Meizhou Open 2018

Date: 2018-08-05
Location: Meizhou, Guangdong
Links: Meizhou Open 2018 Meizhou Open 2018
Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
3x3x3 Cube    First    
GroupNo.Scramble
A#1
U' F D2 B R2 B L B2 U R2 D' L2 B2 U2 D2 R' U2 L U2
A#2
R2 F2 B2 D R' F' B' U2 L B' U F U2 L2 B2 R2 F B 
A#3
L' B2 L' D2 B2 D2 L R' U2 F U' B' L2 U2 F R U2 L D' U2
A#4
L2 R' U2 R2 F2 L' U2 B2 R2 U' L R' F D' L' F U' B2 D' B 
A#5
L2 F' D2 F2 U2 R2 F' D2 F' U F' D' L' R B2 D' R B D' U 
AEx#1
B2 L' D' F2 B D F R D2 F2 U F2 R2 B D2 B2 R2 L2 B'
AEx#2
F2 R2 D2 B2 F2 L R2 D2 R D F L2 D R B2 D2 U2 L2
B#1
B U L2 B2 L' B R2 F2 U' F' U2 F' R2 D2 F' R2 B R2
B#2
F2 L R' B2 D2 L' D2 R' B D2 L2 R2 B F' U' B' L B' F'
B#3
B F2 R2 B' U2 B L2 R2 U2 L' B' U L' B' F L2 D' R' B'
B#4
L D L' U2 L' F' R2 U F' L F R2 B2 U' L2 D R2 D' R2 B2
B#5
B2 U' R U D2 B' R U R' F2 R D2 R2 L F2 D2 R2 D2 B2
BEx#1
U2 R2 U2 F2 L2 F' D2 F2 D B' D2 L' U' B' F D R' D' B2
BEx#2
D2 L2 F R2 B R2 U2 B' F' U2 L B' R2 B2 R D L' F2 U' B2
C#1
F2 U2 L D2 B2 R' F2 L2 R2 D' R' D' R' F D L2 D R' B'
C#2
U2 D' R U L2 D' B D' R2 F' R' U2 R2 F' L2 D2 B L2 B'
C#3
U2 B' L D' F2 B2 R' F2 D' F U' R2 U' R2 F2 D' B2 U2
C#4
L' F L' F U B' D2 F' D' B' D' F D2 F R2 L2 F' D2 R2
C#5
F2 L2 U2 B R' L2 B2 D2 L U D2 R' F2 R2 F2 U2 R2 L' D2 R2
CEx#1
L2 B2 D2 R2 F U2 B U2 L2 D' B U2 F U' B2 R D' B' L' R2
CEx#2
U2 R2 D L B R F L2 U L' F2 U F2 U2 B2 D R2 U D'
D#1
U' D2 R' F U2 F' D F' L F L F2 D2 L2 B' L2 B' R2 U2
D#2
F2 D F2 R2 D' F2 D L2 D R2 B' R U' B2 L2 U' B2 R' F' R 
D#3
F2 D' F2 U F2 D' R2 D2 L2 F2 L2 R' U' R' B' L D' U L B2
D#4
F2 R L' F L2 F' L' D R2 B' U R2 F2 B L2 D2 F' L2 F 
D#5
L U2 F2 R' F2 D2 R U L B2 L' R U' L' U' R2 B U2
DEx#1
R2 D2 B2 L R D2 U2 F2 R U L2 U B U' L D2 L' R 
DEx#2
D R2 L' B' L' F R2 B' D L' D2 L2 F2 U2 F2 U' B2 R2 D'
E#1
F2 U L2 U' L2 R2 U2 R2 B' L2 F U' L' B2 L D2 R2 F2
E#2
D B D' F U' R' L' D R' U' L' F B D2 L2 U2 F2 D2 F 
E#3
B L2 F R2 D' L' F D' B2 L F' L2 F2 D2 R2 L2 F' U2 F' L2
E#4
F2 U2 B' U2 D' B R' L2 F R D' R2 D B2 D B2 U' B2
