2018WCA潜江夏季魔方公开赛

日期: 2018-08-25~26
地点: 湖北潜江
链接: 2018WCA潜江夏季魔方公开赛 2018WCA潜江夏季魔方公开赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
项目选手最好平均地区详情
三阶Jiayu Wang (王佳宇) 6.90 7.66中国
6.90   7.21   7.46   8.31   10.15
二阶Junze Zhao (赵俊泽) 1.89 2.40中国
3.99   2.04   2.33   1.89   2.84
四阶Jiayu Wang (王佳宇) 30.79 32.10中国
32.27   32.89   31.32   32.72   30.79
五阶Junze Zhao (赵俊泽) 1:08.45 1:09.85中国
1:09.23  1:08.45  1:10.12  1:14.75  1:10.19
单手Zibo Xu (徐子博) 11.49 13.13中国
11.49   17.89   13.17   13.72   12.50
五魔方Yunliang Zhang (张赟量) 38.36NR 39.47中国
41.39   38.36   39.30   39.66   39.46
金字塔Xingkai Yin (尹星凯) 2.83 3.42中国
3.05   3.74   2.83   3.97   3.46
斜转Qi Zhou (周祺) 2.47 3.87中国
5.25   2.47   6.97   2.81   3.54