+
y2 U5+ R4+ D2- L2+ ALL5- DL UL
B#1
UR2- DR0+ DL6+ UL4+ U6+  R1+  D5-  L4+  ALL5+
y2 U0+ R3+ D6+ L3- ALL4- UR DR UL
B#2
UR2- DR3+ DL2- UL2- U5+  R3+  D0+  L4-  ALL3+
y2 U1+ R5- D2+ L4+ ALL0+ UR DR
B#3
UR1- DR2- DL2+ UL6+ U4+  R2-  D3-  L6+  ALL4-
y2 U2- R6+ D5- L2- ALL4+ UR UL
B#4
UR5- DR1+ DL5- UL1+ U4+  R0+  D3-  L5-  ALL5+
y2 U5- R2+ D1+ L2+ ALL2- UR DL
B#5
UR0+ DR4- DL4- UL4+ U2+  R3-  D4+  L1+  ALL5+
y2 U5+ R2- D1- L0+ ALL2+ DR
BEx#1
UR5+ DR3- DL5- UL4+ U0+  R4+  D1-  L0+  ALL2+
y2 U5- R4+ D2- L4+ ALL1+ DL UL
BEx#2
UR2+ DR0+ DL6+ UL4+ U5-  R3-  D5-  L5+  ALL6+
y2 U1- R5+ D2- L2+ ALL6+ UR UL
 
魔表    决赛    
分组No.打乱
A#1
UR0+ DR0+ DL4- UL0+ U3-  R2-  D1+  L1+  ALL1+
y2 U4- R1+ D1- L5+ ALL2- UR UL
A#2
UR4+ DR1+ DL1- UL4- U5-  R6+  D6+  L1-  ALL4+
y2 U4+ R5- D4+ L4- ALL5- DR DL
A#3
UR5- DR4+ DL5- UL6+ U2+  R5+  D5+  L2+  ALL4+
y2 U5+ R1- D2- L4- ALL3- DR DL UL
A#4
UR2- DR1- DL2- UL1- U2+  R2+  D1+  L4+  ALL6+
y2 U5- R1+ D1- L3- ALL1+ UR
A#5
UR2+ DR4- DL2+ UL0+ U4+  R4+  D1+  L0+  ALL5-
y2 U3- R1- D3+ L1- ALL5- UR DL UL
AEx#1
UR5+ DR2+ DL2- UL5- U3+  R5-  D6+  L2-  ALL4-
y2 U4- R0+ D5+ L5+ ALL5- UR UL
AEx#2
UR5- DR5+ DL4+ UL3+ U6+  R2+  D3-  L4-  ALL2+
y2 U5+ R2- D0+ L3- ALL1+ UR
 
五魔方    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
R++ D++ R++ D-- R++ D-- R++ D-- R-- D-- U'
R-- D-- R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U
R-- D++ R-- D++ R-- D-- R-- D++ R++ D++ U
R++ D++ R-- D++ R++ D-- R++ D-- R-- D-- U'
R++ D-- R-- D-- R++ D++ R-- D++ R-- D-- U'
R-- D-- R-- D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ U
R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ R-- D++ U
A#2
R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D-- R-- D++ U
R++ D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- U'
R-- D++ R-- D-- R++ D-- R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R++ D++ R++ D++ R-- D++ R-- D-- U'
R-- D-- R++ D-- R++ D-- R++ D-- R++ D-- U'
R++ D++ R++ D-- R-- D-- R-- D-- R-- D-- U'
A#3
R-- D++ R++ D++ R++ D++ R-- D-- R++ D-- U'
R++ D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ U
R++ D++ R-- D++ R++ D-- R++ D-- R++ D-- U'
R++ D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ R-- D++ U
R-- D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ U
R++ D-- R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ U
A#4
R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- R++ D-- U'
R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- U'
R++ D-- R++ D-- R-- D++ R++ D++ R-- D-- U'
R-- D++ R++ D++ R++ D-- R++ D++ R++ D++ U
R-- D-- R-- D-- R-- D-- R++ D++ R-- D-- U'
R++ D++ R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ U
R++ D-- R++ D-- R++ D-- R-- D-- R++ D-- U'
A#5
R-- D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- U'
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R-- D++ R++ D-- U'
R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D-- R++ D++ U
R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ U
R++ D++ R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ U
R-- D++ R-- D-- R++ D-- R++ D++ R++ D++ U
R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ R++ D++ U
AEx#1
R++ D-- R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ U
R-- D-- R-- D++ R++ D-- R-- D++ R-- D++ U
R-- D++ R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D-- U'
R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ R-- D-- U'
R-- D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ R-- D-- U'
R++ D++ R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- U'
R++ D++ R-- D++ R++ D-- R++ D-- R++ D-- U'
AEx#2
R-- D-- R++ D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ U
R++ D-- R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- U'
R-- D++ R-- D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ U
R-- D-- R-- D++ R++ D++ R-- D-- R++ D-- U'
R-- D++ R-- D-- R++ D-- R++ D-- R-- D-- U'
R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- U'
R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D++ R++ D++ U
B#1
R-- D-- R++ D-- R++ D-- R-- D-- R-- D-- U'
R-- D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- U'
R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R-- D-- R-- D++ R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- U'
R-- D-- R++ D++ R++ D++ R-- D++ R++ D-- U'
R++ D-- R-- D++ R++ D++ R++ D++ R-- D++ U
B#2
R++ D-- R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D-- U'
R++ D++ R-- D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- U'
R-- D++ R-- D-- R++ D++ R-- D++ R-- D++ U
R++ D++ R++ D-- R-- D-- R++ D-- R++ D-- U'
R++ D++ R-- D++ R++ D++ R++ D++ R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R-- D-- R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ R++ D-- U'
B#3
R-- D++ R++ D++ R-- D++ R++ D++ R++ D-- U'
R-- D++ R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D++ U
R++ D++ R++ D-- R++ D-- R++ D-- R-- D++ U
R-- D++ R-- D++ R++ D-- R++ D++ R-- D++ U
R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ U
R-- D-- R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D-- U'
R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D++ R++ D-- U'
B#4
R-- D++ R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ U
R++ D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- U'
R-- D-- R++ D++ R-- D++ R++ D++ R++ D-- U'
R-- D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ R-- D++ U
R++ D-- R-- D++ R++ D++ R++ D-- R++ D-- U'
R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D-- U'
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U
B#5
R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D++ R++ D-- U'
R++ D-- R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D-- U'
R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ R++ D++ U
R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- U'
R-- D-- R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ U
R++ D-- R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U
R++ D-- R++ D++ R++ D++ R-- D-- R++ D++ U
BEx#1
R-- D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D++ U
R-- D-- R-- D-- R++ D-- R-- D++ R-- D-- U'
R-- D-- R-- D++ R-- D++ R++ D++ R++ D++ U
R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ R++ D-- U'
R-- D++ R++ D-- R++ D++ R-- D-- R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R++ D-- R++ D-- R++ D-- U'
R-- D++ R++ D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- U'
BEx#2
R++ D++ R-- D-- R-- D++ R++ D++ R++ D-- U'
R-- D-- R-- D++ R++ D-- R-- D++ R-- D++ U
R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- R++ D++ U
R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- R-- D++ U
R-- D-- R++ D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R++ D-- R-- D-- R-- D-- U'
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D-- R++ D++ U
 