E#5
D' B2 D2 B2 R2 U' R2 U L' D' U L' F2 L' B L2 U L 
EEx#1
B F D2 L2 F L2 B' L B2 F R2 B D R F' L B2 R'
EEx#2
D B2 D2 U' F2 D R2 D' U L' B' R D L U R' D2 L B F'
F#1
D' R2 U2 L2 U2 B2 R2 F2 L' F2 D' R U2 F2 R U2 B' U2 L2
F#2
L2 B2 U' B2 D2 U R2 U' B2 U F U L2 R2 F D' B' L F'
F#3
F' L2 U2 R2 L' F' R U D' B2 R' U B2 D F2 B2 D' F2 D L2
F#4
F2 D2 L2 R2 U B2 U' F L2 B' R F R B' L U' B U2
F#5
B U2 B L2 R2 D2 R2 B' F' U R' U' L' D' U L' F D2 F'
FEx#1
R2 L' B' D' R' U F2 D2 F B2 R2 F2 L2 U' R2 U R2 U2 B2 U'
FEx#2
D2 R2 B2 U2 R2 F2 D' B2 U' R2 B2 L' B' R F2 L' F R D' B' D'
 
3x3x3 Cube    Second    
GroupNo.Scramble
A#1
R2 L' D' L U2 B R L D' R2 B' U2 D2 B L2 U2 R2 B L2
A#2
F2 U2 L2 B' F' U2 B' D2 R' B2 L D L' F2 R U' B R2 D 
A#3
U L2 F2 U' L2 F2 U' F2 U' L2 D2 B' U L' F U2 L F2 U' L2 F'
A#4
U2 B2 U2 R' B2 R' B2 R' F U L' D' U2 B2 D2 F2 L B L'
A#5
L2 B2 U' F2 D2 L2 U B2 F2 L B' R2 U' F2 D' B2 R B' R'
AEx#1
R2 B L2 F2 L2 U2 B D2 L' F2 R F2 U' L B L' F R B 
AEx#2
B' F D2 U2 B' R2 U2 B' F D B2 L F2 D2 R' B2 D B2 F'
B#1
R' B2 U' L D2 F2 D2 L F' R' L' U2 B' D2 B' U2 B2 U2
B#2
B' L2 F U2 F' L2 U2 B U2 F' D R F' D' F' D L U' L' D 
B#3
D' R' F' L' F' L2 D F' L B R U' D' B2 D2 B2 L2 D L2
B#4
B2 U2 R2 U' F2 R2 B2 R2 U2 F' U R2 D' B L F D' L2 D' F'
B#5
B L2 U2 F2 L2 B U2 B2 F D' U L B2 F' D R' B F' L' U 
BEx#1
B' U2 L2 F2 R2 U F' R F' B D F2 L2 D L2 D2 R2 F2 D' F2 D'
BEx#2
D2 F' D' R2 U F2 R B' U2 D' L2 U2 B' R2 U2 F2 B' D2 R2
C#1
U L2 F2 R2 F2 U B2 D' L2 R2 F2 R' B2 U R' B U F2 D' F2
C#2
F U2 R2 B L2 F D2 L F2 D' F' U2 F2 D' L2 B2 L2 R 
C#3
B2 L2 B2 L2 D U2 L2 D L2 U' R F' R' F R F2 L' D B R2
C#4
D L2 U R2 D' L2 B2 F2 U L2 D' L F' U' L' U R' F2 U R2 B'
C#5
B2 F2 U2 F2 L R2 B2 L' F2 U2 B F L' F' U B2 L' D2 B U'
CEx#1
L2 D2 F2 D L2 B2 U2 B2 D2 L2 R D2 B' U2 R' U' L R' D' F U 
CEx#2
B2 R' D2 U2 F2 L D2 L2 U2 F U' L2 R F' D2 U' R' D B L'
 
3x3x3 Cube    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
F2 L' D2 U2 R' B2 R' U2 R' U R B' D L2 B' R' B U 
A#2
B' D2 B2 L2 D2 L2 B D2 L' R2 D' L' D' B' U F' U' B2 L'
