2018WCA武汉理工大学公开赛

日期: 2018-12-09
地点: 湖北武汉
链接: 2018WCA武汉理工大学公开赛 2018WCA武汉理工大学公开赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
项目选手最好平均地区详情
三阶Zibo Xu (徐子博) 5.64NR 6.55中国
6.70   7.76   5.64   6.31   6.63
二阶Fazhen Wu (吴法臻) 1.53 2.44中国
2.36   2.34   5.79   1.53   2.63
四阶Jiayu Wang (王佳宇) 31.37 33.64中国
37.43   31.37   35.93   33.22   31.78
三盲Yiwei Liu (刘伊玮) 26.77 DNF中国
DNF    26.77   DNF
单手Zibo Xu (徐子博) 11.99 13.00中国
15.19   11.99   12.27   12.11   14.61
金字塔Huafan Shi (史华帆) 3.36 4.11中国
3.85   3.36   4.26   4.23   4.27