五魔方    决赛    
分组No.打乱
A#1
R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- R-- D++ U
R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- R-- D-- U'
R-- D++ R-- D-- R++ D++ R-- D++ R++ D++ U
R++ D++ R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D-- U'
R++ D-- R-- D++ R++ D-- R-- D-- R++ D++ U
R++ D-- R++ D++ R++ D-- R++ D-- R-- D++ U
R-- D-- R-- D++ R++ D-- R++ D++ R-- D++ U
A#2
R-- D++ R++ D++ R-- D-- R++ D-- R++ D++ U
R-- D-- R++ D-- R-- D++ R++ D++ R-- D++ U
R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ U
R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- R++ D-- U'
R++ D++ R++ D++ R-- D-- R++ D-- R-- D++ U
R-- D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ U
R-- D-- R-- D-- R-- D-- R++ D++ R++ D++ U
A#3
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ R-- D-- U'
R++ D-- R++ D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ U
R-- D++ R++ D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ U
R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ R-- D-- U'
R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ R-- D-- U'
R-- D-- R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D++ U
A#4
R++ D-- R-- D++ R++ D++ R++ D-- R++ D-- U'
R++ D++ R++ D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- U'
R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ R++ D-- U'
R-- D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- U'
R-- D-- R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- U'
R++ D-- R++ D-- R-- D++ R-- D++ R-- D-- U'
R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- U'
A#5
R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D++ U
R-- D-- R++ D-- R++ D++ R-- D++ R-- D-- U'
R-- D-- R++ D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ U
R-- D-- R++ D-- R++ D++ R-- D++ R++ D++ U
R++ D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ U
R++ D-- R++ D++ R-- D-- R++ D-- R++ D++ U
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R-- D++ R-- D-- U'
AEx#1
R-- D-- R-- D++ R++ D++ R-- D++ R++ D++ U
R++ D-- R++ D++ R++ D++ R++ D++ R++ D++ U
R++ D++ R-- D++ R++ D++ R++ D++ R++ D-- U'
R++ D-- R-- D++ R-- D-- R++ D++ R-- D++ U
R++ D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D-- U'
R-- D++ R-- D++ R-- D-- R++ D-- R++ D-- U'
R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ U
AEx#2
R++ D++ R++ D-- R-- D++ R++ D-- R-- D-- U'
R-- D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ U
R++ D++ R++ D-- R++ D++ R-- D++ R++ D++ U
R++ D-- R++ D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- U'
R++ D-- R-- D-- R++ D-- R++ D-- R++ D++ U
R-- D-- R++ D++ R++ D-- R++ D-- R++ D++ U
R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ U
 