A#3
R2 U2 L U' L' D L' F' L2 U B R U2 R2 L2 U2 L'
A#4
U' F2 L2 U2 F2 R2 D L2 B2 U B L F' D F D F' R' B' L 
A#5
D2 U F2 U B2 L2 D' U' F' D F2 U' R' B U' B D2 R D U'
AEx#1
D B' L2 B2 R' L' D' R2 U' R F' L2 B L2 U2 F2 L2 B L2 B'
AEx#2
B R' B U' R2 D' B2 U2 F D' L B' U2 D2 F L2 D2 F B2
 
2x2x2 Cube    First    
GroupNo.Scramble
A#1
R U' R2 F R2 U R' U' R2 U2 R2
A#2
U2 R' U' R F2 U2 F U' F U2 R 
A#3
R' U' F R F U' R U R' U2 R2
A#4
R U' R2 F U' R F R' U2 R U'
A#5
R' U' F U' F U' R2 F' U2 R' U 
AEx#1
U R2 F U' F U2 F U2 F2 U2 R2
AEx#2
R' F R2 U R' F' R2 F' R' U2 R 
B#1
U2 R' F U2 F' U' R2 U' F U' R2
B#2
U2 R' U' R2 F' U' R2 F2 U' F U 
B#3
U R F' U2 F R U2 R U2 R' U'
B#4
R' U2 R2 U2 R' U' F R2 U' R' U2
B#5
U' R U' R2 U R2 F' R' U R F'
BEx#1
R U' R' U2 R U2 F U' F U2 F'
BEx#2
U' R' U' F R U2 R F U' R U'
C#1
U R' U' R2 U' R' U' F' R U' R 
C#2
R' F U R U R' U2 R U' R' F 
C#3
U2 R' U2 R2 U' R' U2 R U' F' U2
C#4
U R2 U2 R2 F R U' F U2 R U'
C#5
U' R U' F' U2 R2 F U R2 F U2
CEx#1
U' F' U' R' U2 R' U F R2 U' R2
CEx#2
R U2 F' R2 F U' R F U' F' U'
D#1
U R' U' F' R U R' F R2 F' R 
D#2
R' U2 R U R2 F U' F2 U' F U'
D#3
U' R F U' F U2 F U2 F' U' F 
D#4
U R2 U2 F' U' R2 U2 F R U' R'
D#5
U2 R' U' R2 U R U2 R' U' R F'
DEx#1
U R' F' U2 R U R' U' F2 U2 R2
DEx#2
U R U2 F' U' F' R2 U R U R 
E#1
R' U' F R U R' U R2 U2 R' U2
E#2
R2 U' F R U R' F R2 U' F U2
E#3
U' R' U' F U R2 U2 R2 U' F2 U2
E#4
R' U' R' F R2 F' R' U' R' U2 F'
E#5
U2 F' R U' R' U' F U R2 U' R2
EEx#1
U R U' R2 F U' F' U F R' U2
EEx#2
R' U R U' R' U' F U' F R2 F'
 
2x2x2 Cube    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
U F' U' R2 U2 R U R U2 F' U'
A#2
U2 R' F' R U R' U2 F U2 F U 
A#3
R' U' R U F U' F U2 F R U 
A#4
R' F2 R U R U2 F' U' R2 U' R2
A#5
U2 R' U R U' R' F' U' R2 U R'
AEx#1
R U R' F R' F U R U2 R' U2
AEx#2
R U2 R' U' R U' F2 U R2 F' R'
 
4x4x4 Cube    Combined First    
GroupNo.Scramble
A#1
U2 L2 F  U  L  U  R  F  L' D' 
F' U2 R2 D' L2 B2 U2 D' R2 D2
Fw2 U' Fw2 R B2 Uw2 Rw2 Fw2 B2 R2
U2 Rw2 U' Fw' D2 Fw' U F2 L Uw'
Fw' L' Fw' L2 Uw' F'
A#2
D2 L' D2 R  F2 R' B2 L' U2 R 
B L' F' L D L' U' B' F R'
D2 Uw2 Fw2 R2 F2 Rw2 B' R Uw2 B2
R' Fw2 R2 U' Rw2 F' L' Uw' U2 Rw
Fw' R' Fw' U' Rw2 L
A#3
D' B2 U  B2 F2 R2 B2 L2 B' L' 
F' U F D' B' R' D F' L' Uw2
B Uw2 U Fw2 B U D' Fw2 D' F2
U Rw F Uw2 F' U' Uw Rw' F2 R2
Fw U2 B2 D'
A#4
F  U  R  F  U' B  D' R' F2 U 
L' B2 L U2 F2 D2 B2 R' D2 F2
Rw2 Uw2 B' U Rw2 F U2 Rw2 D2 Fw2
D' B Rw2 R U2 F Rw Fw2 Uw' Fw
F Uw Rw2 L Uw
A#5
B2 U2 B  U2 F  R2 F' B2 U2 R 
D' L U B' U R D' F R' L'
Fw2 D' B2 Uw2 Fw2 Rw2 Uw2 B' Uw2 D2
F2 D Rw' R' U R2 U L' Uw Fw2
Rw' D' L2 U2 Fw
AEx#1
D  B  U2 L  F  U2 D' B' L' B 
U2 B2 U2 D2 R2 B' U2 D2 R2 B
Uw2 Rw2 R' Fw2 Uw2 D' Fw2 B2 F2 D2
L' B2 F' U Fw L F' D Uw F2
Uw' Rw' Uw2 F2 L2
AEx#2
D2 R  B' L  U' L' D  U  F' R 
D2 R2 U2 B2 U2 B' R2 D2 L2 D2
B' Uw2 L' U2 B D2 R Fw2 L' Fw2
Rw2 F L Uw' B2 Rw2 Uw' B2 U2 Rw
Uw F Rw' Fw2 Rw B
B#1
F2 U2 L2 D2 F  D2 B' R2 D' L 
U' L2 U L2 R' F2 L' D' Fw2 Uw2
F U' B Rw2 L2 Fw2 B2 Uw2 L2 D'
B Rw' B L' Uw2 Rw R2 Fw U2 L'
Fw F Uw R
B#2
B' D' R  F' L  D2 F  D2 R' U' 
R' D2 U' R2 F2 U2 R2 L2 F2 U
Uw2 F U' Rw2 R2 Uw2 B D B2 D2
Fw2 B Uw2 L U Rw U2 F' Uw' Rw'
L2 Fw R L2 Uw2
B#3
B2 L' R  B2 U2 B2 L  B  L2 R' 
U B' D' L' B2 D R2 U' Uw2 L
F Uw2 L' Uw2 U2 Fw2 D2 L2 Uw2 B
R' Uw' Rw2 D B' Uw2 U B2 Fw' Uw'
R2 Fw Uw Fw2
B#4
U2 L' F2 L' U2 R  U2 R2 U2 D' 
L' U F' D' B L2 F' L' Fw2 R
Uw2 R' B' R2 F2 B Rw2 Fw2 Rw2 F'
D2 Uw' U' R2 F' R' Rw' Fw' Uw' D
R' Uw' Rw D2
B#5
L' B  L2 R  B' L2 F2 D  F' L' 
F2 R2 D2 F2 B2 L F2 L F2 R'
Uw2 Rw2 F R' F2 Uw2 B2 U2 L2 B
F Uw B2 R' U' Rw2 U F2 Fw' L2
Uw L U' Fw U'
BEx#1
U' B2 R2 U' R2 U2 F2 L2 D  L2 
B' U' B2 L' U' R F' L2 F' L'
Uw2 F U Rw2 Uw2 U' R2 Fw2 U' Rw2
F2 U D2 Rw B L D R' Fw' Rw2
Fw F Rw F2 R'
BEx#2
U2 B2 F2 U' B2 L2 D  B2 R2 F2 
L' F D' F U F2 L U' F R2
Uw2 R2 F L2 D' F' Uw2 Rw2 Fw2 B
D Fw2 D2 Rw' L D' L' Fw2 Uw Fw2
U F' Rw' U2 Fw'
C#1
U  F  D  L' D2 B2 D' B2 U  R' 
D R2 U2 F2 R2 D B2 D' B2 Fw2
Rw2 D' L2 B' U2 Fw2 L2 F Uw2 F
D B2 Rw F' Rw' B2 D' Fw' R' Uw'
F D' Fw Rw2 R'
C#2
U2 B' U  R  L2 D2 F  R2 L  U 