金字塔    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
R U' B R U B' R U' L' U' B' u' l b'
A#2
R U' B U' B' L R' B' R B' R u' l' r 
A#3
U' B R' L B U' R' B' L' B' U' u l r' b 
A#4
U' B' U L R B' L B R U' B u b'
A#5
R B' L' B U L B R' U B' R' u' r b'
AEx#1
R' U' L' B' R' L B R L' B' R u l'
AEx#2
R B' L B R' U' B L U' R L' u l r b'
B#1
B R' L' B U' R B' L U' B L u' l r'
B#2
L' U' L R' L' B' L' U L' U' R u l' b 
B#3
U' L' B R' U L R L R U' B'
B#4
B U L B' U B' L U R U' B' u l'
B#5
R U' B U L' B' L' B' R' B' R' l' r' b'
BEx#1
U L' R B L' B' L' B U' L' U l' r b 
BEx#2
U' R' B R L' U L B' R' L U' u l' r 
C#1
B L' U L' R' U' R L U' B' R l 
C#2
B' R' L' R' L R' B' L' R B U' u' r 
C#3
L R' L R' B' R L' B' R L R u' b 
C#4
L U' B' L' B' L' B R' B' R B' u'
C#5
U' B R U' R B' L R' B' L' U' u l' r'
CEx#1
L' R B U' R U' R' L' B L' U' l'
CEx#2
L B' L B U L' B L U L' B' u' l' r' b'
D#1
U R L' U R' L U R L' U B' l b'
D#2
R U B U L' B L B R' L' R' u' l 
D#3
L' R L R B' L R' U B U' B u'
D#4
U B' R L' R' L U' R L' B' R' l b 
D#5
R B' R' B' L U B L' U' B' R' u l' b'
DEx#1
R' B R L U' B' L R U' R' B u' r b 
DEx#2
U' B' L B U' L' U' B L R L l' r' b 
E#1
B' R' L' R L' U L' R' B' R' U l' r b 
E#2
R B' U L' B L' U B R B R u l' r 
E#3
B' R L' R' L U' R' U' B' R' L' r 
E#4
L U' R U B' U B L B R' L l b'
E#5
L' U' R L B' U B R' L' U L r' b'
EEx#1
L' B' L U' R' L U R B' U B' u' l r' b'
EEx#2
U R' B' U R B' L B U B' R' r' b 
F#1
U' B L' U' B R L' R' L U' B u' r' b'
F#2
B R L B U' R B U R L' U l r b 
F#3
U B R L B' R' L' B L U' B l r' b 
F#4
U R B' U' L' B' L' B' R' L' U' u l r b'
F#5
L' U B R' B U' L' B' L R' L u l r 
FEx#1
R L' R B U' R' L B' L R' L' u l r b 
FEx#2
R' B' R U B U' R L' R' L' U' u' r' b'
G#1
B U R' L R U L U' L' B R u' l' r' b 
G#2
L U' R' B R L' B L' R' B U r' b'
G#3
L B' R L' U L U R' B' R' L u l'
G#4
U B' U' R U R' U' L' B R L u r b 
G#5
B R' U L' R' L B L' U' R' L u' l r 
GEx#1
B' L R' L R U L U R' L' U' l' r' b'
GEx#2
B U' L R' L U R U' B' R' L u' r' b 
H#1
R' U' L' R U L' B L' B L U' l' r 
H#2
B L' R B U' B L' B L' B' U' u' l r' b'
H#3
R B' R B' U' B' R' U B' R' B' u' l r b 
H#4
R B' L' U' B U L' U' B' L' B' u r' b'
H#5
U' R' U' L R' B' U B R' U' R' u' l' r' b 
HEx#1
B U' L' U L' U' B' L' U' R' L' u' r'
HEx#2
L' R B' U B' R U R' L R' L r 
I#1
B' R' U L' B R' L' U' B' U' B' l 
I#2
U' L R' U R' B' R U' L U' B' u' l r' b'
I#3
U B' U R' L R U' B' L' B' U u l r' b'
I#4
U R' B' U L' U' R' B' L B' R l r b'
I#5
U' B L B' R' L U' L U' L' U u' b'
IEx#1
B L U' B' L' R' B R' L' U L' u l r b'
IEx#2
B L B R U B' U' R L' U R' l' b'
J#1
U L U' B R' L' U' L' U' R' U u' l'
J#2
U' B' R' U L' R L' U B L' R' l r 
J#3
B' R L B' U' R U L R U' B u r'
J#4
B' R B' U R' L R' U' L R' L' u b 
J#5
U' L B' L U' B R' U L U' B u' l' r' b'
JEx#1
R' U' L R' B R B R U L' B' u' l' r b'
JEx#2
L B U' R L' U' R L B U' B u l r b'
 
金字塔    复赛    
分组No.打乱
A#1
R' L' B U L' U' R' L' B U' B l' b 
A#2
L' B U' R' B' U' B' R' U' R B r' b 
A#3
R L' R' U L R' U B' U L R l 
A#4
B' L U R' B' L U' R L' U L l' r' b 
A#5
L' U' L R' L' R B U B' L' U u l r' b 
AEx#1
R U' L R U B U' B U' B' R l r' b'
AEx#2
L B L' R L U' L' B U' B R' u l' r'
B#1
B' L' R L' B' R' L B' R L' U u r b 
B#2
L B' U' R' B R L B' L B' R' l r 
B#3
L' R U B' R L' U R' B R L' u r' b'
B#4
R' U L' B U B' L B R' U' B' r' b 
B#5
R B L' B R U' B' U R' U' B u r b'
BEx#1
R' U' B' R U' B R U' R' U' B u r'
BEx#2
L' U' R' U R' B' U' B R' L' U' u r'
C#1
B' U B L U' R' U L' B' U' B' l r'
C#2
L' R B U B' L' U' L' U' B R' r b 
C#3
R B' L' B' R' U L' U L R U' u l b'
C#4
L' R' U L U' R' B' R U B' L u l' b'
C#5
R B' L' B U R' L B R U R' l r' b'
CEx#1
R B' L R' B R B' U' B L U' u b 
CEx#2
R L' R B L' U R U' R' B' R' u r b 
 
金字塔    半决赛    
分组No.打乱
A#1
L B' L R' B L' B L' B' L B' u' b'
A#2
B U' R B R B' U L' U' B L' u l' r b'
A#3
R' L R L' R B U' L B R B l'
A#4
L' R' B' L' R U' B' L R' U' L u' r b 
A#5
U B' U' L' R B R' U' L R' L' u l' b 
AEx#1
R U' R L U R' L U L' U' B' u l' b'
AEx#2
U' B' R' L' R B' U B' R L B u r' b 
 