D2 R2 B' D2 F B2 R2 F' D2 F
Rw2 Uw2 L U2 B Uw2 Fw2 U2 R D2
F' U2 Rw2 U Fw2 B Uw F' Rw' Fw2
Uw Fw' Rw2 D' Fw
C#3
F2 L2 U2 L' U2 B2 L' B  U  R' 
B2 R2 B L2 R2 D L U Rw2 F2
Rw2 Fw2 Uw2 U R2 Fw2 D B F2 D'
Rw B2 F D Uw Fw2 Uw F' Rw2 Uw2
Fw' U2
C#4
B2 D' F  R' B  F2 D' U  L2 B' 
L' B2 R2 U B2 R2 B2 L2 D' B2
Uw2 F' Rw2 R Uw2 R F' Rw2 F2 D2
Fw2 D2 R' Uw' F' D' B U' Fw' Rw
F' Uw' Rw Fw R2
C#5
R2 L2 B' D2 B' R2 D2 U2 F' D' 
L' F' L' U2 B2 U L D' B2 D
Uw2 F' L' Fw2 Uw2 L' D2 Rw2 L2 B'
U2 B Uw R2 Uw' L2 F' Uw Fw Rw'
Fw2 Uw' R2 Fw' B
CEx#1
U' R' F  B' L  D2 B  U  L' F 
R2 B' R2 U2 B2 R2 U2 B2 R2 Uw2
R' B2 Rw2 R Uw2 R Fw2 F2 Uw2 B'
Uw' U L' U' D' Fw2 B' R2 Rw' F2
Uw Fw Uw' Fw'
CEx#2
U' F2 L2 F2 L2 D' L2 U' D' F' 
R D2 R' D' B' D2 F' D F Uw2
Rw2 F U2 Rw2 L2 U Fw2 F2 R2 U2
Rw D' Rw U2 L2 Uw' F2 L2 Fw Uw
R2 U B
 
4x4x4 Cube    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
D2 L  D2 L  B2 R' B2 D2 B2 L 
F2 D F2 L' F U' F' L U Rw2
Uw2 D Rw2 Uw2 D' Fw2 B' Rw2 U' F
Uw2 F R D Rw B' D' Fw' R' Uw2
R Fw2 Rw' U' R2
A#2
R' U' L2 U' L  F' D' U2 R  F 
L2 B2 R2 U L2 D R2 L2 D' B2
Rw2 Fw2 R Fw2 F2 Uw2 Rw2 R2 B2 R
B' L2 D' Rw2 Uw' Fw2 D' B Uw' Fw'
L' Uw' Rw D2 F'
A#3
U2 F2 B2 D  L2 D' F2 B2 L' U 
B U' R' U2 L2 D' B' R' B2 Rw2
U B Rw2 D' Rw2 B' Rw2 U' Fw2 Uw2
F' L2 Rw U F' U' R2 Uw' Rw L
Fw' B2 Uw2 Rw'
A#4
R2 L' U2 B2 R2 L  U2 F2 L  B2 
D' L2 B' R' D R2 U2 R2 D2 B2
F Fw2 R' B Rw2 D2 Rw2 F' L Uw2
Fw2 R2 B2 L Uw D2 L' Uw2 R2 B'
Fw' Uw' Fw2 U R' F' Uw'
A#5
B2 R2 B' R2 B2 R2 F  D2 B' L 
U' L' R2 U2 F L' U' R U Rw2
Fw2 R' Uw2 B Uw2 U2 L B' Uw2 U2
R2 U' B Uw' Fw2 Uw' L' D' Rw Uw'
R' Fw' Uw' R'
AEx#1
F2 L' F  U2 R' U' L  F  D  R 
F U2 L2 B R2 U2 L2 B R2 B'
R2 Rw2 F' U2 Fw2 L' F2 B2 L2 B'
Rw2 F' R Fw2 Uw D2 U' L U' Rw'
Uw' D2 Fw U2 B Rw2
AEx#2
B' R  D' L  B' U  F  D2 L' B2 
L2 B' L2 D2 R2 D2 L2 B2 F' U2
Rw2 Uw2 R' D2 Fw2 B2 L2 B Uw2 R'
U' F D2 R2 Uw' Rw2 Uw Rw Uw' D
Fw F Rw2
 
5x5x5 Cube    Combined First    
GroupNo.Scramble
A#1
D2 L  Dw' Bw Uw Lw' L2 Dw Bw' L 
Rw' Lw U Rw' D' R' L' Lw Dw2 L2
Lw' B2 Rw2 U' Bw' F2 U B2 U2 F2
Lw Rw D' B2 Dw2 B Fw2 F U' B'
Bw2 R' Bw2 Rw U' F R' B' F' Uw2
L D2 Bw' Fw Rw U Bw U2 Rw Uw2
A#2
Uw' R2 Rw Dw2 L' D2 U2 L2 U  R 
D Fw2 Uw' R Rw2 U2 Fw' Lw2 D' Bw'
D2 B2 R B Fw2 Rw' Lw' L Fw' R
L Lw Rw' Uw2 B Lw' L2 F' B' Fw
R' Fw' Lw' Uw2 Lw' Uw U' Bw Dw2 Uw'
Fw' D L2 Dw' Uw2 L D2 Fw2 Bw' B
A#3
Bw' B2 L' D  L' Uw D' B2 D  Bw 
R2 Rw' Uw' L' Fw2 Lw2 Bw' U2 Dw2 B
U' Uw2 Lw2 L B Dw Lw2 B R Fw2
Rw B' L F' Rw' F2 Lw F' Dw2 F2
D Dw' U2 Bw' R' L2 F D2 Rw' D'
Lw2 Fw Lw Uw B' Rw2 F' Bw2 U' L2
A#4
Lw' Rw U' Uw F2 L' D2 R2 Dw' B2 
F' Dw2 Uw' D B R2 L' Fw' D' Lw'
Uw2 Dw R Lw2 Dw R2 Bw' Dw2 R' D'
Dw' Rw' Fw' B Uw' Lw2 Fw U Dw' Lw
F' Lw2 Bw2 F U' Uw R' F Uw2 B'
Lw R Uw B D' Rw2 Uw Rw' Uw2 Fw2
A#5
R  Uw Rw F' Fw' U  Bw' Dw2 U2 L2 
Lw2 U2 Dw' Rw' Bw2 F' U' F2 Uw2 Rw
Dw2 F2 Bw Rw2 L D2 Fw' Lw2 Fw2 Lw'
Fw' D2 Rw' Lw2 Dw Uw' Fw2 F' L2 B2
Dw2 Bw' Rw L' U' Bw D2 R L2 B
Bw2 D2 Rw2 Uw2 B2 D2 B' U' D2 R'
AEx#1
F  Bw Lw' Bw' Rw2 Uw U2 F2 Bw' Rw2
Dw2 U' Uw2 B' D' B F Bw2 U' D
Bw Fw Uw' Dw2 Rw Uw Bw' L Fw2 L
B2 Lw F2 Uw Fw U' B' Uw Rw' U
Uw2 Dw' R D2 Lw' U' Lw2 R Uw' Dw
U Rw U2 Bw' U Lw2 B Lw' R2 U2
AEx#2
D  B  U' F' L  D' L2 D' Uw2 Bw'
R Dw R Lw U Uw2 R B L' Lw
U2 Rw2 Dw2 B2 Rw' Fw2 D' Dw Uw' F'
Dw Fw Dw2 F D2 F2 R' B L Dw2
B' Fw' Uw2 D Bw D F U Fw2 L
U' Rw' Lw Fw' U Rw Bw' F' R2 L
B#1
Dw' Fw' Dw2 D' B2 Bw L  Fw2 B2 Lw2
U' Fw D U' Bw2 L2 U' L' R U2
F' U Lw' U Rw B Dw2 U2 Rw' R'
Bw2 B' Fw U' B' Lw2 Bw L' D' L2
F2 Lw' R' B F' Bw' L' D' B2 Lw'
Bw Rw2 Bw Fw' Uw2 Fw' F Dw2 F2 Lw2
B#2
R' L  D' Rw2 Fw Dw2 U  B  U2 B2 
F' Dw' Uw2 R2 Rw Lw' L' Uw2 Fw B2
Lw2 Fw' Rw2 L' R2 U' Fw2 R' Dw' F2
U Rw' Bw' Uw2 Lw' R Uw D F' Fw2
B Bw' L2 R Fw2 B Uw Fw' F Uw
Dw2 B2 Uw' Rw R Bw' B2 Fw D' Bw2
B#3
Rw2 Uw' D2 F' Lw' U' Uw' D' Rw2 Lw2
Bw Fw' Dw' Fw2 R Fw2 D F B L2
Lw2 R' F' Fw2 Lw2 L' Fw Bw Lw' Rw
U' Fw' R Bw U' Uw B Lw F B2
U D Dw' Uw' Lw U' D2 Bw' Dw' F
B' U2 Bw2 Lw' Uw Bw' U' Lw' Rw2 L2
B#4
U' Uw' Rw U' Lw R2 Fw Uw' Fw' Bw2
L Bw2 Lw Dw2 Bw2 Rw2 B' Rw2 U' R
B Rw' L2 U Bw2 Uw2 U' D' Bw' L
B2 Uw2 B2 F Rw U2 Fw2 Dw2 Fw2 D
R' Fw B2 Bw' Rw R Lw L' F2 B2