金字塔    决赛    
分组No.打乱
A#1
B U' B' L' B' R' U R B R' U u l' r 
A#2
L' R U' R' U L' R' B L R' L u r' b'
A#3
R' L R B' L' R' L B U' B R r 
A#4
B' U R' U L' B R' B' L' R U u' b'
A#5
L' R U B L' R B R' L' U' B' u r' b 
AEx#1
U L' B' U L R L B' R' L' U l' r b'
AEx#2
B U' R' U' L U' L' B U' B R l r' b'
 
斜转    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
U B' R' B' L' U L B' R B' L 
A#2
L R L' R U' R B' R' B' R' U'
A#3
R U L U L' R U B' R L U'
A#4
U B L R' L' R U R L B U'
A#5
R B R B' U B L R' U' B' R'
AEx#1
U L R' U' R U' R' L' R' L' U'
AEx#2
L U R U' R' B' L' B' R' L' R'
 
斜转    复赛    
分组No.打乱
A#1
R B U L B L' R B R' U B'
A#2
L R' B L B U B' R' U' B R'
A#3
L R L' U L U L' B R' L' B 
A#4
L B U' B L' B R B R' U' R'
A#5
L R B' L' R' U' B U' R L' U 
AEx#1
B U B' L B R B R L U' B 
AEx#2
U B L R U' B R' L B' L' U'
 
斜转    决赛    
分组No.打乱
A#1
B L B R' U' L' U' L R B' L 
A#2
R L U' R B U' L' U B' L B'
A#3
L U L B R U' B' R' B L B'
A#4
B U B R' U' L R B R U L'
A#5
U L R B' L' B L' R' B' U R 
AEx#1
U L R' U' L' B' U' L' R B' R 
AEx#2
U L B R' U' L' B R' B' U' R'
 
SQ1    组合制初赛    
分组No.打乱
A#1
(-2,-3) / ( 5,-4) / ( 4,-5) / ( 0,-3) / ( 5,-4) /
(-5,-3) / (-3,-3) / (-5,-2) / (-2, 0) / ( 4,-4) /
( 4, 0) /
A#2
( 0,-4) / ( 3, 0) / (-3,-3) / (-2,-2) / ( 0,-3) /
(-1,-4) / (-5, 0) / ( 3, 0) / ( 2, 0) / ( 0,-2) /
( 6,-1) / ( 2, 0) / (-5,-2)
A#3
(-2, 0) / (-4,-1) / ( 4, 1) / (-1,-4) / ( 4, 0) /
( 0,-3) / (-3,-2) / ( 6,-2) / (-1,-4) / ( 0,-3) /
( 0,-4) / ( 4,-2)
A#4
( 4,-3) / (-3, 6) / ( 2,-4) / (-3, 0) / ( 1,-3) /
( 3, 0) / ( 0,-5) / (-4, 0) / (-3,-4) / ( 2, 0) /
( 6,-2)
A#5
( 0,-1) / ( 0, 3) / (-2,-2) / (-1,-4) / (-2, 0) /
( 0,-3) / (-1,-2) / ( 3, 0) / ( 0,-2) / ( 0,-4) /
( 0,-2) / ( 0,-4) / ( 6,-4)
AEx#1
(-5, 0) / ( 0, 3) / ( 0,-3) / ( 2,-1) / (-2,-5) /
( 5,-1) / ( 0,-5) / ( 3, 0) / ( 1, 0) / ( 2, 0) /
( 2,-4) / ( 6,-2) /
AEx#2
( 3,-4) / (-3, 0) / ( 3, 0) / ( 1,-2) / ( 0,-3) /
(-3,-4) / ( 3, 0) / ( 3, 0) / ( 5, 0) / ( 2, 0) /
( 0,-3) / ( 0,-2) / ( 4, 0) / (-2, 0)
B#1
(-3, 2) / ( 0, 6) / ( 3, 0) / ( 3, 0) / (-2,-5) /
( 0,-3) / ( 5,-3) / ( 0,-3) / ( 3, 0) / ( 6,-5) /
( 5, 0)
B#2
( 0, 2) / ( 1, 1) / (-3,-3) / ( 3, 0) / (-1,-3) /
( 0,-3) / (-2,-1) / ( 0,-4) / (-4,-3) / (-4,-3) /
( 4, 0) / (-1, 0) /
B#3
(-5, 0) / (-3, 6) / ( 2, 5) / ( 0,-3) / ( 6,-3) /
(-3,-2) / (-3,-3) / ( 0,-5) / ( 6,-2) / ( 0,-2) /
(-2,-4) / ( 4, 0)
B#4
(-5, 0) / (-1, 5) / ( 0, 3) / (-3, 0) / (-3, 0) /
( 6,-2) / ( 3, 0) / ( 0,-4) / (-5, 0) / ( 0,-2) /
( 0,-2) / (-3, 0) / ( 2, 0)
B#5
( 1, 0) / ( 3, 0) / (-3, 0) / (-4,-1) / ( 0,-2) /
( 3, 0) / (-3, 0) / ( 0,-4) / ( 1, 0) / (-3,-4) /
( 6, 0)
BEx#1
(-2, 0) / (-1,-1) / ( 3, 0) / ( 3,-3) / ( 3, 0) /
(-5,-5) / ( 0,-1) / (-3, 0) / ( 5,-2) / ( 4, 0) /
( 4,-1) / ( 4,-2)
BEx#2
( 0,-1) / ( 0, 3) / (-5, 1) / ( 2,-1) / ( 1,-2) /
(-4,-3) / (-3, 0) / ( 0,-1) / ( 6, 0) / (-5,-3)
 