Uw2 Dw B' Uw L Bw L2 Lw' Dw U'
B#5
B' D' Bw' Fw Dw' B' Lw' R  F2 Bw'
R U Uw D2 Rw' F' U2 Fw' U' Bw
F2 U Fw' B F Dw U Bw2 B R'
L Bw' Dw2 F' Lw' D2 Dw R D2 Fw'
Rw2 Fw' R' Bw R2 Dw' Fw' Dw' R2 Rw
U' B Lw R F2 Lw2 D2 Lw2 B' Uw'
BEx#1
Bw2 R2 B  Fw U  D' Bw' Fw Rw2 D 
Bw2 D2 Fw' Dw Bw' U' L U2 Fw' F
Dw B2 Fw D Lw2 Bw' Fw B' R Lw
Fw Dw' Bw F Rw R2 F' Bw B Uw
Bw Lw' D Bw2 F D R L2 F Dw'
D' Rw Fw' U Fw D2 Fw2 Uw2 D U
BEx#2
U  B  F' Lw' B' L' D  Fw2 D2 Uw'
Bw2 D' U Dw Uw2 B2 Dw2 L2 Bw L'
R Bw' D' Rw Uw' Lw2 F' D' Dw Uw'
F Fw2 Rw' U' Dw D2 F' L2 U2 F
Bw' R2 L U Dw' D Bw Uw' Bw D2
F Rw' Dw2 D Bw2 B2 Rw2 F' Rw2 Dw'
 
5x5x5 Cube    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
F  Rw2 R  Fw' B' F  Dw' R  Uw B 
L Uw' D' F D F' Lw' Dw2 Uw Bw
B2 Lw' B' Lw2 D R2 Fw' R' Fw' Bw2
D Rw2 D2 Fw Bw B2 L Dw2 Fw2 F
D2 Dw U2 B2 Bw Rw2 Lw B' L D'
R2 L Bw2 B Dw' Bw2 Dw' Fw' Uw2 B
A#2
Dw D' Lw B' U2 Lw2 Fw2 Dw' L2 B 
L Rw D F Lw' Uw R2 Bw2 Dw Rw2
L2 Dw2 L2 B F2 Rw2 Lw B2 L2 D
B' F U Bw2 D' Bw Rw' R' U2 Rw'
L F D2 B' L' Bw Uw' U2 D' Fw'
Uw L' Fw' Lw B L2 D Dw2 F2 Lw2
A#3
B' Uw' Dw' Fw2 R  Rw' F2 B2 D' Uw2
Fw' R L' Fw Rw D U2 F2 Rw' D'
Dw Uw Bw Lw' F2 Lw' Dw' B2 L' Fw
U D2 R Lw2 Bw' B' Uw2 F L' Bw2
B' F2 Lw2 B2 Uw' Dw Fw2 Uw' Fw2 L
Uw D U2 Dw2 Fw' L2 D2 Bw' D' Bw'
A#4
F' D  R  L2 F2 Dw' U' D' R2 D' 
F2 Dw2 Rw2 Bw L Rw' Dw' Lw F2 B'
L Fw' F2 B Rw2 Uw2 Lw' Fw' Bw B
Rw' D' Rw2 Fw D2 B2 U F' Fw D'
Rw Dw2 Bw' Dw2 Rw' U2 Dw Uw' R2 Bw2
U D' B Fw U Rw U2 Dw B' Rw
A#5
Uw2 Lw' Dw' D' Bw L  U2 Dw' L  Rw'
Dw Rw' D' R Fw Dw L2 Fw2 B' D
Dw2 Lw2 Bw' D' U Lw B' F2 R Uw'
R U R2 U B' Dw2 F Fw' Lw' L'
U' B2 Fw' Uw2 L' D U2 Rw2 R Fw'
U' Bw' Uw D L Rw2 Dw Uw2 Rw R2
AEx#1
Uw' Dw U2 D  F  Dw2 L' Fw' Rw Fw2
Lw' R Dw' Fw' Uw D2 L2 Lw2 D B
Uw2 R' Rw2 Fw R F Lw' Rw2 R' Bw'
Uw2 Rw Bw L2 Lw Bw L Dw B Dw
Lw2 B' Lw' Fw F Bw B Uw2 Lw' Fw2
Uw R L' Rw' Dw' Bw' U2 Uw R2 D
AEx#2
L' Rw' U  Rw R' Fw R' Fw' D  Dw 
Fw2 Lw L Rw Dw2 F Rw F' Bw Lw
Rw' Bw2 Lw2 Uw2 D R2 U D' Fw2 Rw2
L' Fw' Dw' Uw2 Rw' L Lw F L Uw2
L2 Dw D2 Bw R B R' Rw2 U2 Dw2