SQ1    决赛    
分组No.打乱
A#1
( 0, 2) / (-3,-3) / (-3, 6) / (-3, 0) / ( 4,-5) /
( 3, 0) / ( 0,-4) / (-3,-3) / ( 3, 0) / (-2,-4) /
( 2, 0) / ( 6,-4)
A#2
( 0,-4) / (-2, 4) / ( 5, 2) / ( 3, 0) / (-3, 0) /
(-3, 0) / ( 0,-5) / ( 3, 0) / ( 1, 0) / ( 4, 0) /
( 5, 0) / (-2, 0) / (-4, 0) / ( 0,-3)
A#3
( 0, 2) / (-2,-5) / (-4, 5) / ( 1,-5) / (-1,-4) /
( 6,-2) / ( 0,-3) / (-2, 0) / (-3,-1) / ( 3, 0) /
( 2, 0)
A#4
(-3,-4) / ( 1, 4) / ( 5,-4) / ( 6,-3) / (-3,-3) /
( 4, 0) / ( 0,-3) / ( 0,-3) / ( 3, 0) / ( 0,-1) /
( 2, 0) / ( 0,-2) / (-4, 0)
A#5
(-5, 0) / ( 6, 0) / ( 5,-4) / (-5,-2) / ( 0,-3) /
( 5, 0) / (-3, 0) / ( 3, 0) / ( 1, 0) / ( 5, 0) /
( 4, 0) / ( 4,-4) / ( 6, 0)
AEx#1
(-5, 0) / ( 6, 3) / ( 3, 0) / (-4,-4) / (-5, 0) /
(-3, 0) / (-1, 0) / (-4, 0) / (-2,-2) / ( 4,-1) /
( 2, 0) / ( 2, 0)
AEx#2
( 0,-1) / ( 1, 4) / (-1,-1) / (-3, 0) / ( 3, 0) /
( 4,-5) / ( 0,-1) / ( 0,-3) / (-3, 0) / ( 3,-4) /
( 6, 0) / ( 0,-4) /
 
四盲    决赛    
分组No.打乱
A#1
D2 F' L2 B' R2 D2 F2 U2 F  R2 
U2 R' F' L' D' F R D U2 B2
Rw2 Uw2 D Fw2 R' Fw2 U' Rw2 U L
D' L2 Fw' D Fw2 L2 F2 L2 Rw Uw
Fw2 F U' Rw B z y2
A#2
U2 F2 U2 L' F2 L' D2 R' B' R 
D F2 U2 B' R' D' R2 F' R' Uw2
R' Fw2 L U' B2 Rw2 R2 B2 D' B2
D2 Fw' D2 R D' B' R' U2 Uw Rw'
D Rw' Fw R x y
A#3
D  B2 D2 F2 D' R2 D  U' R2 U' 
B U B2 F2 U2 R' L2 U L B2
Fw2 D' L2 Fw2 D' B' F U' Fw2 U'
F U2 Rw' R' D R' U' L' Uw' Fw
Rw' D' Fw B' Uw' y2
AEx#1
D2 B' L2 B  U2 D2 R2 B2 F' U2 
R U D' B R' B2 L' F L' D'
Fw2 D Rw2 F' D2 Rw2 F L2 U Rw2
B2 L2 B' Rw R2 F' R Uw' Rw F'
D2 Fw2 Rw L B' x y2
AEx#2
D2 B' R2 F2 L2 U2 B  L2 U2 B2 
L' F2 D B L R B L2 U L'
Fw2 Uw2 F Uw2 L' B' L' Fw2 Rw2 R'
Uw2 F' Uw' L F2 R F2 D2 Fw' L
Uw2 F' U Rw L' y'
 
五盲    决赛    
分组No.打乱
A#1
Rw B  U2 F' D' U  Uw2 F2 R' Fw 
D' L2 R Uw F Lw' Dw Fw Bw B2
D Fw F2 Rw' D2 F2 Fw B2 D L
Bw2 U Lw Uw2 Bw2 Lw2 B' U2 D2 Rw'
U2 L' U L Rw R Bw Rw2 R' Fw
R Lw Uw2 F' D2 L R' U2 Lw Dw2
3Rw2 3Uw2
A#2
Bw2 F2 U  Fw' R  U2 Bw' Fw2 F' R 
Dw' D' Rw Fw Dw Uw Lw U Uw Bw
U' Uw2 F2 Bw2 Dw' F' Bw' Dw' D Fw
Bw B Uw Dw' U' D R2 Dw Rw D
R B' D Lw U Bw Fw' U' R2 Bw
U2 Lw' L Dw2 R2 Lw L' Fw F' 3Fw'
3Uw2
A#3
F  D2 Lw U' Dw2 R' Lw2 Dw Bw' L2 
U' Rw B2 Uw2 Bw' U' L2 Fw' F2 L2
Uw R2 F2 U' L' R' Lw' F' Fw Bw'
Rw2 L D' F' L2 R' B D' Uw' Dw
Bw2 U' Lw' B L' Lw2 Uw L' Uw Dw
F2 Fw2 Uw2 Bw2 Dw2 Lw Bw2 Lw L' Fw2
3Fw 3Uw'
AEx#1
Fw Uw R  Dw L' R  F' Bw2 Dw2 R 
F B L2 Bw' Rw' Lw2 U' F' B2 Bw'
Fw' R' L' Rw2 Lw F' Dw' Uw' U2 L
Rw' D2 Rw2 Dw' Uw2 Rw Fw2 U' Rw' B'
U D' Uw B' Lw D' L2 Lw' Fw2 L2
Lw2 D L R' Fw2 L' B' Dw' D' 3Fw
3Uw'
AEx#2
Uw U  Fw' Rw2 Fw2 R  D2 F  L  Rw'
Bw L' Uw2 R' Dw Rw' B Uw2 F' R
B2 Bw' Lw2 R Uw U2 B2 Fw' D2 Rw2
U2 Bw' B F Fw' Uw' U Bw Fw F'
D' Uw Dw B' Dw' Fw' R Lw2 Rw' Fw2
L' B U2 R Uw2 Lw' U' F2 Uw2 Dw'
 