Bw2 U2 D Lw Dw' Rw' R Fw U2 R2
 
Pyraminx    First    
GroupNo.Scramble
A#1
U' L R' B' L R' L' B' U B U r b'
A#2
R' U R' B L B' U L U' B' R' l r' b 
A#3
U R' B R U B' L' R B' U R' u l r' b 
A#4
L' U B' R L B U' L' B L' R' l' r' b'
A#5
R U' R' L' R L R L B' R' L u' l' b'
AEx#1
L B R U L' B L B R' B' L u' l r b 
AEx#2
B' L R' B' U' R B' R' B R' U' u l r 
B#1
B' R U B R B R L U' B' R' l' b 
B#2
L' R' U' B' L' U L' B U B' R' u l r' b'
B#3
U B' R B' L B L' U' B U' B u l' r' b 
B#4
B' R U' B' L' B U' L' R U B l' r' b 
B#5
R B R B L B R' U' L R L u l r b 
BEx#1
B L' U R' B' R L' B' U' B R l' r' b 
BEx#2
L U' B' U L B' L' R U' B' U' u l' r' b'
C#1
U' R B L R B' R' L' U' B L u l' r b 
C#2
U B R U B' R' B U L' R' L' u' l' r'
C#3
R' U L' R' B U' L U' L' U' L u' r'
C#4
B' L' R' B R L B R L R' L' u' l r b 
C#5
U' L' B L U R L U' B' U L u b 
CEx#1
B' U' L' B' U' L' U' B U' R' L u l b 
CEx#2
U B R' U B U' L U L' R B u r 
 
Pyraminx    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
U B L U R' L B L' U' L' U u r 
A#2
B' U R L U B' L' U' R B' U' u l' b 
A#3
R' L' B' U' R B U' L B' U' L u' l r' b'
A#4
U' R L' B' U' L R B L U' B u l' r 
A#5
B U L' B L' B' R' B' R' L R b 
AEx#1
B L' R B R L' U B U B L' r' b'
AEx#2
B U' B' L R L' B' U' L' U B u' r 
 
Skewb    First    
GroupNo.Scramble
A#1
B R U L' U B' U B R B R 
A#2
U L R' U L' B U' R L' U' B'
A#3
R U R B' U' R' B R' U R' L'
A#4
U L R' L' B' L R' U B' U B 
A#5
B R L' B' R' L R' U' B R' B'
AEx#1
B R L R' L R U' L B' R' U'
AEx#2
B L R L' U' R' U' L R L R 
B#1
L B L' B U' L' R' U' B L' U 
B#2
U L R' B' L U R' U B R B'
B#3
R B R B' R' B L' U' R' B L 
B#4
L B R U R' L R' B R L' R'
B#5
B L U' R' U' R B' U L B' U'
BEx#1
U B U R B L' R' U' B' L U'
BEx#2
U B U R L R' B' L' U L' U'
 
Skewb    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
B R L B L' B' L' R' B U R 
A#2
L U' R' L U' L' R U R' L U'
A#3
B L U L U' L' R L B R' B'
A#4
R B U' L' B' U' R' L' R' L' U 
A#5
U L R U R' U' L R B' R' L 
AEx#1
U L U B' U R' B' R' B' U L 
AEx#2
U R B L U L' B L U' B' R