多盲    决赛    
分组No.打乱
A#1
U2 R2 U2 B R' D2 R' B L2 B D2 R2 D B2 U2 B2 L2 F2
B2 R' U2 L2 B2 R' D2 R2 B2 U2 B2 F U' B U' B2 F2 U' F U' Fw' Uw'
R' B2 L' B2 R D2 B2 L2 D2 R U' F2 D L' R2 F L2 R' F R Fw Uw'
L B2 L F2 L' U2 L' U2 L' B2 R B' U R2 D R' B2 R2 F U Fw' Uw2
L2 F' D2 B' R2 U2 B D2 B L' U2 F' L D' R' B D2 R U Rw' Uw'
R2 U L2 D2 L2 U F2 R2 F L R' B' L2 D L2 D2 L2 F2 D2 Rw' Uw2
F' R2 B D2 R2 F' L2 D2 L2 R' B2 F2 R' D R2 F2 L U2 F Rw Uw2
D2 F R2 U2 B R2 U2 R2 D2 R' U F2 L' U' B L' R' F D' F' Uw
D L2 F2 D' L2 F2 L2 U' L' U B' F' D' B U2 B L R F U2 Rw2 Uw
F2 L F2 R2 F2 R F2 L' D2 R2 D' R2 D' B D' R D2 B' L' U' B' Rw'
B2 L' B2 L' B2 D2 R B2 R' D2 R F L2 U B' D B D2 R U B Rw2 Uw
F' U2 B' F L2 D2 F L2 F' L R' B' U' F2 L' R2 D' U2 L2 Fw' Uw
U' D' R' F' U B' U R' B' D2 R D2 R2 U2 L B2 U2 L D2 F2
F2 R U2 B2 L B2 L D2 R2 U' F' L2 D2 L R U B' L' F U2 Fw' Uw
F2 D' L2 U2 B2 U R2 D' L2 B2 D R B D' B R F U' L' B Rw Uw'
F' D2 F L2 U2 B2 D2 B' R2 F' D B2 R F2 U L' F U R2 B' Rw Uw'
L2 B2 L2 F2 R2 U2 L' B2 U2 F2 L' B' L' U2 B U' F D2 B2 R2 B Rw' Uw
D' B2 U2 F2 R2 D' B2 L2 U2 L' B' D L' F' L2 F' D2 R D B Uw'
U L2 B2 D2 U L2 U' B2 U' R2 F2 R U R' U R2 B2 R' U F L Fw Uw'
D2 B2 L B2 D2 L D2 R' D2 F2 U F' U' L2 R F' U2 F2 L' D' Fw Uw'
D2 R2 B2 D2 R F2 L' U2 B' L' D2 L' D2 L' D U2 B' R' D' Fw' Uw
R2 F' D2 L2 B' F2 L2 B L2 D B' D2 B2 D2 L2 B2 R D2 U B Uw
U2 B2 F2 R2 U F2 L2 U L' D' U B2 L' U2 L' D' F' D B' R' Uw2
R2 B2 U R2 U L2 F2 L2 F R U2 B' U L B U R2 U2 R2 F2 Uw'
R2 B2 U2 R2 B2 U' B2 D' B2 R' F' U R B2 F2 U2 R F' D U' Fw' Uw'
F L2 D2 B D2 F2 U L2 R' F' L' R D' B R' D2 U2 Fw' Uw'
R2 B' R2 U2 L2 F R2 F2 R2 U2 L U' B2 F U' B' R2 U L2 Uw2
R2 D2 R2 F2 R B2 U2 F2 R2 B R2 F D R2 B D B R' D' Rw
D F2 L2 B2 U' L2 U2 F2 R2 B2 R2 B' L' U' L R' D' U F2 R2 F' Rw2
R2 F' L2 F2 U2 R2 F' L2 B2 U R D2 L U R F' D R U Fw' Uw
L' F2 R2 D2 U2 R D2 U2 R' U' F' L' R' D R B L U Rw2 Uw'
R2 D2 R2 F2 U' B2 L2 U R' B2 F2 D U' B' D F D L R2 U2 Fw Uw2
B2 F2 L2 D' L2 U2 L2 U2 B2 U R' D' B2 D2 R2 F D' L R' B' D Rw' Uw'
D2 B U2 F' L2 B D2 R2 U2 R2 F U R' B2 F L B L2 D' U2 F' Rw' Uw2
D2 L2 F' D2 B2 R2 B L2 B' L' D2 F D' F2 L F' R B' D B U Rw2 Uw'
F2 D F2 R2 D' L2 U' R2 D2 F2 D' L F' R' D L F' L2 D' B' L2 Fw'
L U2 L2 B2 R U2 R B2 D2 L' B2 D L2 R' F U' B R2 B2 F R2 Fw'
B D2 B' L2 B' L2 B' L2 F D2 L' D U' F' D' R' B F2 L' D Fw
F2 L2 D2 R B2 L B2 L' B2 U R2 F2 D U B' L' F' D' B2 U2 Rw2 Uw'
L2 R2 D U2 F2 D U F2 L2 B2 L' R2 D' B L F U' L' U2 L2 U' Rw' Uw
B2 R U2 L2 B2 U2 R D2 R2 D2 F' R F2 L' R2 D F2 U' B2 L' F Rw2 Uw2
D2 B2 R' F2 R2 B2 R D2 R' B2 R2 F' U' L2 B' L2 R F2 D' B L' Fw' Uw
A#2
B2 U B2 D2 F2 U B2 F2 U L R2 U' B U' B U L R B' D Fw' Uw2
U2 B' U2 F2 U2 L2 R2 U2 L2 B2 D' B2 L' F2 R' F L U' B D2 Rw Uw'
D2 F D2 B' U2 F D2 B U2 R2 F' L' D' F R' B2 R2 B D Fw Uw
L2 U2 B2 L2 R2 U' R2 D2 L2 U' R2 F D' B R' B2 U B R' B2 Rw Uw'
F2 D U B2 U' L2 B2 R2 U' F2 L' B' F2 D2 L R F R D U R2 Fw
R2 D' R2 U2 F2 U B2 R2 F2 R' D B2 F' D' L U2 R F2 U B2 F Rw' Uw'
R2 D B2 R2 B2 U' R2 D B2 D' F R' F' L' F' L2 U B D F2 U' Fw' Uw2
B2 R U2 L' F2 R2 F2 R2 U2 F2 R' B F2 R U B' R' F2 U2 R' U' Fw' Uw
F2 L2 U' B2 U L2 D L2 D' B' F2 D' U2 L' B R' D' U R' D' Rw Uw2
D2 F2 R D R2 U' F2 R2 L D2 B' U2 R2 U2 L2 D2 R2 B' L2 U2
U2 L2 U R2 F2 R2 D F2 R' F' D' R' U' F D2 F2 L R2 B' U' Rw2 Uw'
D2 U2 B2 R2 F U2 L2 F D2 R2 D2 L' B L D' L R D2 B R' B Rw Uw2
L2 D2 F2 D' B2 D R2 D' R2 U' R' D' L' R' B' D L2 R' D B2 Rw Uw
D2 F' D2 F R2 F D2 R2 B' F2 R' F L' R' D' L B2 L' D2 F2 D Rw2 Uw2
D' L2 U2 R2 B2 D2 U F2 D' R' B' L2 F' U' L R2 F R2 B D' Rw Uw
B2 R' U2 L B2 D2 R' B2 R2 B2 U B' F' L' F' U2 L2 F2 U' R' F2 Rw Uw
U' R2 B2 D' L2 R2 U B2 F2 U2 F D F2 R' F' D2 L U2 R' D U Fw
D' B2 F2 D R2 F2 U' F2 U' L2 D2 R' D U2 F' U R' F L' F2 U' Rw' Uw'
U2 L' F2 L D2 L2 R D2 R' F D F R2 F L' F2 L B' U B2 Rw
R B2 L2 D2 R B2 U2 L' D2 B R' D B' U2 B2 L B2 R F U' Fw Uw2
R' F2 L F2 R2 U2 B2 F' L U' L2 F2 L D F2 D' F L2 Uw
B2 U R2 F2 D U2 R2 F2 D' U2 F' D' L' B F L D F' R B' L2 Fw Uw
U2 L2 R2 D' L2 D2 B2 D' R2 B2 F2 R B U' B2 D F' R' B' R B2 Rw2 Uw2
F2 U2 B2 U B2 U L2 R2 D' B' F2 L' R' U F' D2 L F D2 U Rw2 Uw2
F2 U2 B2 R D2 L D2 F2 D' B' U L U' L' F2 D2 L' B' F Uw
L2 B2 U2 R2 U L2 B2 D L2 F2 U' F' R' U' B2 R2 B D' U2 R2 U2 Rw2 Uw
L2 F2 L' F2 R' D2 L U2 B2 U2 F2 D' F L' B2 R2 U2 F' R2 U2 Rw' Uw2
B2 U2 R2 D2 L B2 U2 R2 D R' D' F L2 U' L' D' F R B2 Rw' Uw'
B2 L2 F D2 B2 D2 B' D2 U' B F L' U' B2 R2 D' L2 F2 Uw
B2 L' B2 L D2 R' F2 R' B' L U' F D' R' B F L2 F2 R Uw
D2 U2 R B2 L2 F2 R' U2 L D' B' U' R2 F' R B' L2 R' U R' Fw' Uw'
D L2 U' B2 L2 F2 L2 F' R2 B R' F2 U' R2 D' U F' L U' Fw'
R2 F' R2 F L2 R2 B' R2 D2 R D2 L' U R' F2 R2 B' L' B' U2 Rw' Uw2
U2 F' R2 B2 D2 B' D2 R2 F' U' F U2 B2 U R' B D B' F2
B2 D' B2 L2 F2 U L2 R2 B2 D F' U L2 U2 F R' U B2 U2 B' Rw'
B2 L2 B' R2 F2 D2 L2 F L2 U2 F' R D L2 U2 B F' R' D2 U2 Rw' Uw2
R2 D2 B' L2 B' L2 B' R D R U' L' F' U2 B2 R F' R2
B2 F' R2 F' U2 B2 D2 L2 F' D R2 D' R2 F' U L' R U' R U2 Rw Uw
R F2 L' R2 U2 L R F2 U2 F U F2 D F' L B' D2 L2 F2 U2 Fw' Uw'
F2 U' B2 D' B2 U L2 U' R2 D2 R2 F L2 F2 L' B' L' R' U L B2 Rw2 Uw
L2 R' F2 D2 B2 R' U2 R D2 F D R' D2 U R' D' B L F' U2 Fw' Uw
U2 B2 L2 B2 U2 R2 U' L2 U2 B2 F' L2 R' F' L' R2 D R B L' U Fw'
A#3
U2 B2 F2 D F2 L2 U L2 B' L' U L' F2 L2 R2 U L' F' L2 Fw' Uw'
D2 B2 R2 U B2 U2 R2 D2 L' F' L2 D L' U' B' F2 U' B2 L' D Rw2 Uw2
F' U2 B L2 B' U2 B' F2 U' L D2 L2 D B2 L R D2 B U2 Fw' Uw'
B D2 F' D2 F2 L2 F U2 F' D2 F' L' D L2 U R D B D2 L F Rw' Uw
U2 R2 B R2 B F2 U2 F L2 F' L' R F L B2 D U2 F2 D2 U B2 Uw'
U D2 F2 D2 R2 L F' D' L2 D' F U2 F2 B D2 F' L2 F' R2
R2 D2 R' D2 U2 B2 F2 L2 R' B F2 L B' L' U' R F2 L R2 U Rw2 Uw
F2 R' U2 D' R2 U2 L2 F' L U D2 R2 U L2 U' B2 R2 L2 D L2
D2 L2 U2 R2 B U2 F2 L2 U2 F L2 D L D2 U' B' D2 F2 R F2 U2 Rw'
F2 L2 D U R2 D2 U L' R2 D2 L2 F' L R' B L' D' U L' Uw2
D' L2 D' B2 D' B2 U F2 U' B' L2 R2 B2 U2 R' B' U' B2 U' F Rw Uw2
F2 D2 L2 U2 L2 D' B2 D R2 U L B' R B2 R U R2 U' F' D' Rw' Uw2
L2 B2 L2 R2 D2 F2 D L2 B2 R B' R B F' L U' B' D U F2 Rw' Uw
U' F2 D' U2 F2 U' R2 D' L' B' D' F' D L' D' B' F L2 F Rw'
F2 D2 B2 R2 D B2 L2 U' F R B' F2 U2 B2 L' F L' B2 R2 Fw' Uw2
D2 R' D2 F2 R' F2 U2 L' U B' F2 U R' D2 R' B U B' R2 Fw' Uw2
L D2 B2 R' F2 D2 L F2 U2 B' R U2 B2 L2 F R2 D R B Rw2
U' L2 F2 L2 U' R2 U' L2 B R U R F' D F' R' D' L' B U Fw' Uw'
D2 F2 R B2 D2 B2 D2 L2 R U2 L' D R D L2 U B L D2 F' D' Rw Uw
D' L2 U F2 D' L2 D2 B2 R D2 R' F R' F' L' U' B U2 L2 U' Rw' Uw'
U2 R' B2 L2 U2 R F2 R D2 L' B2 D' L' B F2 D2 U' L' U' F' U' Fw'
L2 U2 B2 U2 R2 F R2 D2 F2 D' L B D' U B R' U2 L2 B Uw2
U2 R D2 L' B2 D2 B2 L F U' L R F R B' F' L F2 D' Fw Uw
F2 R2 F2 L2 D' L2 D U2 B2 D' B2 F' D2 R B D2 R D R B' Rw' Uw
F' U2 L2 F D2 B2 D2 L D' L2 R' D L D2 R U' R' F Rw' Uw'
B2 R2 F2 D' B2 D2 U F2 U L2 B' D' L2 B2 D F' R' U B' L D' Rw2 Uw'
U2 R2 U2 R' F2 D2 L' R' B' L' D B F' D F D' F' Uw
F2 U B2 U2 B2 R2 B2 U L2 R2 B R' F2 U' R' B2 U2 L U2 F Rw'
R2 B D2 B2 U2 R2 F U2 R2 D2 L R2 D2 F' L2 B2 L B R2 D' R2 Uw'
R2 F2 L2 B2 D R2 D B2 D U R2 B U' B' F L2 F' R U' F' U' Rw2 Uw2
R2 B2 D' R2 D L2 D2 B2 F2 U' B2 R F' L' B2 R B L2 D' L' U' Rw2 Uw
B' U2 B L2 U2 F D2 F L2 F U' L F2 R' D U B' L R2 F2 Uw2
F2 R2 D U' R2 F2 D2 B2 D F D B' L B R' D' R2 D2 R D' U' Fw
F2 L R B2 R F2 R' D2 U' F2 U2 B2 D B' F2 L R' U' L' Fw' Uw
U L2 U' L2 F2 D2 B2 R2 D2 R B L B' U2 F D' B' U' R2 D
B2 L2 B2 D2 L2 F2 D L2 D B2 D2 B' U B2 L F2 R' B L U2 B' Rw' Uw'
F2 D R2 D' L2 D2 F U B2 F' R F2 R' F' R B R2 Uw
U2 L U2 B2 D2 L U2 R' U2 F2 L' B' L R2 F D' R2 B' L' U2 Fw
F2 R2 D R2 D' U' B2 F2 U' B U B D' L2 U B D' L' U' B Rw' Uw2
B R2 B U2 R2 U2 F2 L2 U2 F L2 U' R' F D2 B2 L F D' B Rw
B2 L2 U2 L2 F2 D U B L' U2 R U2 B2 F L2 U' R D' U Rw'
U L2 U' B2 F2 D' F2 D2 B' U' F2 D2 L U L B F R' D U2 Rw' Uw